eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i.Og這szenie z dnia 2022-03-31


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Publiczna Szko豉 Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszy雟kiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001196471

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Powsta鎍闚 奸御kich 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 3441227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp24.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.psp24.radom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1061191a-b0e9-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00105883

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-03-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00096419/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa wyposa瞠nia Publicznej Szko造 Podstawowej Nr 24 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”. Zam闚ienie podzielone zosta這 na 9 cz窷ci

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.psp24.radom.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym post瘼owaniu, w tym, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, odbywa si w j瞛yku polskim, przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem platformy znajduj帷ej si pod adresem https://psp24radom.ezamawiajacy.pl/ oraz za pomoc mail: sekretariat@psp24.radom.pl
(z tym zastrze瞠niem 瞠 adres e-mail nie dotyczy sk豉dania oferty. Oferta pod rygorem niewa積o軼i musi zosta z這穎na za po鈔ednictwem platformy zakupowej zamawiaj帷ego)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej zamawiaj帷ego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1.Administratorem danych osobowych jest PUBLICZNA SZKOx PODSTAWOWA NR 24 adres: Powsta鎍闚 奸御kich 4 26-600 Radom
NIP: 7961100901, REGON: 001196471, TEL. 48 3441227
Adres e-mail: sekretariat@psp24.radom.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Paprocki – PUBLICZNA SZKOx PODSTAWOWA NR 24
adres: Powsta鎍闚 奸御kich 4 26-600 Radom, TEL. 48 3441227
e-mail: iod@psp24.radom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1 lit. a og鏊nego Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej cz窷ci RODO) na podstawie zgody w celu publikacji danych zawartych w umowie w Elektronicznym Rejestrze Um闚,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze, tj. przechowywania danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164) i Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych (Dz. U. 2011, poz. 1467),
d) realizacji ustawowych zada szko造 na podstawie art. 6 i art. 9 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
e) realizacji zada ustawowych, okre郵onych w Ustawie – Prawo o鈍iatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)
f) realizacji zapis闚 Ustawy o systemie o鈍iaty z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481)
g) realizacji statutowych, zada dydaktycznych, opieku鎍zych i wychowawczych.
h) zapis闚 wynikaj帷ych z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
i) w zakresie szerszym ni wynikaj帷ym z przepis闚 prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyra穎nej zgody na
przetwarzanie danych. 4. Pani/Pana dane osobowe b璠 mog造 by przekazywane wy陰cznie podmiotom upowa積ionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy, a po jego up造wie przez okres niezb璠ny do umo磧iwienia jej prawid這wej obs逝gi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze oraz wype軟ienia obowi您ku prawnego Administratora, o kt鏎ym mowa w pkt. 3 lit. c klauzuli. Okres przetwarzania danych osobowych mo瞠 zosta ka盥orazowo przed逝穎ny, je郵i wyst徙i inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora do przetwarzania tych danych przez d逝窺zy okres.
6. Przys逝guje Pani/Panu prawo do:
a) dost瘼u do tre軼i danych osobowych, do ich sprostowania oraz w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 do ich usuni璚ia, jak r闚nie prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
b) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofni璚ie zgody nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, je郵i Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne dla realizacji celu okre郵onego w pkt. 3 klauzuli.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: psp24.I. 260.2.2022)

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 9

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

cz窷 nr 1 –drukarka 3D wraz z oprogramowaniem
szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki iplotery

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 obejmuje dostaw:Urz康zenia do lutowania.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 3 obejmuje dostaw: sprz皻u telewizyjnego i audiowizualnego.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 4 obejmuje dostaw: sprz皻u foto wraz z akcesoriami.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32333200-8 - Kamery wideo

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 5 obejmuje dostaw:
laptopa z oprogramowaniem systemowym.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przeno郾e

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 6

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 6 obejmuje dostaw: Gogle wirtualnej rzeczywisto軼i wraz z akcesoriami
laptopa z oprogramowaniem systemowym.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 7

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 7 obejmuje dostaw: wyposa瞠nie stanowisk - meble.
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 8

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 8 obejmuje dostaw: sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32320000-2 - Sprz皻 telewizyjny iaudiowizualny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 9

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 9 obejmuje dostaw:
wyposa瞠nia edukacyjnego – robotyka
Szczeg馧owy opis znajduje si w za陰czniku nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 3 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

1) cz窷 1 - 9 zam闚ienia:
- Cena 60% - maksymalnie 60 punkt闚
-gwarancja 20% - maksymalnie 20 punkt闚
-termin dostawy zam闚ienia 20% - maksymalnie 20 punkt闚

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie (o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowi帷e wst瘼ne potwierdzenie, 瞠
Wykonawca na dzie sk豉dania ofert nie podlega wykluczeniu z post瘼owania - Za陰cznik nr 3 do SWZ.
1.1 O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 1, stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
1.2 W przypadku, wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt 1 sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, nast瘼uj帷ego podmiotowego 鈔odka dowodowego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu (aktualnego na dzie z這瞠nia)-O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych
w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania w skazanych przez Zamawiaj帷ego w Rozdziale VII SWZ – Za陰cznik nr 4 do SWZ.
a) Wykonawca sk豉da podmiotowe 鈔odki dowodowe okre郵one w pkt. 2 na wezwanie Zamawiaj帷ego. Dokumenty te powinny by aktualne na dzie ich z這瞠nia.
b) Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li Wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Wykaz wymaganych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
W celu potwierdzenia przez Wykonawc, 瞠 oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre郵onym przez Zamawiaj帷ego, Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e przedmiotowe 鈔odki dowodowe:
1.1 w przypadku zaoferowania produktu r闚nowa積ego w zakresie systemu operacyjnego:
1) dokumentacj oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzaj帷ymi spe軟ianie przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w SWZ wymaga,
2) zestawienie opisanych wymaga wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania (numery stron), w kt鏎ych
znajduje si potwierdzenie spe軟iania tych wymaga.
2. Wymagana forma i moment z這瞠nia: Orygina w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, kt鏎ej zgodno嗆 z orygina貫m po鈍iadczy Wykonawca lub Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia lub notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Dokument sk豉dany wraz z ofert.
3. Informacja dotycz帷a usuni璚ia brak闚 formalnych w przedmiotowych 鈔odkach dowodowych.
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, je瞠li Wykonawca nie z這篡 wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe b璠 niekompletne, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Wykaz wymaganych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
W celu potwierdzenia przez Wykonawc, 瞠 oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre郵onym przez Zamawiaj帷ego, Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e przedmiotowe 鈔odki dowodowe:
1.1 w przypadku zaoferowania produktu r闚nowa積ego w zakresie systemu operacyjnego:
1) dokumentacj oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzaj帷ymi spe軟ianie przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w SWZ wymaga,
2) zestawienie opisanych wymaga wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania (numery stron), w kt鏎ych znajduje si potwierdzenie spe軟iania tych wymaga.
2. Wymagana forma i moment z這瞠nia: Orygina w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, kt鏎ej zgodno嗆 z orygina貫m po鈍iadczy Wykonawca lub Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia lub notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Dokument sk豉dany wraz z ofert.
3. Informacja dotycz帷a usuni璚ia brak闚 formalnych w przedmiotowych 鈔odkach dowodowych.
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, je瞠li Wykonawca nie z這篡 wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe b璠 niekompletne, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Informacje dla Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(w tym sp馧ki cywilne)
1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) o鈍iadczenie o kt鏎ych mowa w pkt. 1 Rozdzia VIII SWZ sk豉da z ofert ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia,
b) zobowi您ani s na wezwanie Zamawiaj帷ego, z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 2 Rozdzia VIII SWZ. Podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 2 Rozdzia VIII SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany postanowie umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i na podstawie art. 455. wszczeg鏊no軼i gdy
w przypadku obiektywnej niemo磧iwo軼i dostarczenia przez Wykonawc sprz皻u wskazanego
w ofercie z powodu braku jego dost瘼no軼i na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawc sprz皻u o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wy窺zej ni wynikaj帷e z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowi您any jest uprzednio ka盥orazowo przed這篡 Zamawiaj帷emu stosowne
dokumenty (o鈍iadczenie producenta o niedost瘼no軼i zaoferowanego sprz皻u, opinia o nie gorszych parametrach technicznych sprz皻u zamiennego ni zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprz皻u wymaga zgody
Zamawiaj帷ego, kt鏎 Zamawiaj帷y udzieli niezw這cznie gdy otrzyma wymagane dokumenty.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-04-08 11:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://psp24radom.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-08 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-05-07

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.