eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i.Og這szenie z dnia 2022-06-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Publiczna Szko豉 Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszy雟kiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001196471

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Powsta鎍闚 奸御kich 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 3441227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp24.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.psp24.radom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://www.psp24.radom.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1061191a-b0e9-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00222881

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00096419/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”. Zam闚ienie podzielone zosta這 na 9 cz窷ci

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00105883/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: psp24.I. 260.2.2022)

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

cz窷 nr 1 –drukarka 3D wraz z oprogramowaniem
szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki iplotery

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 19600,00 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 obejmuje dostaw:Urz康zenia do lutowania.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 440,00 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 3 obejmuje dostaw: sprz皻u telewizyjnego i audiowizualnego.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 10216,00 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 4 obejmuje dostaw: sprz皻u foto wraz z akcesoriami.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32333200-8 - Kamery wideo

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 14742,00 PLN

Cz窷 5

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 5 obejmuje dostaw:
laptopa z oprogramowaniem systemowym.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przeno郾e

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 6600,00 PLN

Cz窷 6

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 6 obejmuje dostaw: Gogle wirtualnej rzeczywisto軼i wraz z akcesoriami
laptopa z oprogramowaniem systemowym.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 60500,00 PLN

Cz窷 7

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 7 obejmuje dostaw: wyposa瞠nie stanowisk - meble.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 28125,00 PLN

Cz窷 8

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 8 obejmuje dostaw: sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 20859,00 PLN

Cz窷 9

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 9 obejmuje dostaw:
wyposa瞠nia edukacyjnego – robotyka
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 30500,00 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 12623,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 12890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 12890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 1)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Artur Molendowski „Neto-sfera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383791980

7.3.3) Ulica: ul. Kr鏊owej Jadwigi 9a paw 34

7.3.4) Miejscowo嗆: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 12890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 2)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Artur Molendowski „Neto-sfera”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962330299

7.3.3) Ulica: ul. Kr鏊owej Jadwigi 9a paw 34

7.3.4) Miejscowo嗆: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 370,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 8512,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 8512,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 8512,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 3)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Artur Molendowski „Neto-sfera”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962330299

7.3.3) Ulica: ul. Kr鏊owej Jadwigi 9a paw 34

7.3.4) Miejscowo嗆: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 8512,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 14331,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 14331,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 14331,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 4)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Artur Molendowski „Neto-sfera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962330299

7.3.3) Ulica: ul. Kr鏊owej Jadwigi 9a paw 34

7.3.4) Miejscowo嗆: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 14331,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 5

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 5)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 7970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 7970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 7970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 5)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: EDUCARIUM SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542684799

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 207

7.3.4) Miejscowo嗆: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-451

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 7970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 2 miesi帷e

Cz窷 6

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 6)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 75777,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 531064,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 75777,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 6)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: MOJE BAMBINO Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: ul. Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 75777,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 7

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 7)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 22802,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 23072,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 22802,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 7)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Drzewiarz bis sp馧ka z.o.o,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660270038

7.3.3) Ulica: Kardyna豉 Wyszy雟kiego nr 46a

7.3.4) Miejscowo嗆: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 22802,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 8

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 8)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 26118,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 26118,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 26118,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 8)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Artur Molendowski „Neto-sfera”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140704050

7.3.3) Ulica: ul. Kr鏊owej Jadwigi 9a paw 34

7.3.4) Miejscowo嗆: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 26118,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Cz窷 9

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 9)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 12480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 9200,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 9200,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 9)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: MOJE BAMBINO Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: ul. Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 9200,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 1 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.