eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Rewitalizacja wieży ciśnień - zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych - zadanie podzielone na 4 części.Ogłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

– zadanie podzielone na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 326303091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

– zadanie podzielone na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efcd2b04-ae80-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039540/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115220/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/16/MGW/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 468687,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 127281,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego NOTEBOOK– 10 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 58846,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych:
- Urządzenie wielofunkcyjne DRUK/SKAN, format A3 – 2 szt. Nowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy.
- Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 3 szt. Nowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 53900 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa drukarek fiskalnych – 2 szt.
Drukarka jednostanowiskowa. Monitoring transakcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30142000-6 - Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

4.5.5.) Wartość części: 5689 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa oprogramowania.
1. Oprogramowanie systemowe do komputerów – ilość 10 szt.
2. Pakiet oprogramowania biurowego – ilość 10 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 8845,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51660 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58843,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58744,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: iCOD.pl Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 47-216-10-32

7.3.3) Ulica: ul. Grażyńskiego 51,

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58744,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55903,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55903,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55903,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro System Marek Krzywicki,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481091596

7.3.3) Ulica: ul. Wyzwolenia 3,

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55903,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7035,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7035,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7035,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AF Seko Sp. z o .o,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008127792

7.3.3) Ulica: ul. Bogusławskiego 17,

7.3.4) Miejscowość: Bielsko- Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7035,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10516,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11808,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10516,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 547-216-10-32

7.3.3) Ulica: ul. Grażyńskiego 51,

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10516,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. „Rewitalizacja wieży ciśnień – zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych”
Część nr 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – 10 sztuk
• Termin wykonania zamówienia – 100 dni od daty podpisania umowy.
• Dostawa nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia wezwania przesłanego drogą elektroniczną

Część nr 2. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych:
- Urządzenie wielofunkcyjne DRUK/SKAN, format A3 – 2 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne DRUK/SKAN, format A4 – 3 szt.
• Termin wykonania zamówienia – 100 dni od daty podpisania umowy.
• Dostawa nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia wezwania przesłanego drogą elektroniczną

Część nr 3. Zakup i dostawa drukarek fiskalnych – 2 sztuki.
• Termin wykonania zamówienia – 100 dni od daty podpisania umowy.
• Dostawa nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia wezwania przesłanego drogą elektroniczną

Część nr 4 Zakup i dostawa oprogramowania
• Termin wykonania zamówienia – 100 dni od daty podpisania umowy.
• Dostawa nastąpi w terminie max 45 dni kalendarzowych od dnia wezwania przesłanego drogą elektroniczną

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.