eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zakup i odbiór dwóch autobusów miejskich przegubowych.Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i odbiór dwóch autobusów miejskich przegubowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i odbiór dwóch autobusów miejskich przegubowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-635e2c58-d240-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z
tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.07.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup dwóch autobusów miejskich przegubowych.
1) Pojazdy muszą posiadać dokument dopuszczający do poruszania się i rejestracji pojazdu na terenie RP, komplet oryginalnej dokumentacji, w tym kartę pojazdu, instrukcje obsługi
i konserwacji, książkę gwarancyjną, serwisową i wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
2) Pojazdy muszą spełniać warunki zawarte w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
3) Pojazdy muszą mieć pozytywnie zatwierdzony przegląd techniczny oraz wymienione filtry, oleje i płyny eksploatacyjne niezbędne do bezpiecznego użytkowania pojazdu.
4) Okres gwarancji na układ napędowy pojazdów, skrzynię biegów i silnik 45 dni od momentu odbioru .
5) Szczegółowy przedmiot zamówienia opisano poniżej:

Lp. Wykaz parametrów technicznych pojazdu wymaganych przez Zamawiającego
1. Rok produkcji i przebieg Od 2011 rok, przebieg nie wyższy niż 600 000 km
2. Rodzaj silnika hybrydowy – połączenie różnych źródeł zasilania z napędem elektrycznym w układ hybrydowy
Moc minimalna- 210 KM
3. Liczba miejsc Minimalna liczba siedzących miejsc pasażerskich (wg dowodu rejestracyjnego bez miejsca kierowcy): min. 40
Minimalna liczba wszystkich miejsc pasażerskich – (wg dowodu
rejestracyjnego, bez miejsca kierowcy): min. 120
Liczba miejsc wyznaczonych na wózek inwalidzki: min.1
4. Całkowita długość pojazdu (mm) 17 500 ÷ 18 500
5. Minimalna liczba drzwi 3 pary dwuskrzydłowe otwierane do środka
6. Warunki dotyczące podłogi pojazdów autobus całkowicie niskopodłogowy – w tym:
brak stopni pośrednich na podłodze w przejściu środkowym
(tj. w przejściu na całej długości przedziału pasażerskiego),
brak stopni w drzwiach,
7. Układ hamulcowy hamulce tarczowe, ABS.
8. Układ kierowniczy Przekładnia z wspomaganiem hydraulicznym.
9. Serwis Serwis oddalony od siedziby Zamawiającego do 70 km
10. Wymagania w zakresie ekologii Norma emisji spalin:
Wszystkie pojazdy wykorzystywane w ramach świadczenia usługi muszą posiadać silniki spełniające wymogi normy minimum EURO V.
11. Wymagania w zakresie komfortu Klimatyzacja i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej zapewniające równomierną temperaturę przestrzeni pasażerskiej.
12. Wyposażenie Fotel kierowcy z regulacją.
Nagłośnienie wnętrza.
Oświetlenie wewnętrzne LED.
Gaśnica, apteczka (typ autobusowy), apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy umieszczone w oznaczonym, dostępnym miejscu.
Młotki do wybijania szyb.

Uchwyt i platforma przy drzwiach ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym.
Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową.
Wewnętrzna wysokość części pasażerskiej – min. 1900 mm.
Liczba osi – 3.
Fotele wewnętrzne sztywne bez rozsuwania na boki.

Wyświetlacz informacyjny LED czołowy i boczny
Brak w wyposażeniu kasowników i innych urządzeń systemu sprzedaży i kontroli biletów
Przyciemniane szyby boczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121100-2 - Autobusy transportu publicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia.
4. Zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa;
2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego uniemożliwiającej terminową realizacje umowy.
5. Zmiana sposobu realizacji jest dopuszczalna w przypadku
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa;
2) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego.
5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT.
6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. Wyżej wymienione zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia do tego zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.