eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.Ogłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd7b3e21-f215-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Rodzinnej w m. Łebunia oraz budowy ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo

1.3.5 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Lesiakach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o
możliwości przyspieszenia
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4.4. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalneformaty przesyłanych
danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,
png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych
tj.:10.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp,
do upływu terminu na ich wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.4. W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W
przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności,protokołu postępowania oraz jego
załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy
(osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w
swojej ofercie wykonawca
przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i
potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu
postępowania do przetwarzania danych
osobowych osób fizycznychsmmtosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający -
Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59 861-34-62, email: sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować Pani Monika Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.:
791-711- 174,3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice Oznaczenie sprawy: ZP.ZIR.
271.17.2022prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Cewice,4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 154471,54 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 103691,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Planowany - orientacyjny przebieg drogi na działkach nr 110, 109/18, 109/19, 111, 110, 112, 113/6, 432/1, 81/1, 120/2,
120/1, 79/3, 27, 73/2, 32,74 ,33, 34, 422, 43 – ul. Spokojna, ul. Rodzinna, ul. Polna obr. Łebunia, gm. Cewice. Nawierzchnia
drogi gruntowa.
2. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje MPZP dla miejscowości Łebunia uchwalony Uchwałą nr XXVII/316/2017
Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Łebunia.
3. Projektowana droga jest o długości min 1310 m. Drogę należy zaprojektować
z nawierzchni bitumicznej/ew. kostki betonowej – do ustalenia z Zamawiającym, ciąg pieszy po jednej stronie z kostki
betonowej, zjazdy wykonane z kostki betonowej. Na projektowanej drodze należy uwzględnić środki uspokojenia ruchu
drogowego (np. spowalniacze) oraz wyniesione skrzyżowanie i/lub wyniesione przejście dla pieszych. Zakres do
projektowania zaznaczono na załączonej mapie, która stanowi załącznik do postępowania.
4. Należy zaprojektować skrzyżowanie dróg ul. Spokojnej z ul. Pomorską.
5. Należy zaprojektować oświetlenie oraz zagospodarowanie wód opadowych (odwodnienie) dla przedmiotowej inwestycji.
6. Należy zaprojektować kanał technologiczny wymagany przy budowie drogi publicznej zgodnie z Ustawą z 21.03.1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).
7. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania projektowe należy uzgodnić
z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektowej.
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.
3. Uzyskanie we własnym zakresie wypisu i wyrysu z MPZP.
4. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
6. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi
załącznikami.
7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
8. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
9. Wykonanie projektu skrzyżowania dróg ul. Spokojnej i ul. Pomorskiej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku
sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego.
10. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu (jeżeli będą wymagane) – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
11. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
12. Opracowanie projektu organizacji ruchu (tymczasowej i stałej) – w 4 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
a. Projekt branży drogowej.
b. Projekt branży sanitarnej.
c. Projekt branży elektrycznej.
14. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
15. Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
16. Projekt wykonawczy należy sporządzić w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.
18. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
19. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz
w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy
zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg]
i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.1.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie
kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych
nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji.
Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie
podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby
Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz
rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowane obiekty były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Powinny zapewniać rozwiązania techniczne umożliwiające poruszanie się po drogach przez osoby z
niepełnosprawnościami.

4.2.5.) Wartość części: 48780,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:
3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów
dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 36 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie dla danej części zamówienia nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też
zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami
zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę
punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:
SP = K1 + K2
Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej na dz. nr 15/1
w miejscowości Lesiaki, gm. Cewice.
2. Na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji
gruntów działka nr 15/1 obręb Lesiaki posiada klasoużytek Bz. Gmina Cewice posiada prawo dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane.
3. Działka nr 15/1 obręb Lesiaki jest częściowo zagospodarowana. Na działce znajduje się: wiata rekreacyjna oraz
ogrodzona stacja uzdatniania wody. Teren jest zadrzewiony.
Zakres dokumentacji projektowej
1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać budowę budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 15/1 w miejscowości
Lesiaki.
2. Budynek świetlicy wiejskiej:
(a) powinien być zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, oparty na planie prostokąta, parterowy, o
wymiarach min 6,0x11,0m,
(b) w budynku należy przewidzieć:
- salę główną świetlicy o pow. min 50 m²,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz WC męski),
3. Ogrzewanie budynku – elektryczne.
4. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania projektowe należy uzgodnić
z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektowej.
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.
3. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na
budowę.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy
Prawo budowlane niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej.
7. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
a. Projekt branży architektonicznej,
b. Projekt branży konstrukcyjnej,
c. Projekt branży sanitarnej,
d. Projekt branży elektrycznej.
10. Projekt powinien zawierać szczegóły wszystkich przegród, elementów konstrukcyjnych oraz miejsc charakterystycznych
(m.in. ścian, stropów, belek).
11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
12. Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
14. Dostarczenie oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego (zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1997 r. – Prawo budowlane).
15. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.
16. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie[pdf]
z funkcją optycznego rozpoznawania znaków oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy
techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały
rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na
wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając
równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych
rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego
rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący
oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być
na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowany budynek był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Powinien zapewniać łatwą dostępność do każdego pomieszczenia, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Obiekt powinien
spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4.2.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:
3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów
dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 36 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie dla danej części zamówienia nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też
zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami
zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę
punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:
SP = K1 + K2
Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Planowana ścieżka rowerowa o długości min 2700 m, przewidziana jest
na odcinku od skrzyżowania Kamieniec-Siemirowice (dz. 474 obr. Oskowo)
do przystanku w miejscowości Oskowo (dz. nr 76 obr. Oskowo). Planowa ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez tereny
leśne, działki gminne, przez teren zamknięty w zarządzie MON oraz przez drogę wojewódzką nr 212. Zakres
do projektowania zaznaczono na załączonej mapie, która stanowi załącznik nr 2
do postępowania.
2. Nawierzchnię ścieżki rowerowej na terenach leśnych należy zaprojektować z mieszanki żwirowo-gliniastej. Planowaną
ścieżkę rowerową na terenach leśnych uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Cewice. Nawierzchnia planowanej ścieżki rowerowej na działkach gminnych
o nawierzchni bitumicznej, do ustalenia z Zmawiającym.
3. Częściowo na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla trasy
kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice: Oskowo - Cewice, Bukowina – Łebunia, Łebunia – Oskowo (Uchwała
XXXVI/259/2006 z dnia 06.04.2006).
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów
z rejestru gruntów.
3. Przygotowanie dokumentów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.
5. Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie ścieżka rowerowa, które będą
podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.
7. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji inwestycji (jeżeli będą wymagane) – w 4 egz. + 1 egz. w wersji
elektronicznej.
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy (jeżeli będzie wymagany przez zarządcę drogi) – w 4 egz. + 1
egz. w wersji elektronicznej
10. Opracowanie projektu organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagany) – w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
12. Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzonego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę
Pomorskiego – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia –
w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
14. Dostarczenie oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego (zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1997 r. – Prawo budowlane).
15. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich – w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.16. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie[pdf]
z funkcją optycznego rozpoznawania znaków oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy
techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały
rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na
wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Informacje pozostałe
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając
równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych
rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego
rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący
oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być
na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowane obiekty były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób
z ograniczeniami poruszania się. Powinny zapewniać rozwiązania techniczne umożliwiające poruszanie się po ścieżce
przez osoby z niepełnosprawnościami bez ograniczeń.

4.2.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:
3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów
dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 36 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie dla danej części zamówienia nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też
zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami
zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę
punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:
SP = K1 + K2
Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie
doświadczenia w opracowaniu co najmniej 2 projektów budowlanych z zakresu budowy drogi o wartości co najmniej 50
000,00 zł brutto każdy, w tym co najmniej 1 projekt opracowany w procedurze ZRID.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia zespół projektowy złożony z projektantów
posiadających aktualne uprawnienia do projektowania w
• specjalności drogowej ( co najmniej 1 osoba),
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba),
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1
osoba),
• specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej (co najmniej 1 osoba),
określonych przepisami ustawy Prawo budowlane lub innych prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie
doświadczenia w opracowaniu co najmniej 2 projektów budowlanych z zakresu budowy obiektów kubaturowych o wartości
co najmniej 15 000,00 zł każdy.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia zespół projektowy złożony z projektantów
posiadających aktualne uprawnienia do projektowania w:
• specjalności architektonicznej ( co najmniej 1 osoba),
• specjalności konstrukcyjnej (co najmniej 1 osoba)
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba),
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1
osoba),
określonych przepisami ustawy Prawo budowlane lub innych prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie
doświadczenia w opracowaniu co najmniej 2 projektów budowlanych z zakresu branży drogowej o wartości co najmniej 20
000,00 zł brutto każdy.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą ważne
uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy Prawo budowlane lub inne prawem
dopuszczone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz usług
dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, iż Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W odniesieniu do warunków dotyczących WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LUB DOŚWIADCZENIA
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zasady wnoszenia wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł dla części I zamówienia, 200,00 zł dla części II zamówienia,
400,00 zł dla części III zamówienia
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a. Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324
1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na opracowanie dokumentacji technicznych cz……; za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium
potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty
b. Gwarancjach bankowych
c. Gwarancjach ubezpieczeniowych
d. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
• Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
• Kwotę gwarancji lub poręczenia;• Termin ważności gwarancji lub poręczenia;
• Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji określonej w art. 98 ust 6 ustawy,
skutkującej koniecznością zatrzymania wadium Wykonawcy, dla którego wystawiono odpowiednio gwarancję lub
poręczenie.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą, zawarcia umowy ws zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienie postępowania lub nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1
ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1, oświadczenie z art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
zawierać podpisy każdego z nich;
6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do
ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7
dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9) Umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania,
czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania
rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., 1129 ze zm.).
2. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest
możliwa także w przypadkach opisanych poniżej,z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) zmiany dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu
uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
wynikające nie z winy Zamawiającego i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji wydających powyższe
dokumenty,
2) zmian dotyczących podwykonawcy,
3) zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy.
4) zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne, jeżeli okaże się, iż okoliczności związane z wojną na Ukrainie mają
wpływ na należyte wykonanie umowy
4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian
w przedmiotowej umowie.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę umowy nie są
zasadne, Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji zadania zgodne z warunkami zawartymi w umowie.
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeśli została dokonana z naruszeniem art. 454
i art. 455 ustawy. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
8. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie
może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11
ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie
tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.