eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362264081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mackiewicza 15

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-214

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp16@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp16krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-464dec14-d173-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214793/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-464dec14-d173-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia ( dalej również: platforma), która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
4) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej
zwanym rozporządzeniem KRI , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularza do
komunikacji.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
Szczegółowa informacja dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu
terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
6. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(...) pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
- na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP16-S1-271-1/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa MIĘSA i WĘDLIN, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa NABIAŁU i PRZETWORÓW MLECZNYCH, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH ŚWIEŻYCH (niemrożonych), Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa PRZETWORÓW RYBNYCH, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15243000-3 - Przetwory z ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa MROŻONYCH WARZYW I OWOCÓW, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa JAJ KURZYCH, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Systematyczna dostawa POZOSTAŁYCH ART. SPOŻYWCZYCH ORAZ PRZYPRAW, Szczegółowy wykaz, dodatkowe wymagania oraz liczba zamawianego asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowy dla danej części zamówienia (Załączniki nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (Załączniki nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje Wykonawcy co najmniej 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia za daną część zamówienia.
5.2.Zamawiający skorzysta z prawa opcji zmniejszenia w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą pozwalały Zamawiającemu na pełne wykonanie przedmiotu Umowy w danej części Zamówienia lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zmniejszenia, najpóźniej na 3 dni przed, złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego ograniczenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały
wprowadzone z tytułu ograniczenia zamówienia.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa ograniczenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie objętych prawem ograniczenia tj. ponad gwarantowaną wartość wynagrodzenia, nie wymaga podania Wykonawcy przyczyny i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji dostawy w pełnym zakresie lub realizacji dostaw w żądanych ilościach asortymentu.
5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż zamówienie obejmie taki zakres ilościowy przedmiotu zamówienia, który spowoduje wzrost o maksymalnie 20 % wartości zamówienia za daną część zamówienia.
5.5. Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia względem planowanego zużycia w skutek np. większej ilości uczniów/dzieci którym należy zapewnić posiłek, w przypadku otrzymania nowych wytycznych dot. żywienia, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozwolą na zwiększenie zakresu zamówienia ponad planowane ilości lub w przypadku wystąpienia innej uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. W celu potwierdzenia skorzystania z prawa zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4 Zamawiający każdorazowo przed skorzystaniem z prawa opcji zwiększenia złoży Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz ofertowy odpowiednio dla danej części Zamówienia) zmodyfikowanym w sposób odzwierciedlający zakres tego zwiększenia pod względem ilościowym i wartościowym wraz z oznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone z tytułu zwiększenia zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty oświadczenie, z którego
wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 117 Ustawy Pzp.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz.
VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w danej części Zamówienia (jeżeli Zamawiający je określił) w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z zastrzeżeniem brzmienia art. 455 ust. 1 Ustawy oraz innych zapisów Umowy, Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy w poniższych przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez Podwykonawcę, wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez Podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz nie spowoduje zmiany terminu realizacji danej dostawy, określonego w § 2 ust. 3 Umowy oraz terminu realizacji Umowy określonego w § 3 ust. 1.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia,
c) zmiana nie powoduje zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji Dostawy wskazanej w niniejszej Umowie, bez zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, pod warunkiem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji dostaw, częstotliwości dostaw, czasowego zawieszenia realizacji dostaw lub zmiany sposobu realizacji dostaw w ramach Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych określonych w § 4 ust 2 Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności w postaci wystąpienia sytuacji kryzysowych np. epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, jak również ich społecznych lub gospodarczych skutków, pod warunkiem iż:
a) działanie tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej oraz czas ich trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana częstotliwości lub zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres wynikający z działania tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) dana strona powiadomi drugą o wystąpieniu tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej, a w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek tych okoliczności, w tym okoliczności epidemii, pandemii lub zagrożenia epidemicznego lub siły wyższej.
(...)
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ w tym we wzorze Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin realizacji dostawy w odniesieniu do każdej części zamówienia: 41 tygodni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 31.12.2024.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
3. Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.