eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › 8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.OOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU
SP. Z O.O

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241127857

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpitalzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

8/TP/I/23 WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA PODNOSZĄCEGO POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU
SP. Z O.O

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-118aadc7-cf8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w części I pkt 2 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w części I pkt 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w części I pkt 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/TP/I/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
4.1.1. dostawa wraz z wdrożeniem w infrastrukturze teleinformatycznej Spółki systemów Firewall pozwalających analizować przesyłane pakiety pod względem ich treści oraz systemu kopii zapasowych wszystkich systemów służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej u Zamawiającego zgodnie z zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022r i zarządzeniem Nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. Szczegółowy opis zawartym został w Części III SWZ;
4.1.2. przeprowadzenie szkoleń dla 2 pracowników Spółki, osoby te wskazane zostały przez Zamawiającego w § 2 pkt.2.2 wzoru umowy;
4.1.3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej całość wdrożonej infrastruktury i oprogramowania;
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4.3. Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców w ramach umowy nr 126/212018/BEZP/AKT oraz zgodnie
z zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022r i zarządzeniem Nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48821000-9 - Serwery sieciowe

48480000-6 - Pakiety oprogramowania dla sprzedaży, marketingu i wywiadu gospodarczego

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Kryteriami oceny ofert są: Cena 100% Razem 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”
(z uwzględnieniem wagi) =
najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w ww. kryteriów.
Maksymalna ilość punktów – 100, gdzie 1 pkt = 1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
8.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8.3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
8.3.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 7 SWZ);
8.3.2. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
8.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
8.7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Wykonawca dołącza do oferty:
9.1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w części I w punktach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
9.2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
9.3. Oświadczenie składają odrębnie:
9.3.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9.3.2. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
9.3.3. podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawca dołącza do oferty:
9.1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w części I w punktach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
9.2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
9.3. Oświadczenie składają odrębnie:
9.3.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9.3.2. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
9.3.3. podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
5.1.1. Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ stwierdzającego, że wszystkie wymienione w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym produkty spełniają normy, są zgodne z OPZ, przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce.
5.1.2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5.1.3. W przypadku niezłożenia środków dowodowych lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia środków dowodowych lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
8.7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków został opisany w części IV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.