eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b30f913-d614-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00032264/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi w m. Ryszewo na dz. nr 104 i 142 obręb Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt z Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań,oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, email:
iod@pyrzyce.um.gov.pl w godzinach w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 700-1500;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiID.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową” .
Droga zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych nr 161, 142, 104 obręb Ryszewo, Gmina Pyrzyce.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych:
1) Przebudowa drogi obejmuje wykonie dwóch odcinków, które zostały oznaczone jako:
A – D oraz B – C:
a) Odcinek A – D o długości 250,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m; 4,0 m; 5,0
m; 6,0 m. Wzdłuż odcinka wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej betonowej.
b) Długość odcinka C – D o długości 22,93 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości będzie wynosić 4,0 m.
2) Nawierzchnia jezdni w momencie przylegania do niej chodnika, obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15x30
cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnię chodników od strony pasów zieleni należy zabezpieczyć za
pomocą obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
3) W ramach przebudowy drogi gminnej wykonać zjazdy – zwykłe do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz
betonu asfaltowego zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane
skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,5 lub za pomocą łuku kołowego o promieniu R=3m lub R=5m. Do obramowania
zjazdów z kostki brukowej betonowej przy krawędzi jezdni drogi gminnej należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm
ustawiony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesiony h=+3cm powyżej krawędzi jezdni. Na pozostałych
krawędziach od strony zieleni, posesji, chodnika należy zastosować opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
4) Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem trawą niską.
5) W ramach przebudowy drogi wykonanych zostanie 6 punktów oświetleniowych – lamp ulicznych. Zasilanie lamp nastąpi z
projektowanej szafki zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
6) Odwodnienie drogi wykonać powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych lub roztopowych w przyległe do jezdni
przepuszczalne podłoże gruntowe oraz pasy zieleni znajdujące się w pasie drogowym.
7) Kanał technologiczny - Obowiązek wykonania kanału technologicznego nałożony jest w myśl art. 39 ust. 6 ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zarządca drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie
drogowym drogi, która posiada status drogi publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o
drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783) Zarządca drogi nie musi lokalizować kanału
technologicznego:
- W przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym zostały już lokalizowane kanalizacja kablowa lub
kanał technologiczny (art. 39 ust. 6ba pkt 1).
Z informacji od operator sieci Orange S.A. wynika, iż na obszarze planowanej inwestycji znajduje się kanalizacja kablowa.
8) Wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne - drzewa przeznaczone do usunięcia w ilości 9 drzew oraz 7 karpin.
Nasadzenia kompensacyjne w ilości 8 sztuk drzew (Wiśnia osobliwa -Umbraculifera).
9) Wykonanie stałej organizacji ruchu po realizacji inwestycji.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania, zostały określone w
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, przedmiarze stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępniony przez Zamawiającego zakres robót (załącznik nr 7,
przedmiar ) nie jest podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
1) koszt zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej,
2) ustanowienie kierownika robót budowlanych,
3) dokumentację powykonawczą,
4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji zadania.,
5) koszty zajęcia pasów drogowych,
6) wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas wykonywania robót budowlanych,
7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż
prowadzonych robót,
8) utrzymanie ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji,
9) informowanie wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych z postępem
prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót,
10) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca, działający z najwyższą starannością,
właściwą profesjonaliście powinien był je przewidzieć.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena -najniższa cena brutto 2. Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane
punkty w następujący sposób: a) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SWZ, tj. w
wymiarze 48 miesięcy - 0 pkt.
b) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy - 20 pkt,
c) okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy - 40 pkt.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku dotyczącego sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej
z przedmiotem zamówienia na wartość min. 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych),
4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki
udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 1 000.000,00 zł brutto, o
nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 1.500 m2 .
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje
zawarte w:
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia
uczestniczyć będą:
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń.
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci , instalacji
elektrycznej
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą
a uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy (projektanta i kierownika budowy).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje
zawarte w
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do
oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 2 do SWZ
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego
(:https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce ) w ww. postępowaniu
wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 4 do SWZ.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz w dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 3A do SWZ)
Dowodami są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca składa inne dokumenty niż poświadczenia (referencje), zobowiązany jest podać przyczyny braku
możliwości uzyskania referencji.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.
4) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć
będą osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie:
- jedna osoba, jako kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej be ograniczeń, zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.
- jedna osoba, jako kierownik robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci , instalacji elektrycznej,
zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.
5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) kosztorys ofertowy ( stanowiący przedmiotowy środek dowodowy) przygotowany na podstawie przedmiarów robót stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ . Zamawiający nie przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie
do dnia 13 marca 2024 r. do godz.10:00
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Ustawy, tj.:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zmianami).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska
S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu:
Wadium: Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.- zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy,.
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w
jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium
Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ - część IX. Wymagania dotyczące wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących
przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie
wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów
dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń,
uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
e) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o
charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności
powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
2) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę
obowiązującego prawa,
b) ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości świadczenia stron.
c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie,
utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt. 6 lit b-e termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do
usunięcia zaistniałych przeszkód.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących
którejkolwiek ze Stron,
c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności,
uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków
postawionych na etapie postępowania przetargowego, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie się nie mniejszym
doświadczeniem, niż wskazane w ofercie.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z
obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
6. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
a) termin wykonania zamówienia, b) termin płatności, c) przedmiot zamówienia, d)wynagrodzenie umowne, e) innych postanowień umowy. Szczegółowy zakres zmian umowy określono w załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.