eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › Poprawa stanu technicznego Szko造 Podstawowej w Ropience, Szko造 Podstawowej w Ustjanowej G鏎nej oraz Szko造 Podstawowej nr 2 w Ustrzykach DolnychOg這szenie z dnia 2022-06-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu technicznego Szko造 Podstawowej w Ropience, Szko造 Podstawowej w Ustjanowej G鏎nej oraz Szko造 Podstawowej nr 2
w Ustrzykach Dolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Ustrzyki Dolne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440070

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Miko豉ja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ustrzyki-dolne

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ustrzyki-dolne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu technicznego Szko造 Podstawowej w Ropience, Szko造 Podstawowej w Ustjanowej G鏎nej oraz Szko造 Podstawowej nr 2
w Ustrzykach Dolnych

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5a4a8ecb-f2c4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00220296

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00028495/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.13 Wykonanie rob鏒 budowlanych i remontowych w celu poprawy dost瘼no軼i szk馧

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „ Dost瘼na szko豉 – innowacyjne rozwi您ania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzgl璠nieniem potrzeb uczni闚 oraz otoczenia” Wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw鎩.

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem platformy zakupowej pod adresem platformazakupowa.pl. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e przyj皻ego w post瘼owaniu sposobu komunikacji, znajduj si w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym post瘼owaniu komunikacja zamawiaj帷ego z wykonawcami odbywa si za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s w formie
elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej.
2) Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne
1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe 鈔odki dowodowe (je瞠li by造 wymagane) sk豉dane elektronicznie musz zosta podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sk豉dania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca sk豉da bezpo鈔ednio na dokumencie, kt鏎y nast瘼nie przesy豉 do systemu

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1) Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia stanowi wykonanie zadania pn. „Poprawa stanu technicznego Szko造 Podstawowej w Ropience, Szko造 Podstawowej
w Ustjanowej G鏎nej oraz Szko造 Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych”
Zadanie Wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw鎩.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6. Informacja o warunkach udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝
w post瘼owaniu. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a warunek/warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y/-e:
1) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia warunek w zakresie zdolno軼i technicznej, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona 1 robot budowlan polegaj帷 na przebudowie lub remoncie budynku o warto軼i co najmniej 100 000,00 z brutto (s這wnie: sto tysi璚y z這tych) oraz za陰czy dowody, 瞠 zosta豉 ona wykonana nale篡cie.
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia warunek w zakresie zdolno軼i zawodowej je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa na etapie realizacji zam闚ienia:
osob/ami, kt鏎a/e b璠zie/b璠 skierowane przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia na odpowiednim poziomie jako軼i, posiadaj帷/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
1) w specjalno軼i budowlanej – 1 osoba,

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 8 do SWZ;
3) O鈍iadczenie z art. 125 ust. 1

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

4) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
W takim przypadku:
 Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
 W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienia, o鈍iadczenia potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
 Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczeg馧owy zakres wprowadzania zmian do umowy zawiera 18 projektu umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-13 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.