eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych




Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd837c07-7c76-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd837c07-7c76-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064597/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522814

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.272.1.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1913686,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Jelenia Góra do końca terenu zabudowanego w miejscowości Łomnica (remont odcinka drogi dł. ok. 1,5 km).
2. Przedmiotem robót budowlanych (prac realizacyjnych) zaplanowanych w ramach zamówienia jest remont nawierzchni drogi, poboczy, odwodnienia, prace związane z elementami bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.
3. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie miejscowości Łomnica (wsi położonej w powiecie karkonoskim, w gminie Mysłakowice). Zgodnie z informacją pozyskaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w Łomnicy funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Łomnicy poprzez podwyższenie poziomu wyposażenia infrastrukturalnego i dostępności transportowej. Łatwiejszy, szybszy i bardziej komfortowy dostęp komunikacyjny pozytywnie wpłynie na rozwój rynku pracy, zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców Łomnicy, a także wzrost aktywności inwestycyjnej na terenie ww. miejscowości. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej Łomnicy - jednej z najpiękniejszych miejscowości turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej (a więcej turystów to – w prostym przełożeniu - dodatkowe dochody dla mieszkańców). Realizacja inwestycji zmniejszy marginalizację społeczną i gospodarczą mieszkańców, którzy w bezpieczniejszych, łatwiejszych i bardziej komfortowych warunkach będą dojeżdżać do pracy, do miejsc użyteczności publicznej, do innych miejscowości powiatu karkonoskiego (w szczególności zaś Jeleniej Góry, do której droga w Łomnicy będzie drogą dojazdową nie tylko dla mieszkańców Łomnicy, ale i pozostałych miejscowości gminy Mysłakowice, która to gmina ma status „popegeerowskiej”) i dalej Dolnego Śląska.
4. Inwestycja Powiatu Karkonoskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica” została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021, przyjętego na mocy Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Inwestycja, której dotyczy postępowanie, jest tożsama z opisem inwestycji zawartym we Wniosku o Dofinansowanie nr Edycja3PGR/2021/3678/PolskiLad.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ oraz Dokumentacja projektowo-techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 6 do SWZ, w skład której wchodzą:
a) Dokumentacja projektowa wraz z częścią graficzną,
b) Przedmiary robót,
c) Kosztorysy ofertowe,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
e) Projekt stałej organizacji ruchu,
f) Projekt czasowej organizacji ruchu,
g) Tabela robót ziemnych.
Uwaga: Przedmiary robót stanowią elementy pomocnicze do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumentach nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie dokumenty tworzące dokumentację projektowo-techniczną służące do opisu przedmiotu zamówienia są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
6. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2384928,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3498624,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2384928,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: URBIT MICHALIK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6131592547

7.3.3) Ulica: Kościelniki Dolne 9

7.3.4) Miejscowość: Lubań

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2384928,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycja Powiatu Karkonoskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica” została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021, przyjętego na mocy Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Inwestycja, której dotyczyło postępowanie, jest tożsama z opisem inwestycji zawartym we Wniosku o Dofinansowanie nr Edycja3PGR/2021/3678/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.