eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Rozbiórka wiaduktu kolejowego położonego nad ul. Szopienicką dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II"Ogłoszenie z dnia 2021-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka wiaduktu kolejowego położonego nad
ul. Szopienicką dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.radomska@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo - likwidacja kopalń

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka wiaduktu kolejowego położonego nad
ul. Szopienicką dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4723f2c3-2739-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00220612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.5.1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript:
- Internet Explorer wersja 10 lub 11,
- Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta),
- zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
- minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
11.5.2. Pozostałe wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) komputer klasy PC komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.srk.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul. Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 1005;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest Pan Andrzej Maj tel. 432 1133 email iod@srk.com.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-WII-0011/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki usytuowany jest w rejonie szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”
w Katowicach nad ulicą Szopienicką, na działkach nr 1871/86, 3497/55 w obrębie ewidencyjnym: 0008 Mysłowice Las, w jednostce ewidencyjnej: 246901_1.

2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wiadukt kolejowy Szyb Pułaski – numer inwentarzowy 29/223/404278

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca spełniający następujące warunki:
3.1.1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju,
w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
3.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się:
1. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej lub kilku umów polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych
o wartości minimum 170 000,00 zł brutto,
wraz z dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie.

2. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia:

Pracownicy dozoru:
- minimum 1 osoba – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, aktualne zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 1 osoba - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów oraz posiadającego uprawnienia w dziedzinie inżynierii mostowej


Pracownicy fizyczni:
- minimum 2 osoby – z uprawnieniami operatora sprzętu budowlanego,
- minimum 2 osoby – z uprawnieniami przepalacza
- minimum 1 osoba – z uprawnieniami dźwigowego,

8.1.3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp:
9.2.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
9.2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
9.2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
9.2.4. Oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
9.3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 9. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem polegające na sygnowaniu takiego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy (podmiotu trzeciego o ile dokument lub oświadczenie dotyczy tego podmiotu) lub notariusza.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego,
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do tych podmiotów – wzór zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów stanowiące załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1.2 polega na zdolnościach innych podmiotów, z którego będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 9. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem polegające na sygnowaniu takiego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy (podmiotu trzeciego o ile dokument lub oświadczenie dotyczy tego podmiotu) lub notariusza.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
5.1.1. Oświadczenia o ochronie środowiska wg wzoru z załącznika nr 5 do Formularza Ofertowego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.
5.3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Wymagania zgodnie z pkt. 23 SWZ

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie
3 900,00 złotych (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),
16.2. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych Ustawą Pzp
16.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
16.3.1. pieniądzu;
16.3.2. gwarancjach bankowych;
16.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
16.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
16.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 (z dopiskiem Wadium do postępowania nr ZP-WII-0011/21 „Rozbiórka wiaduktu ….)
16.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do godziny 08:00 dnia 22.10.2021 roku.
16.6. Gwarancja lub poręcznie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi być złożone w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego), udzielone wyłącznie na zasadach prawa polskiego, a spory dotyczące wadium muszą podlegać właściwości sądu polskiego i powinno spełniać poniższe wymagania:
16.6.1. Wadium będzie wypłacone zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
16.6.2. Kwota i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji przetargowej. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SWZ.
16.6.3. Powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo i nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.
16.6.4. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu w terminie obowiązywania wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego.
16.6.5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie gwarancji wprost wymienienie zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową.
16.6.6. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia niespełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 23 "Projektowanych postanowień umownych" stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 7

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 9. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem polegające na sygnowaniu takiego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy (podmiotu trzeciego o ile dokument lub oświadczenie dotyczy tego podmiotu) lub notariusza.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
10.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
10.2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Formularza ofertowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.