eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy PostominoOgłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Postomino 30

1.4.2.) Miejscowość: Postomino

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175877

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00160055

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino w okresie od dnia 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2024 r. 3.2. Podstawowe informacje: 3.2.1. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) na terenie gminy Postomino określa:
1) Uchwała nr XLIV/379/22 Rady Gminy Postomino z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1223),
2) Uchwała nr LVIII/513/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1232),3)Uchwała nr LIX/522/23 Rady Gminy Postomino z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1811). 3.2.1.1 Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice: 1)w miejscowości Jarosławiec: a)ul. Bałtycka – na odcinku od ul. Parkowej do ul. Leśnej, b) ul. Leśna – na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Bałtyckiej, c) ul. Nadmorska, d)ul. Parkowa,
e)ul. Uzdrowiskowa, f)ul. Szkolna, g)ul. Wczasowa,h)ul. Różana,i)ul. Bzowa,
j)ul. Krokusowa,k)ul. Konwaliowa,l)ul. Chabrowa. 2)droga gminna nr 160063Z w miejscowości Rusinowo na odcinku przebiegającym przez działkę nr 26/3 obręb Rusinowo. 3.2.1.2Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 21.00. 3.2.1.3Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą: 1)za pierwsze pół godziny parkowania – 2,00 zł, 2)za pierwszą godzinę parkowania – 4,00 zł, 3)za drugą godzinę parkowania – 4,80 zł, 4)za trzecią godzinę parkowania – 5,70 zł, 5)a każdą kolejną godzinę parkowania – 4,00 zł, 6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 40,00 zł, 7)sezonowy abonament dla mieszkańca Gminy Postomino – 100,00 zł. 3.2.1.4Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wynosi 200,00 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do kwoty 100,00 zł. 3.2.2Zasady korzystania z płatnych parkingów gminnych określa: 1)Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1930),
2) Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1931),
3) Uchwała nr XLVII/405/22 Rady Gminy Postomino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 2129), 4)Uchwała nr LVIII/519/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/405/22 w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1236), 5)Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1218).
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia - pkt 3 Specyfikacji warunków zamówienia.

Po zmianie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania oraz płatnymi parkingami gminnymi na terenie Gminy Postomino w okresie od dnia 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2024 r. 3.2. Podstawowe informacje: 3.2.1. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) na terenie gminy Postomino określa:
1) Uchwała nr XLIV/379/22 Rady Gminy Postomino z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1223),
2) Uchwała nr LVIII/513/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1232),3)Uchwała nr LIX/522/23 Rady Gminy Postomino z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/379/22 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Postomino, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1811). 3.2.1.1 Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice: 1)w miejscowości Jarosławiec: a)ul. Bałtycka – na odcinku od ul. Parkowej do ul. Leśnej, b) ul. Leśna – na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Bałtyckiej, c) ul. Nadmorska, d)ul. Parkowa,
e)ul. Uzdrowiskowa, f)ul. Szkolna, g)ul. Wczasowa,h)ul. Różana,i)ul. Bzowa,
j)ul. Krokusowa,k)ul. Konwaliowa,l)ul. Chabrowa. 2)droga gminna nr 160063Z w miejscowości Rusinowo na odcinku przebiegającym przez działkę nr 26/3 obręb Rusinowo. 3.2.1.2Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 21.00. 3.2.1.3Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą: 1)za pierwsze pół godziny parkowania – 2,00 zł, 2)za pierwszą godzinę parkowania – 4,00 zł, 3)za drugą godzinę parkowania – 4,80 zł, 4)za trzecią godzinę parkowania – 5,70 zł, 5)a każdą kolejną godzinę parkowania – 4,00 zł, 6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 40,00 zł, 7)sezonowy abonament dla mieszkańca Gminy Postomino – 100,00 zł. 3.2.1.4Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wynosi 200,00 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do kwoty 100,00 zł. 3.2.2Zasady korzystania z płatnych parkingów gminnych określa: 1)Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1930),
2) Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Postomino z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1931),
3) Uchwała nr XLVII/405/22 Rady Gminy Postomino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 2129), 4)Uchwała nr LVIII/519/23 Rady Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/405/22 w sprawie Regulaminu korzystania z płatnych parkingów gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1236), 5)Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Postomino z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Postomino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1218).
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia - pkt 3 Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia parkomatów w czytniki kart chipowych.
Pkt. 3.3.14. ppkt 7) lit b) Specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„b) funkcjonujących na rynku kart płatniczych. Parkomaty powinny być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych w standardzie PayPass / PayWave lub czytniki kart zbliżeniowych w standardzie PayPass / PayWave oraz czytniki kart chipowych,”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 10:00

Po zmianie:
2023-04-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-17 11:00

Po zmianie:
2023-04-18 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-16

Po zmianie:
2023-05-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.