eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą na potrzeby organizacji polskiego stoiska podczas targów THAIFEX ANUGA ASIA 2023 w dniach 23-27 maja 2023 r. w Bangkoku w TajlandiiOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą na potrzeby organizacji polskiego stoiska podczas targów THAIFEX ANUGA ASIA 2023 w dniach 23-27 maja 2023 r. w Bangkoku w Tajlandii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.kowr.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą na potrzeby organizacji polskiego stoiska podczas targów THAIFEX ANUGA ASIA 2023 w dniach 23-27 maja 2023 r. w Bangkoku w Tajlandii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60c5ed39-cf84-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131020/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach THAIFEX ANUGA ASIA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 150/2023/C

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 745000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie zabudowy 126 m2 powierzchni wystawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska (stoisko promocyjne);
2) obsługi technicznej stoiska promocyjnego w trakcie trwania targów;
3) demontażu wykonanej zabudowy po zakończeniu targów;
4) zapewnienia polisy ubezpieczenia OC;
5) obsługi stoiska promocyjnego przez 2 (dwie) hostessy posługującą się językiem polskim oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
w ramach targów THAIFEX ANUGA ASIA odbywających się w terminie 23-27 maja 2023 r. w Bangkoku, w Tajlandii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 467400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 723450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 467400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101522855

7.3.3) Ulica: Tuszyńska 67

7.3.4) Miejscowość: Rzgów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-030

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 467400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.