eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica



Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd837c07-7c76-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064597/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd837c07-7c76-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej określone zostały w Dziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 Ustawy Pzp w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXiX).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Jelenia Góra do końca terenu zabudowanego w miejscowości Łomnica (remont odcinka drogi dł. ok. 1,5 km).
2. Przedmiotem robót budowlanych (prac realizacyjnych) zaplanowanych w ramach zamówienia jest remont nawierzchni drogi, poboczy, odwodnienia, prace związane z elementami bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.
3. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie miejscowości Łomnica (wsi położonej w powiecie karkonoskim, w gminie Mysłakowice). Zgodnie z informacją pozyskaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w Łomnicy funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Łomnicy poprzez podwyższenie poziomu wyposażenia infrastrukturalnego i dostępności transportowej. Łatwiejszy, szybszy i bardziej komfortowy dostęp komunikacyjny pozytywnie wpłynie na rozwój rynku pracy, zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców Łomnicy, a także wzrost aktywności inwestycyjnej na terenie ww. miejscowości. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej Łomnicy - jednej z najpiękniejszych miejscowości turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej (a więcej turystów to – w prostym przełożeniu - dodatkowe dochody dla mieszkańców). Realizacja inwestycji zmniejszy marginalizację społeczną i gospodarczą mieszkańców, którzy w bezpieczniejszych, łatwiejszych i bardziej komfortowych warunkach będą dojeżdżać do pracy, do miejsc użyteczności publicznej, do innych miejscowości powiatu karkonoskiego (w szczególności zaś Jeleniej Góry, do której droga w Łomnicy będzie drogą dojazdową nie tylko dla mieszkańców Łomnicy, ale i pozostałych miejscowości gminy Mysłakowice, która to gmina ma status „popegeerowskiej”) i dalej Dolnego Śląska.
4. Inwestycja Powiatu Karkonoskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica” została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021, przyjętego na mocy Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Inwestycja, której dotyczy postępowanie, jest tożsama z opisem inwestycji zawartym we Wniosku o Dofinansowanie nr Edycja3PGR/2021/3678/PolskiLad.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ oraz Dokumentacja projektowo-techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 6 do SWZ, w skład której wchodzą:
a) Dokumentacja projektowa wraz z częścią graficzną,
b) Przedmiary robót,
c) Kosztorysy ofertowe,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
e) Projekt stałej organizacji ruchu,
f) Projekt czasowej organizacji ruchu,
g) Tabela robót ziemnych.
Uwaga: Przedmiary robót stanowią elementy pomocnicze do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumentach nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie dokumenty tworzące dokumentację projektowo-techniczną służące do opisu przedmiotu zamówienia są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
6. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA – 60 pkt;
2) Kryterium II - OKRES GWARANCJI – 40 pkt
ad. 1) Punktacja za Kryterium I – CENA przyznawana będzie według wzoru:
(Cmin. / Cb) x 100 x 60% = KI
gdzie oznacza:
KI – liczbę punktów z kryterium I
Cmin. – najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert
Cb – cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA – 60 pkt
ad. 2) Punktacja za Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE przyznawana będzie według wzoru:
(Gof. / Gmaks.) x 100 x 40% = KII
gdzie oznacza:
KII – liczbę punktów z kryterium II
Gof. – okres gwarancji (w miesiącach) zaoferowany w badanej ofercie
Gmaks. – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach) z przedstawionych ofert.
Uwaga: Jeśli z badanej oferty wynikać będzie, że zaoferowany został okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy – oferta taka nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy – Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny punktowany okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, do umowy zostanie wpisane zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia gwarancji jakości na okres wskazany w Formularzu ofertowym.
Jeśli w ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany okres gwarancji, tj. Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu w miesiącach, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował okres gwarancji na minimalnym poziomie 36 miesięcy.
Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji jakości reguluje Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Maksymalna liczba punktów za kryterium OKRES GWARANCJI – 40 pkt
W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP).
Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).
Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca, wykaże że:
d.1) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty minimum jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy minimum „Z” o wartości minimum 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych zero groszy),
d.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: Osoba/-y wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Uwaga: W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) - z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ) - oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu robót stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;);
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 2 do SWZ (oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ);
3) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby,
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;
6) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione – według wyboru Wykonawcy – w jednej lub kilku poniższych formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, nr: 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje moment uznania jego kwoty (tj. zaksięgowania) na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
a. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), Wykonawca załącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu środków na rachunek bankowy Zamawiającego tytułem wniesienia wadium.
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 3, zostanie odrzucona – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą - z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 oraz
ust. 11.
9. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte zostały w Dziale XXVIII Specyfikacji Warunków Zmówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba
że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się
od wykonawcy, aby przedstawił umowę spółki cywilnej.
4. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.1 Działu X SWZ, nie podlega sumowaniu, tj. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjału (łączenia doświadczenia).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań dot. przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

a) Z zastrzeżeniem lit. b. poniżej, ZAMAWIAJĄCY wypłaci WYKONAWCY zaliczkę na poczet wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury zaliczkowej. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO faktury zaliczkowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez WYKONAWCĘ,
b) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza:
• zwiększenie kwoty zaliczki, o której mowa w lit. a. powyżej do wysokości udziału własnego ZAMAWIAJĄCEGO w realizacji inwestycji, o którym mowa w Uchwale i Regulaminie (Udział własny ZAMAWIAJĄCEGO), nie więcej jednak niż do wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto
lub
• wypłatę dalszych zaliczek (w stosunku do zaliczki, o której mowa w lit. a. powyżej), do wysokości Udziału własnego ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że całkowita wartość udzielonych zaliczek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego brutto,
c) kwota zaliczki, o której mowa w lit. a / lit. b. tiret pierwsze lub kwota zaliczek, o których mowa w lit. a. i lit. b. tiret drugie powyżej (gdy ZAMAWIAJĄCY je dopuści) zostanie rozliczona w ramach płatności końcowej, o której mowa w lit. d. poniżej,
d) pozostała część wynagrodzenia, stanowiąca różnicę między całkowitym wynagrodzeniem brutto a kwotą udzielonej zaliczki (płatność końcowa) zostanie wypłacona WYKONAWCY po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie później niż w terminie 35 dni od dnia dokonania odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Do faktury VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim, ZAMAWIAJĄCY załącza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 17 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ).
3. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.
6. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl). Inny sposób składania oferty (np. pocztą elektroniczną) jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Nie dotyczy. Zamawiający nie zastrzega ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:
a) przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzającego posiadanie w okresie od rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. co najmniej od dnia zawarcia umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, wraz z potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;
b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z Działem XXX niniejszego SWZ;
c) przedłożyć kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do niniejszej SWZ przedmiarów robót; kosztorysy ofertowe powinny zawierać cenę jednostkową i wartość do każdej pozycji, dla której została określona w przedmiarach robót ilość jednostek;
d) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień dotyczących wskazanych przez Wykonawcę osób skierowanych do realizacji zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 2 lit. d.2 Działu X SWZ) oraz zaświadczenia o członkostwie w/w osób we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa (aktualność wpisu w/w osób do izby musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy);
e) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.