eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy PostominoOgłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80b8ca12-cfa9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80b8ca12-cfa9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041682/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Postomino

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160055

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023.SS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 725226,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino w okresie od dnia 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2024 r. 3.2. Podstawowe informacje: 3.2.1. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) na terenie gminy Postomino określa:
1) Uchwała nr XLIV/379/22 Rady Gminy Postomino z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1223),
2) Uchwała nr LVIII/513/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1232),3)Uchwała nr LIX/522/23 Rady Gminy Postomino z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1811). 3.2.1.1 Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice: 1)w miejscowości Jarosławiec: a)ul. Bałtycka – na odcinku od ul. Parkowej do ul. Leśnej, b) ul. Leśna – na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Bałtyckiej, c) ul. Nadmorska, d)ul. Parkowa,
e)ul. Uzdrowiskowa, f)ul. Szkolna, g)ul. Wczasowa,h)ul. Różana,i)ul. Bzowa,
j)ul. Krokusowa,k)ul. Konwaliowa,l)ul. Chabrowa. 2)droga gminna nr 160063Z w miejscowości Rusinowo na odcinku przebiegającym przez działkę nr 26/3 obręb Rusinowo. 3.2.1.2Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 21.00. 3.2.1.3Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą: 1)za pierwsze pół godziny parkowania – 2,00 zł, 2)za pierwszą godzinę parkowania – 4,00 zł, 3)za drugą godzinę parkowania – 4,80 zł, 4)za trzecią godzinę parkowania – 5,70 zł, 5)a każdą kolejną godzinę parkowania – 4,00 zł, 6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 40,00 zł, 7)sezonowy abonament dla mieszkańca Gminy Postomino – 100,00 zł. 3.2.1.4Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wynosi 200,00 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do kwoty 100,00 zł. 3.2.2Zasady korzystania z płatnych parkingów gminnych określa: 1)Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1930),
2) Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1931),
3) Uchwała nr XLVII/405/22 Rady Gminy Postomino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 2129), 4)Uchwała nr LVIII/519/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/405/22 w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1236), 5)Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1218).
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia - pkt 3 Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia parkomatów w czytniki kart chipowych.
Pkt. 3.3.14. ppkt 7) lit b) Specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„b) funkcjonujących na rynku kart płatniczych. Parkomaty powinny być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych w standardzie PayPass / PayWave lub czytniki kart zbliżeniowych w standardzie PayPass / PayWave oraz czytniki kart chipowych,”

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712400-7 - Usługi w zakresie obsługi parkingów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38730000-1 - Parkometry

51214000-5 - Usługi instalowania parkometrów

50316000-3 - Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 649600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 716000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 649600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: City Parking Group S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8762195667

7.3.3) Ulica: ul. Budowlanych 3

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

procedowanie płatności mobilnych, oznakowanie parkingów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 649600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2029-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.