eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Budowa oświetlenia, sieci i instalacji elektrycznych na ulicach gminnych w PłońskuOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia, sieci i instalacji elektrycznych na ulicach gminnych w Płońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130335984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zajazd 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdimplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia, sieci i instalacji elektrycznych na ulicach gminnych w Płońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea3b22a6-f61a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia, sieci i instalacji elektrycznych na ulicach gminnych w Płońsku: Piaskowa, Handlowa, Przejazd i Pułtuska, Broniewskiego, Grunwaldzka (na odcinku w km 0+0,00 do 0+115,21).
2. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych ulic:
1) ul. Piaskowa
Do wykonania jest linia kablowa ziemna, montaż opraw typu LED na aluminiowych słupach ulicznych wysokości 9 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Dotychczasowe oświetlenie należy zdemontować wraz zasilaniem tj. linią napowietrzną. Kable zasilające lampy oświetleniowe jak i oprawy lamp oświetleniowych należy zdemontować i przekazać właścicielowi tj. ENERGA OŚWIETLENIE, chyba, że właściciel zrzeknie się przedmiotowych urządzeń. Zakres robót elektrycznych obejmuje również przebudowę linii kablowej napowietrznej kolidującej z inwestycją. Do przebudowy jest słup nn nr 9ŻN 10. Przebudowa słupa nn 9/A1/ŻN 10 została zrealizowana i nie jest objęta niniejszym zamówieniem.
2) ul. Handlowa
Do wykonania jest linia kablowa ziemna, montaż opraw typu LED na aluminiowych słupach ulicznych wysokości 9 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Nie jest przedmiotem zamówienia montaż i przyłączenie szafki oświetleniowej SOU zasilającej oświetlenie uliczne w ulicy Handlowej oraz formalnościami tj. zgłoszeniem gotowości przyłączenia szafki SOU do właściwej jednostki ENERGA-OPERATOR S.A. Zadaniem Wykonawcy będzie przyłączenie oświetlenia do gotowej szafki.
Należy też dokonać usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną nN.
3) ul. Broniewskiego
Do wykonania jest linia kablowa ziemna, montaż opraw typu LED na aluminiowych słupach ulicznych wysokości 9 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
4) ul. Pułtuska i ul. Przejazd
UWAGA! W dokumentacji technicznej przytaczana jest nazwa ulicy 19 Stycznia. Obecnie obowiązująca nazwa to ulica Pułtuska.
UWAGA! Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w części ulic Pułtuskiej i Przejazd. Zakres przedmiotu zamówienia obrazuje załącznik nr 7 pn. „Zakres robót budowlanych ul. Pułtuska i Przejazd” (vide legenda: REALIZACJA W PEŁNYM ZAKRESIE PROJEKTOWYM - ETAP III).
Zaprojektowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Oświetlenie zaprojektowane na terenie dużego skweru wpisanego pomiędzy ulicę Pułtuską i Przejazd nie stanowi przedmiotu zamówienia.
Istniejące kable zasilające lampy oświetleniowe, słupy i oprawy lamp oświetleniowych (jeśli takie będą występować na trasie wykonywanych robót) należy zdemontować i przekazać do właściciela tj. ENERGA OŚWIETLENIE, o ile właściciel będzie zainteresowany ich odzyskaniem. We wszystkich oprawach należy zastosować zasilacz, umożliwiający zaprogramowanie redukcji: 5-stopniowej- szczegóły oprogramowania będą podane w zamówieniu oraz nawiązanie komunikacji w systemie DALI.
Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność telefoniczną i inne usługi. W ramach inwestycji Wykonawca dokona przebudowy kanalizacji teletechnicznej.
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 629/DC/2022 stanowiąca załącznik nr 12 do swz. Obsługa archeologiczna zostanie zapewniona przez Zamawiającego.
Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.
5) ul. Grunwaldzka na odcinku w km 0+0,00 do 0+115,21
UWAGA! Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w części ulicy Grunwaldzkiej (odcinek C-D). Zakres przedmiotu zamówienia obrazuje załącznik nr 8 pn. „zakres robót ul. Grunwaldzka”.
W ramach zadania przewidziana jest wymiana oświetlenia ulicznego.
Zaprojektowano demontaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi o małych parametrach oświetlania a na ich miejsce montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Istniejące kable zasilające lampy oświetleniowe jak i oprawy lamp oświetleniowych należy zdemontować i przekazać do ENERGA OŚWIETLENIE.
„We wszystkich oprawach należy zastosować zasilacz, umożliwiający zaprogramowanie redukcji: 5-stopniowej- szczegóły oprogramowania będą podane w zamówieniu oraz nawiązanie komunikacji w systemie DALI”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 7 – 11 do swz.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych nowych materiałów, spełniających wymagania określone w dokumentacji technicznej. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem wszystkie materiały i urządzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami, deklaracje zgodności etc.).
5. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót).
7. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt:
• urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego,
• oznakuje i zabezpieczy teren budowy,
• zapewni bieżącą obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.
9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.
10. Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego natomiast elementy uznane jako odpad, wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
• zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia, sieci i instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda na terenach zurbanizowanych, przy czym co najmniej jedna z nich wykonywana pod nadzorem archeologicznym.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.