eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.Ogłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu architektury i drogownictwa w Gminie Cewice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd7b3e21-f215-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Rodzinnej w m. Łebunia oraz budowy ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo

1.3.5 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Lesiakach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219023/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 154471,54 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 103691,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Planowany - orientacyjny przebieg drogi na działkach nr 110, 109/18, 109/19, 111, 110, 112, 113/6, 432/1, 81/1, 120/2,
120/1, 79/3, 27, 73/2, 32,74 ,33, 34, 422, 43 – ul. Spokojna, ul. Rodzinna, ul. Polna obr. Łebunia, gm. Cewice. Nawierzchnia
drogi gruntowa.
2. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje MPZP dla miejscowości Łebunia uchwalony Uchwałą nr XXVII/316/2017
Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Łebunia.
3. Projektowana droga jest o długości min 1310 m. Drogę należy zaprojektować
z nawierzchni bitumicznej/ew. kostki betonowej – do ustalenia z Zamawiającym, ciąg pieszy po jednej stronie z kostki
betonowej, zjazdy wykonane z kostki betonowej. Na projektowanej drodze należy uwzględnić środki uspokojenia ruchu
drogowego (np. spowalniacze) oraz wyniesione skrzyżowanie i/lub wyniesione przejście dla pieszych. Zakres do
projektowania zaznaczono na załączonej mapie, która stanowi załącznik do postępowania.
4. Należy zaprojektować skrzyżowanie dróg ul. Spokojnej z ul. Pomorską.
5. Należy zaprojektować oświetlenie oraz zagospodarowanie wód opadowych (odwodnienie) dla przedmiotowej inwestycji.
6. Należy zaprojektować kanał technologiczny wymagany przy budowie drogi publicznej zgodnie z Ustawą z 21.03.1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).
7. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania projektowe należy uzgodnić
z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektowej.
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.
3. Uzyskanie we własnym zakresie wypisu i wyrysu z MPZP.
4. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
6. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi
załącznikami.
7. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
8. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
9. Wykonanie projektu skrzyżowania dróg ul. Spokojnej i ul. Pomorskiej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku
sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego.
10. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu (jeżeli będą wymagane) – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
11. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
12. Opracowanie projektu organizacji ruchu (tymczasowej i stałej) – w 4 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
a. Projekt branży drogowej.
b. Projekt branży sanitarnej.
c. Projekt branży elektrycznej.
14. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
15. Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
16. Projekt wykonawczy należy sporządzić w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.
18. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
19. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie [pdf] oraz
w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy
zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg]
i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.1.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie
kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych
nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji.
Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie
podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby
Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz
rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowane obiekty były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Powinny zapewniać rozwiązania techniczne umożliwiające poruszanie się po drogach przez osoby z
niepełnosprawnościami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 48780,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej na dz. nr 15/1
w miejscowości Lesiaki, gm. Cewice.
2. Na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji
gruntów działka nr 15/1 obręb Lesiaki posiada klasoużytek Bz. Gmina Cewice posiada prawo dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane.
3. Działka nr 15/1 obręb Lesiaki jest częściowo zagospodarowana. Na działce znajduje się: wiata rekreacyjna oraz
ogrodzona stacja uzdatniania wody. Teren jest zadrzewiony.
Zakres dokumentacji projektowej
1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać budowę budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 15/1 w miejscowości
Lesiaki.
2. Budynek świetlicy wiejskiej:
(a) powinien być zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, oparty na planie prostokąta, parterowy, o
wymiarach min 6,0x11,0m,
(b) w budynku należy przewidzieć:
- salę główną świetlicy o pow. min 50 m²,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz WC męski),
3. Ogrzewanie budynku – elektryczne.
4. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania projektowe należy uzgodnić
z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektowej.
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.
3. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na
budowę.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy
Prawo budowlane niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej.
7. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
a. Projekt branży architektonicznej,
b. Projekt branży konstrukcyjnej,
c. Projekt branży sanitarnej,
d. Projekt branży elektrycznej.
10. Projekt powinien zawierać szczegóły wszystkich przegród, elementów konstrukcyjnych oraz miejsc charakterystycznych
(m.in. ścian, stropów, belek).
11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
12. Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
14. Dostarczenie oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego (zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1997 r. – Prawo budowlane).
15. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.
16. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie[pdf]
z funkcją optycznego rozpoznawania znaków oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy
techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały
rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na
wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając
równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych
rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego
rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący
oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być
na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowany budynek był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Powinien zapewniać łatwą dostępność do każdego pomieszczenia, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Obiekt powinien
spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane do projektowania
1. Planowana ścieżka rowerowa o długości min 2700 m, przewidziana jest
na odcinku od skrzyżowania Kamieniec-Siemirowice (dz. 474 obr. Oskowo)
do przystanku w miejscowości Oskowo (dz. nr 76 obr. Oskowo). Planowa ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez tereny
leśne, działki gminne, przez teren zamknięty w zarządzie MON oraz przez drogę wojewódzką nr 212. Zakres
do projektowania zaznaczono na załączonej mapie, która stanowi załącznik nr 2
do postępowania.
2. Nawierzchnię ścieżki rowerowej na terenach leśnych należy zaprojektować z mieszanki żwirowo-gliniastej. Planowaną
ścieżkę rowerową na terenach leśnych uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Cewice. Nawierzchnia planowanej ścieżki rowerowej na działkach gminnych
o nawierzchni bitumicznej, do ustalenia z Zmawiającym.
3. Częściowo na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla trasy
kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice: Oskowo - Cewice, Bukowina – Łebunia, Łebunia – Oskowo (Uchwała
XXXVI/259/2006 z dnia 06.04.2006).
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów
z rejestru gruntów.
3. Przygotowanie dokumentów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu.
5. Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie ścieżka rowerowa, które będą
podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.
7. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w osi lokalizacji inwestycji (jeżeli będą wymagane) – w 4 egz. + 1 egz. w wersji
elektronicznej.
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy (jeżeli będzie wymagany przez zarządcę drogi) – w 4 egz. + 1
egz. w wersji elektronicznej
10. Opracowanie projektu organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagany) – w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
11. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego.
12. Projekt budowlany należy sporządzić odrębnie dla zakresu zatwierdzonego przez Starostę Lęborskiego i Wojewodę
Pomorskiego – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Projekt wykonawczy należy sporządzić w całości dla całego zamierzenia –
w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
14. Dostarczenie oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego (zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1997 r. – Prawo budowlane).
15. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich – w 2 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej.16. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2 egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
17. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w
wersji elektronicznej: w formacie[pdf]
z funkcją optycznego rozpoznawania znaków oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy
techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały
rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na
wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi
przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Informacje pozostałe
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania, usługi, roboty, materiały, itp. spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając
równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych
rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego
rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący
oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być
na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy rękojmi za
wady i 24 miesięcy gwarancji jakościowej, w czasie którego Wykonawca będzie zobligowany do dwukrotnej bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów dla zadania. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W
takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
3. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
5. Ponadto Zamawiający wymaga, aby projektowane obiekty były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób
z ograniczeniami poruszania się. Powinny zapewniać rozwiązania techniczne umożliwiające poruszanie się po ścieżce
przez osoby z niepełnosprawnościami bez ograniczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.