eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żmudź › Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żmudź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasztanowa

1.5.2.) Miejscowość: Żmudź

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-114

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zmudz.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zmudz-gmina.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ab5d04d-d624-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047936/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2025 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmudz-gmina.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmudz-gmina.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputerze (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji
oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępny na stronie
https://adoptopenjdk.net ;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę;
- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).
3. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne formaty przesyłanych plików (o wielkości do 100 MB) ujęte są w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2017 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) - z zastrzeżeniem formatów, o kt6rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Żmudź, tel. (22)257-22-23 e-mail:
oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.:„Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły
Podstawowej w Żmudzi w 2024 r.” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 101596,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Żmudzi w roku 2024.
1.1. CPV:
Kod podstawowy:
55321000-6: Usługi przygotowywania posiłków
Kody pozostałe:
55523100-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych;
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków,
55322000-3 Usługi gotowania posiłków.
1.2. Termin realizacji zamówienia:
W ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
2. Zapotrzebowanie ilościowe wynosi: 2 posiłki dziennie podczas pracy szkoły / przedszkola od poniedziałku do piątku dla ok.49 dzieci i uczniów (ok. 18 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ok 31 uczniów w wieku od 7 do 15 lat). Ilość dzieci określo-na w zdaniu poprzedzającym została uśredniona. Wykonawca każdorazowo ustali liczbę posiłków na dany dzień po konsultacji z Zamawiającym.
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. pakiet nr 1 - przygotowanie i dostawę obiadu dwudaniowego, tj. zupa + drugie danie, napój i deser dla grupy ok. 18 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej z wyjątkiem przerw w nauce;
b. pakiet nr 2 - przygotowanie i dostawę obiadu jednodaniowego, tj. drugie danie, napój i deser dla grupy ok. 31 uczniów w wieku szkolnym 7-15 lat, które będą uczęszczać do szkoły podstawowej z wyjątkiem przerw w na-uce;
2.2. Zamawiający szacuje wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. ok. 6 860 posiłków, w tym: 2 520 pakiet nr 1 dla dzieci przedszkol-nych (18 dzieci x 140 dni) oraz 4 340 pakiet nr 2 dla uczniów szkoły podsta-wowej 31 uczniów x 140 dni). W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów bę-dzie mniejsza niż planowane 6 860 sztuk przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.
2.3. Dostawa obiadów będzie się odbywać począwszy od 2 dnia od dnia podpisa-nia umowy do 31.12.2024 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki oraz ewentualnego okresu zdalnego nauczania, na który zamawiający nie będzie miał wpływu, do pomieszczeń dystrybucji znajdują-cych się w budynku szkoły przy ulicy Kasztanowej 7 i ulicy Jaśminowej 4.
2.4. Posiłki będą dostarczane do szkoły od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną
10:30-11:30 własnym transportem w specjalnych pojemnikach. Ewentualne zmiany godzin dostaw obiadów będą ustalone w terminie późniejszym z wybranym Wykonawcą.
2.5. Wykonawca o liczbie obiadów dla szkoły i obiadów dla oddziałów przedszkolnych na dany dzień powiadamiany będzie do godziny 07:30.
2.6. Liczba zamawianych porcji będzie uzależniona od zapotrzebowania. Zapotrzebowanie uzależnione jest od frekwencji dzieci korzystających z dożywiania i liczby dni nauki, opieki stacjonarnej w szkole i oddziałach przedszkolnych.
3. Posiłki przygotowywane będą z produktów w całości zakupionych przez Wykonawcę.
4. Wartość kaloryczna posiłków:
4.1. Pakiet 1 (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat)- od 500 kcal do 600 kcal
4.2. Pakiet 2 (dzieci w wieku szkolnym 7-15 lat)- od 600 kcal do 900 kcal
5. Posiłki powinny spełniać następujące warunki ilościowe:
Pakiet 1 (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat ):
a) Zupa – min. 250 ml,
b) drugie danie zwierające: ziemniaki lub ryż lub makaron lub kaszę itp. – min. 200 g,
mięso lub rybę – min. 100 g po obróbce, surówkę lub gotowane jarzyny – min. 100 g,
opcjonalnie naleśniki, placki lub pierogi itp. – od 250 g. do 300g,
c) napój (kompot, sok owocowy) – min. 200 ml,
d) deser: owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia,) jogurt, serek, okazjonalnie pieczywo cukiernicze lub czeko-lada.

Pakiet 2 (dzieci w wieku szkolnym 7-15 lat ):
a) drugie danie zwierające: ziemniaki lub ryż lub makaron lub kaszę itp. – min. 200 g,
mięso lub rybę – min. 100 g po obróbce, surówkę lub gotowane jarzyny – min. 100 g,
opcjonalnie naleśniki, placki lub pierogi itp. – od 300 g. do 400g,
b) napój (kompot, sok owocowy) – min. 250 ml,
c) deser: owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia,) jogurt, serek, okazjonalnie pieczywo cukiernicze lub czekolada.
6. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszane-go, a co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym,
b) posiłki typu naleśniki, placki lub pierogi itp. nie mogą być dostarczane częściej niż
1 raz w tygodniu,
7. Wykonawca dostarczał będzie tygodniowy jadłospis w formie pisemnej/mailowej w każdy piątek poprzedzający kolejny okres dożywiania do godziny 13.00. Na każdym jadłospisie powinna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłku – do wiadomości Zamawiającego oraz wyszczególnione produkty alergizujące. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w okresie dwóch następujących po sobie tygodni.
8. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku Dz.U. 2016 poz. 1154 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia zwanej dalej ubzz, dotyczących przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach zbiorowego żywienia dzieci. Wykonawca oświadcza, że tego rodzaju działalnością
trudni się zawodowo i z tego tytułu zobowiązuje się również przestrzegać wszelkich zasad i norm stosowanych w tego rodzaju działalności, wynikających z innych źródeł, niż przepisy prawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
1) Cena 60%
2) Termin płatności faktury 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- ------ x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” (T) zostaną przyznane w skali:
14 dni T = 0 pkt
21 dni T = 20 pkt
30 dni T = 40 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże termin płatności faktury 14, 21 lub 30 dni. Zamawiający nie przewiduje takich terminów
płatności za fakturę które są krótsze niż 14 dni oraz dłuższe niż 30 dni. Zamawiający odrzuci oferty z innymi terminami płatności niż
podane w tabeli w pkt 4 jako niezgodne z SWZ;
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na dostawie przygotowywanych przez siebie posiłków w ilości co najmniej 3 000 sztuk (trzy tysiące) każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane , oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg załacznika nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
2) aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu, wg wzorów stanowiących Załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 117
ust. 4 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4) Oświadczenie potwierdzające ze wykonawca :
a) posiada status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub prowadzi jako wykonawca lub jego
wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która będzie realizowała zamówienie, działalność, której głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
b) zapewnia procentowy wskaźnik zatrudnienia nie mniejszy niż 30 % dla osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 94 ust. 1 pzp, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub
jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
- Zgodnie z załacznikiem nr 6 do SWZ
2. Poza dokumentami wskazanymi powyżej jako składane wraz z ofertą, wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów z
których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą -
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o którym mowa w pkt 8 B 4 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza że każdy z wykonawców spełnia warunki wskazane w art. 94 ust 1 pzp;
b) oświadczenia o których mowa w pkt. 8 A 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 9 1 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem bezpłatnej Platformy pod adresem https://zmudz-gmina.ezamawiajay.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.