eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › 8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.OOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU
SP. Z O.O

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241127857

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpitalzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU
SP. Z O.O

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-118aadc7-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158963

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/TP/I/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
4.1.1. dostawa wraz z wdrożeniem w infrastrukturze teleinformatycznej Spółki systemów Firewall pozwalających analizować przesyłane pakiety pod względem ich treści oraz systemu kopii zapasowych wszystkich systemów służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej u Zamawiającego zgodnie z zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022r i zarządzeniem Nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. Szczegółowy opis zawartym został w Części III SWZ;
4.1.2. przeprowadzenie szkoleń dla 2 pracowników Spółki, osoby te wskazane zostały przez Zamawiającego w § 2 pkt.2.2 wzoru umowy;
4.1.3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej całość wdrożonej infrastruktury i oprogramowania;
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4.3. Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców w ramach umowy nr 126/212018/BEZP/AKT oraz zgodnie
z zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022r i zarządzeniem Nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48821000-9 - Serwery sieciowe

48480000-6 - Pakiety oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 379947,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 379947,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 379947,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa E Sp. z o.o. ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462926077

7.3.3) Ulica: ul. Piwna 32

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 379947,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.