eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu 1 tematu prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną finansowane z RPO WMOgłoszenie z dnia 2022-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu 1 tematu prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną finansowane z RPO WM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671983721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-612

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (048) 384-20-74

1.5.8.) Numer faksu: (048) 363-48-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pupradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu 1 tematu prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną finansowane z RPO WM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2708aa92-f15b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217174

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029080/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu 1 tematu prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną finansowane z RPO WM 2014-2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (IV)” RPO WM 2014- 2020. Projekt współfinansowany z E F S w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom . Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej
prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:3. Rekomendacje.1) Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247);2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf;3) W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów :a) .zip b) .7Z4) Do formatów uznanych
za
powszechnea nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;5) Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
max10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składaniapodpisu osobistego, który wynosi max 5MB;6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności
orazłatwiejszą weryfikację
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;7)
Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;8)
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem Państwa
danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu. Kontakt: listownie: 26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną
na stronie www.radom.praca.gov.pl, telefonicznie: 48 384-20-80,48 386-70-44
2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Szkolenie grupowe osób bezrobotnych z zakresu 1 tematu Prawo jazdy kat. C wraz z
kwalifikacją wstępną przyspieszoną finansowane z RPO WM w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Dane osobowe Wykonawcy
mogą być przetwarzane w ramach Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomiu.
4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane mogą zostać
udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych.
5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie -
zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
7. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są
pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących
Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.pupradom.pl oraz
w serwisie informacyjnym www.radom.praca.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.26.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń modułowych zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestników z obszaru 1 tematu w formie kursu dla maksymalnie 20 osób bezrobotnych 2 x 10
osób (uprawnionych) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.
2. Ilość osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie może ulec zmianie , ze względu na brak odpowiedniej liczby
chętnych bezrobotnych. Wykonawca składając ofertę winien skalkulować cenę tak, aby było możliwe przeprowadzenie
szkolenia przy mniejszej niż zakładana liczbie osób(maksymalnie 2 osoby mniej od zakładanej). W takim przypadku maksymalny koszt szkolenia zostanie wyliczony
proporcjonalnie na podstawie kosztu osobowogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów
szkolenia- załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów będących sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej posiadane przez osobę skierowaną do realizacji części szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. C posiadane przez osobę skierowaną do realizacji części szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
1.1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, gdy uzyska wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawcę powyższego warunku w oparciu o dane zawarte w publicznym rejestrze upublicznionym pod adresem:
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka.( co wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 690 ze zm.)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek w sytuacji, gdy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
dostępnym pod wskazanym powyżej adresem znajdować się będą dane Wykonawcy wskazujące, że kontynuuje on
działalność szkoleniową w danym roku kalendarzowym.
b) Wykonawca spełni warunek, gdy posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, zgodnie z art.
39g ustawy z dnia6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 180).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej – załącznik nr 4a do SWZ.
c) Wykonawca spełni warunek, gdy uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, zgodnie z art.
28 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1212).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku w oparciu
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej – załącznik nr 4a do SWZ.
1.2. Warunki udziału w postępowaniu i dotyczace zdolności technicznej i zawodowej
1) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż
dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie:
a) praktycznej nauki jazdy co najmniej 2 samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176); - wg
załącznika nr 8 do SWZ.;
b) przeprowadzenia szkolenia:
- co najmniej jednym pomieszczeniem, w którym odbędą się zajęcia teoretyczne dla uczestników szkolenia (tj salą
wykładową) ze wskazaniem jego adresu i opisu miejsca - wg załącznika nr 8 do SWZ,
- co najmniej jednym placem manewrowym, na którym odbędą się zajęcia praktyczne dla uczestników szkolenia ze
wskazaniem jego adresu i opisu miejsca - wg załącznika nr 8 do SWZ.
2) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż
dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, która ukończyła kurs na instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz zrealizowała minimum 280 godzin
szkoleń z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej; - (na załączniku nr 7 do SWZ);
b) Co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do realizacji szkolenia z zakresu prawa jazdy kategorii C, która
ukończyła kurs na instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz zrealizowała minimum 100 godzin szkoleń z zakresu prawa
jazdy kat. C.- (na załączniku nr 7 do SWZ);
c) Co najmniej 1 (jedną) osobą, która zostanie skierowana do przeprowadzenia zajęć z zakresu bhp i ppoż., która posiada
uprawnienia inspektora, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r., nr 109, poz. 704 ze zm.) lub wyższe oraz co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych ze służbą bhp - (na załączniku nr 7 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 dotyczącym braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP złożonego wraz z ofertą .
2.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust.5 dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP złożonego wraz z ofertą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 7 oraz
2) Wykazu narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Program szkolenia. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą program szkolenia, wg wzoru określonego w załączniku nr
10 do SWZ, który zostanie opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w § 71 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 667) oraz opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ1.Kalkulacja kosztów - załącznik nr 1 A do SWZ
3.Pełnomocnictwo dla osoby podpisujacej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile
umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 marac 2018 r. Prawo
przedsiebiorców ( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
4.Oświadczenia wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,aktualne na dzień składania ofert i
zgodnie z treścią załącznika nr 3 i 4 do SWZ. ( Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem
kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym.)
Ponadto, w terminie składania ofert Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, zobowiązany
jest złożyć:
5. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do jego wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 5
– załącznik nr 3 do SWZ,
6. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim Zamawiający powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust.5 – załącznik nr 4 do SWZ,
7.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami).
8.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4a do SWZ
9.Wykonawcy składający ofertę wspólną, w terminie składania ofert zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynikać
będzie które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy okoliczności, w której Wykonawcy występujący wspólnie
polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi wymagające spełniania warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, na podstawie
art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo wskazujące postępowanie, którego dotyczy oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z podaniem adresu ich siedziby a także ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania składa się wraz z ofertą.
3. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym także przez pełnomocnika.
4. Ofertę składa i podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty, o których mowa w dziale VII pkt 4.1, 4.6 i 4.7 składa
odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.