eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacja projektu "Jasło - moje miasto, mój dom", dot. przedsięwzięć: "Miasto to Ja" i "Promocja projektu".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacja projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dot. przedsięwzięć: „Miasto to Ja” i „Promocja projektu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacja projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dot. przedsięwzięć: „Miasto to Ja” i „Promocja projektu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e974cc24-d497-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00091172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacja projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dot. przedsięwzięć: „Miasto to Ja” i „Promocja projektu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,157798,27ed36bab279df67d58f4c7e7a4e84ad.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Jasła: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Sławomir Maćkoś.

5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła.

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

• Google Chrome 31

• Mozilla Firefox 26

• Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

• dostęp do sieci Internet

• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar

• włączona obsługa JavaScript

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s

• zainstalowany Acrobat Reader

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:

• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9

• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11

• dla Windows 8: Internet Explorer 11

• dla Windows 10: Internet Explorer 11

Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:

• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.

• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp,

video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.13.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Zakup materiałów promocyjnych w związku z organizacją wydarzenia pod nazwą
„Jak feniks z popiołów – inauguracja obchodów 80. rocznicy wysiedlenia
i zburzenia Jasła” w ramach przedsięwzięcia „Miasto to JA”1. Torba z jednym uchem
- ilość: 200 szt.
- nadruk: full kolor
- grafika przedstawiająca feniksa
- kolor torby: naturalny
- gramatura: drelich 220-250g/m2
- uchwyt: 70-80 cm
- rozmiar: 38x42x8 cm dno
- projekt po stronie Zamawiającego
2. Koszulka
- ilość: 100 szt.
- kolor koszulki: biały
- nadruk: full kolor/ obraz feniks + czarne logo
- gramatura: 190 g/m2
- wykończenie: podwójne szwy
- krój: regularny
- rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym
- rodzaj nadruku: sito-druk
- projekt po stronie Zamawiającego
3. Długopis:
- ilość: 300 szt. (po 100 szt. każdego koloru)
- materiał: aluminium o metalicznym połysku
- wkład: niebieski
- kolor – miedziany, ciemnoszary, złoty
- rozmiar: 14,2 ø 1 cm
- projekt graficzny: po stronie Zamawiającego – „www.eog.gov.pl MIASTO JASŁO” – grawer
laserowy
Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.
4. Długopis:
- ilość: 400 szt. ( po 100 dla każdego koloru)
- materiał: korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu, dodatkowe elementy sylikon
- wkład: niebieski
- kolor – bordowy, ciemnozielony, czarny, granatowy
- rozmiar: (szer./wys./gł.) 135 x 8 x 8
- dodatki: końcówka do ekranów dotykowych, obrotowy mechanizm włączania, kontrastujące
elementy w kolorze złotym
- projekt graficzny: po stronie Zamawiającego - – „www.eog.gov.pl MIASTO JASŁO”– grawer
laserowy
5. Parasol zwykły składany automatycznie:
- ilość 200 szt.
- kolor parasolu: bordowy
- nadruk jednostronny, jednokolorowy
- „Jak feniks z popiołów” - napis biały, logo feniksa – grafika biała
- rozmiar  980 mm, długość 550 mm
- złożony  50 x 280 mm
- materiał: poliester pongee 190T, metal, tworzywo
- parasol automatyczny
- wyposażony w pokrowiec oraz pasek
- projekt graficzny: po stronie Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Zakup materiałów promocyjnych w ramach przedsięwzięcia „Promocja projektu”:
1. Kubek kolor czarny, środek różne kolory (np. czerwony, zielony, żółty, niebieski) wraz
z opakowaniem – 100 szt.
Zapakowane osobno w pudełka dopasowane do rozmiarów kubka, tektura karbowana,
brązowa.
Grafika przedstawia najważniejsze miejsca z Jasła, takie jak znane budynki, elementy małej
architektury.
Napis: Jasło – moje miasto, mój dom oraz logotyp.
Projekt po stronie Zamawiającego.
Sposób zdobienia: kalkomania ceramiczna
Materiał: porcelit
Wymiary:
- pojemność: 320 ml
- wysokość: 9 cm
- średnica: 9 cm
- waga: 370 g
Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.
2. FILIŻANKA 200 ML wraz z opakowaniem – 100 szt.
Zapakowane osobno w tekturowe karbowane pudełka, brązowe, dostosowane do rozmiarów
filiżanki ze spodkiem. Na filiżance grafika przedstawiająca najważniejsze miejsca z Jasła (4-6
grafik jednokolorowych), na spodku u góry jednokolorowy napis: Jasło – moje miasto, mój dom,
na środku logotyp jednokolorowy. Projekt graficzny po stronie Zamawiającego.
Materiał: porcelana polska
Wymiary:
- pojemność: 220 ml/spodek 14,5 cm
- wysokość: 6,5 cm
- średnica: 8 cm
- waga: 290 g
3. Torba z dwoma uszami – 150 szt.
Canvas Carrier Bag XL 100% bawełniana, gramatura 300/m2
, ciężkie płótno wysokiej jakości,
uchwyt średniej długości (ok. 60 cm).
Projekt po stronie Zamawiającego.
Nadruk duży na środku, jednostronny.
Napis: Jasło – moje miasto, mój dom - kolor bordowy (PANTONE 7434 C, R:152 G:55 B:87, C:35
M:90 Y:50 K:15)
Logotyp na dole torby – kolor czarny.
4. Metalowy brelok do kluczy – 100 szt.
Spersonalizowany metalowy brelok do kluczy z napisem JASŁO – 5 liter, każda literka osobno na
koraliku (element kulisty lub sześcienny), na końcu do tego dołączony metalowy mały domek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III Zakup materiałów promocyjnych w ramach przedsięwzięcia „Promocja projektu”:
1. Parasol automatyczny - 100 szt. z reprodukcjami 4 obrazków z Jasła.
Składana parasolka z automatem służącym do rozkładania i składania. Tasiemka z rzepem
umożliwiająca spięcie parasolki, tak by zajmowała jak najmniej miejsca. Grafika na pokrowcu
z reprodukcją obrazków z Jasła wraz z logo w jednym kolorze. Czasza parasola składa się z 8
połączonych ze sobą elementów, na których będą nadrukowane grafiki (2x4 obrazków).
Projekt graficzny po stronie Zamawiającego – full kolor.
Wymiary po złożeniu: śr. 5cm, dł. 30cm
Wymiary po rozłożeniu: śr. 104cm, dł. 55cm
Waga: 0,05kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.