eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640516

1.5.8.) Numer faksu: 227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82e8b575-f2d4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017829/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem
jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://platformazakupowa.p /pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty, oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z
siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na część nr 1 jest całodobowe wykonywanie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023 według ustalonych standardów opisanych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z załączonym wykazem dróg dla Rejonu Drogowego nr 1 stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W ramach zadania Zamawiający przewidział działania polegające na:
a) odśnieżeniu dróg i ulic na całej szerokości jezdni i pobocza, wraz z zatokami autobusowymi;
b) zwalczaniu śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi;
c) odśnieżeniu dróg i ulic z poboczami wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi,
d) cena obliczeniowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu:
(A x 25 x 51,20km) + (B x 3 x 51,20km) + (C x 6 x 57,70 km) + (D x 11 x 51,20km) + (E x 3 x 51,20km)
gdzie:
A - cena za jednokrotne zwalczanie śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu A przedstawionym w załączniku Nr 1,
B – cena za jednokrotne zwalczanie śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu B przedstawionym w załączniku Nr 1,
C – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi,
D – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu A przedstawionym w załączniku Nr 1,
E – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu B przedstawionym w załączniku Nr 1,
Liczby: 25, 3, 6, 11, 3 – oznaczają przewidywaną liczbę akcji zimowych dla części nr 1;
d) Zamawiający zastrzega, że wskazane powyżej w algorytmie liczby służą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach akcji zimowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- czas podjęcia dzialań;
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia dzialań

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na część nr 2 jest całodobowe wykonywanie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2022/2023 według ustalonych standardów opisanych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z załączonym wykazem dróg dla Rejonu Drogowego nr 2 stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W ramach zadania Zamawiający przewidział działania polegające na:
a) odśnieżeniu dróg i ulic na całej szerokości jezdni i pobocza, wraz z zatokami autobusowymi;
b) zwalczaniu śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi;
c) odśnieżeniu dróg i ulic z poboczami wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi;
d) cena obliczeniowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu:
(A x 25 x 58,38km) + (B x 3 x 58,38km) + (C x 6 x 58,68km) + (D x 11 x 58,38km) + (E x 3 x 58,38km)
gdzie:
A - cena za jednokrotne zwalczanie śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu A przedstawionym w załączniku Nr 1.
B – cena za jednokrotne zwalczanie śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu B przedstawionym w załączniku Nr 1.
C – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi.
D – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu A przedstawionym w załączniku Nr 1.
E – cena za jednokrotne odśnieżenie 1,00 km dróg i ulic wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi według standardu B przedstawionym w załączniku Nr 1.
Liczby: 25, 3, 6, 11, 3 – oznaczają przewidywaną liczbę akcji zimowych dla części nr 2.
e) Zamawiający zastrzega, że wskazane powyżej w algorytmie liczby służą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach akcji zimowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- czas podjęcia dzialań;
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia dzialań

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na część nr 3 jest całodobowe bieżące zimowe utrzymanie powierzchni utwardzonych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego zgodnie z załączonym wykazem powierzchni utwardzonych stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Pojęcie „powierzchni utwardzonych” w pasach drogowych dróg powiatowych obejmuje elementy infrastruktury drogowej takie jak: chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka/droga rowerowa, zatoka parkingowa, zatoka postojowa oraz peron przystankowy. Prace polegają na odśnieżaniu wraz z posypaniem mieszanką piaskowo – solną powierzchni utwardzonych.
a) ogólne wymagania dotyczące usług - podczas realizacji usług Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi usługami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac;
b) materiał - do zwalczania śliskości zimowej na powierzchniach utwardzonych należy stosować mieszankę piaskowo-solną, która powinna się składać z:
- piasku – zawartość do 80 % objętości mieszanki,
- sól NaCl – zawartość do 20 % objętości mieszanki.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych-gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia powierzchni podczas posypywania.
Zakup, transport i składowanie materiałów do utrzymania powierzchni utwardzonych należy do Wykonawcy i winno być wliczone w ceny jednostkowe usuwania śliskości zimowej. Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane przez Wykonawcę w pobliżu miejsca wykonywania usług, na utwardzonym placu lub w pojemnikach. Po zakończeniu sezonu zimowego pozostały materiał (składowisko lokalne) Wykonawca powinien uprzątnąć. Koszty te winny być wliczone w cenę jednostkową usług; c) sprzęt - do odśnieżania powierzchni utwardzonych należy używać pojazdów wraz z rozsypywaczem materiałów do zwalczania śliskości zimowej i pługiem z lemieszem gumowym do odśnieżania powierzchni utwardzonych. Pojazdy wykorzystywane do odśnieżania i posypywania nie mogą powodować niszczenia infrastruktury drogowej. Sprzęt powinien być zaopatrzony w materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Maszyny z zamontowanym osprzętem odśnieżnym powinny być wyposażone w należyte oświetlenie łącznie ze światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego, zamontowanym w górnej części maszyny wg odrębnych przepisów. W celu uniknięcia uszkodzenia nawierzchni chodników do odśnieżania należy użyć pługów jedno lub dwustronnych zaopatrzonych w lemiesze gumowe. Prędkość maszyny w trakcie odśnieżania powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu pieszego i drogowego oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W miejscach trudno dostępnych należy wykonać prace związane z oczyszczeniem powierzchni utwardzonych ręcznie. Każda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
Wykonawca w ramach przedmiotowego zlecenia powinien zapewnić odpowiednią liczbę ludzi i sprzętu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej pięcioma pojazdami służącymi do prowadzenia akcji bieżącego zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych, tj. traktorek, mini traktorek, lekki ciągnik, mini ładowarka z pługiem itp., które są odpowiednio przystosowane do prowadzenia tego typu akcji.
Zamawiający wymaga, aby sprzęt do wykonania i prowadzenia bieżącego zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych spełniał poniższe parametry: - maksymalna szerokość pojazdu (bez pługa i posypywarki): 1280,00 mm, - maksymalna długość pojazdu (bez pługa i posypywarki): 2800,00 mm, - maksymalna waga pojazdu (bez pługa i posypywarki): 1500,00 kg. Zamawiający nie dopuszcza pojazdów osobowych z zamontowanym osprzętem do zwalczania śliskości i odśnieżania powierzchni utwardzonych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego; d) transport - materiały uszorstniające można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz rozsypywaniem i rozwiewaniem, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; e) wykonanie usług - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług na powierzchniach utwardzonych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego przedstawionych w załączniku nr 4 do SWZ. Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora prowadzenia akcji wyposażonego w telefon komórkowy gwarantującego Zamawiającemu całodobową stałą łączność. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i zakończenia usług zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od otrzymania polecenia wyjazdu od dyżurnego koordynującego akcję. Usługi wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Wezwanie może być telefoniczne, ustne lub pisemne. Przewiduje się także wykonywanie usług bez wezwania na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu telefonicznym Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania usług i akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Usługi należy wykonywać zgodnie z ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami specyfikacji, postanowieniami umowy oraz bieżącymi poleceniami osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zimowego utrzymania dróg (dyżurnego). Środki usuwające śliskość zimową należy rozsypywać równomiernie na całej powierzchni chodnika objętej zimowym utrzymaniem. Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od stanu nawierzchni i jej temperatury. W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu chlorku sodu na środowisko należy rozsypywać równomiernie na nawierzchni środki do usuwania śliskości zimowej. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na powierzchniach utwardzonych należy wykonać na szerokości 1,50 m uwzględniając przy tym, iż należy odśnieżyć całą szerokość dojścia do przejścia dla pieszych po obu stronach jezdni. Przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości należy mieć na uwadze bezpieczeństwo poruszających się po powierzchniach utwardzonych uczestników ruchu. Nadmiar śniegu z powierzchni utwardzonych należy usunąć przede wszystkim na pas zieleni a w przypadku braku takiej możliwości na krawędź jezdni tuż przy krawężniku. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na zjazdy i dojścia do posesji;
f) przewidywana ilość metrów kwadratowych powierzchni utwardzonych do odśnieżenia wynosi 600 000,00 m2. Cena jednostkowa za 100 m2
1 jednostka = 100 m2 600 000,00 m2 = 6 000 jednostek g) cena obliczeniowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu: 6000 jednostek x Cjedn Cjed - cena jednostkowa h) Zamawiający zastrzega, że przewidywana powierzchnia podana powyżej służy jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych powierzchniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- czas podjęcia dzialań;
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia dzialań

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia tj:
a) dla części nr 1 i 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się wykonywaniem jednego zamówienia polegającego na wykonaniu usług - całodobowego zimowego utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej) o długości co najmniej 50,00 km dróg kategorii publicznej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz długości dróg publicznych, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należcie;
b) dla części nr 3 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże się wykonaniem jednego zamówienia polegającego na wykonaniu usług całodobowego zimowego utrzymania (odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej) powierzchni utwardzonych (chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe, zatoki postojowe, perony przystankowe itp.), o powierzchni co najmniej 80 000 m2, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz długości dróg publicznych, dat wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych usług oraz w dowodach określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –świadczenie Wykonawcy;
c) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednim sprzętem tj.:
 dla części nr 1 - co najmniej trzema pługo-piaskarkami na samochodach ciężarowych,
 dla części nr 2 - co najmniej trzema pługo-piaskarkami na samochodach ciężarowych,
 dla części nr 3 - co najmniej pięcioma pojazdami (traktorek, mini traktorek, lekki ciągnik, mini ładowarka z pługiem itp.) z możliwością poruszania się po powierzchniach utwardzonych i przystosowanych do płużenia i posypywania mieszanką piaskowo-solną powyższych powierzchni (chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka parkingowa i postojowa, peron przystankowy).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - w wykazie sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Jeżeli Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty odpowiednio dla części nr 1 i 2 musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednim sprzętem dla części nr 1 i nr 2: co najmniej sześcioma pługo-piaskarkami na samochodach ciężarowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykaz wykonanych usług całodobowego zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej) o długości co najmniej 50,00 km dróg kategorii publicznej dla oferty częściowej nr 1 i 2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, długości dróg publicznych, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; b) wykaz wykonanych usług całodobowego zimowego utrzymania (odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej) powierzchni utwardzonych (chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe, zatoki postojowe, perony przystankowe itp.), o powierzchni co najmniej 80 000 m2 dla oferty częściowej nr 3, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, długości dróg publicznych, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
c) wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym przynajmniej: - dla części nr 1 zamówienia - co najmniej trzema pługopiaskarkami na samochodach ciężarowych, - dla części nr 2 zamówienia - co najmniej trzema pługopiaskarkami na samochodach ciężarowych,
- dla części nr 3 zamówienia - co najmniej pięcioma pojazdami (traktorek, mini traktorek, lekki ciągnik, mini ładowarka z pługiem itp.) z możliwością poruszania się po powierzchniach utwardzonych i przystosowanych do płużenia i posypywania mieszanką piaskowo-solną powyższych powierzchni (chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka parkingowa i postojowa, peron przystankowy).
Jeżeli Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty odpowiednio dla części nr 1 i 2 musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednim sprzętem dla części nr 1 i nr 2 - co najmniej sześcioma pługo-piaskarkami na samochodach ciężarowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1) część nr 1 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 2) część nr 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
3) część nr 3 – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100),Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi
znaleźć się na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w
Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych.
Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania
wadium. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty; 2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości,
2) zmiany wykazu dróg w przypadkach podyktowanych koniecznością wydłużenia lub skrócenia wymienionych odcinków dróg lub objęcia utrzymaniem nowych,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, zmuszających do wydłużenia akcji zimowej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.
835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, tj.: 1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);2) Wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);3) Wykonawcę, którego jednostką
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz.U. z
2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.