eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Roboty interwencyjne na obiektach inżynierskich na drogach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w podziale na 7 zadań częściowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty interwencyjne na obiektach inżynierskich na drogach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w podziale na 7 zadań częściowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.3.) Oddział zamawiającego: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 72

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-602

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 347-04-80

1.5.8.) Numer faksu: 41 347-04-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szdw.kielce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty interwencyjne na obiektach inżynierskich na drogach Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w podziale na 7 zadań częściowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7c1b4d5-d214-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00093495/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Roboty interwencyjne na obiektach mostowych w roku 2024 z podziałem na 2 zadania RDW 1 i RDW 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,157394,75e7ce4e2571f824069a7c63206e30ba.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,157394,75e7ce4e2571f824069a7c63206e30ba.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - OD 1 Zgórsko
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 OD 2 Łopuszno
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - OD 3 Pińczów
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - OD 4 Staszów
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - OD 5 Nowa Słupia
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 - OD 6 Ćmielów
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 -OD 7 Tempoczów
Roboty będą polegały m.in. na:
• usunięcie krzewów;
• wykoszenie powierzchni przy obiektowych;
• oczyszczenie powierzchni betonowych (skarp, stożków, schodów, przyczółków, itp.);
• wymiana uszkodzonych barieroporęczy;
• wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach;
• wymiana uszkodzonych barierek P1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
• Beton niekonstrukcyjny C12/15 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Beton niekonstrukcyjny C30/37 w deskowaniu wraz ze zbrojeniem;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 600;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 800;
• Wymiana prefabrykowanych elementów przepustów pod drogą wraz z wymianą nawierzchni Ø 1000;
• Naprawy betonowe typu PCC – naprawy elementów konstrukcji wraz z odkuciem, oczyszczeniem powierzchni i wykonania warstwy sczepnej;
• Czyszczenie wpustów;
• Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (odwóz urobku w zakresie Wykonawcy);
• Uzupełnienie skarp gruntem;
• Uzupełnienie skarpy kruszywem;
• Naprawa izolacjo-nawierzchni wraz z przygotowaniem powierzchni z warstwą sczepną;
• Czyszczenie kolektora odwadniającego;
• Naprawa istniejącego kolektora odwadniającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcję zwiększenia o maksymalnie do 50% zakresu zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Zlecenie przez zamawiającego robót z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy.
Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia interwencyjnej realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie(zakończył) min. 1 robotę interwencyjno – remontową związaną z budową, rozbudową, przebudową lub remontem obiektu mostowego lub przepustu.
b) Potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.
Kierownik robót – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowalnej.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 78).
Uwaga: Spełnienie warunków, o którym mowa w pkt a) i b) umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –Załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5a do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni do oferty przedłożyć Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,157394,75e7ce4e2571f824069a7c63206e30ba.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.