eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu w 2023 r. - drogi gminne oraz powiatowe na terenie miasta GrójecOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu w 2023 r.
- drogi gminne oraz powiatowe na terenie miasta Grójec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.kowalska@grojecmiasto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2c1e81b-c19a-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu w 2023 r.
- drogi gminne oraz powiatowe na terenie miasta Grójec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c1e81b-c19a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024272/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132949

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.6.2023.KOI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odnowy oznakowania poziomego w mieście Grójec.
a) zakres robót obejmuje w szczególności:
• odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową – linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole, malowanie mechaniczne – 12 000 m2;
• odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową – stanowiska dla osób niepełnosprawnych, malowanie mechaniczne (20 szt.) – 375,20 m2;
• oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie- oznakowanie gładkie – przejście dla pieszych – 400 m2;
• roboty remontowe – powierzchniowe frezowanie powierzchni malowanych nawierzchni – 60 m2.

b) Szczegółowy zakres robót zawierają:
• Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ,
• Przedmiar – załącznik nr 9 do SWZ
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155238,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220234,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155238,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MALU-LUX Przemysław Szaniawski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 826-190-64-07

7.3.4) Miejscowość: Wilkowyja

7.3.5) Kod pocztowy: 08-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155238,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania protokołu w przedmiocie przejęcia terenu robót.
2. Termin realizacji całości zamówienia ustala się na 20 dni od dnia przejęcia terenu robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.