eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d81d703-d18a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031479/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 2. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 3. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: elektronicznie na adres e-mail: zamowieniapubliczne@strzelin.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, a)
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl,
lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja konta następuje automatycznie
poprzez: - podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub – kontakt
z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub - jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się
telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. d) Po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 5.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać
formatem PAdES, 5.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny
plik z podpisem. 6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,
xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 7. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w
Strzelinie, Rynek 10, 57-100 Strzelin;- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie,
Rynek 10, 57-100 Strzelin: e-mail: umig@strzelin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;- Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;- odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp; - Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym
czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA:
dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w
wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania10 lat);- obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;- w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:−na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; −na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: −w związku z
art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. -przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w m. Ulsza m.in. poprzez:
a) budowę szafki sterowniczej, którą należy zabudować na dz. nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/2;
b) wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm2 o całkowitej długości Lk = 82 m Lw = 60 m:
c) - pierwszy do projektowanego na dz. nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/2 słupa nr UMiG 3.37.2 typu SAL 80;
d) - drugi do projektowanego na dz. nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/7 słupa nr UMiG 1.37.2 typu SAL 80 poprzez projektowany na dz. nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/5 słup typu SAL 80 nr UMiG 2.37.2;
e) układanie uziomów;
f) montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m;
g) montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 4 szt.
h) badania i pomiary oraz obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawczą;
Parametry charakterystyczne:
- słupy oświetleniowe o wysokości 8 m wraz z wysięgnikami – 3 szt.
• UMiG 1.37.2;
• UMiG 2.37.2;
• UMiG 3.37.2;
- oprawy oświetleniowe o mocy 53,5W wraz z układem zasilającym – 4 szt.
• UMiG 1.37.2 - 1 szt.
• UMiG 2.37.2 – 1 szt.
• UMiG 3.37.2 – 2 szt.
- słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami w kolorze oliwka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40 punktów. Łączna wartość punktowa
zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i
rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym
mowa w rozdziale 21 SWZ.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetlenia drogowego lub parkowego
o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 334 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 551 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw wykluczeniu z postępowania i potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: a) tabelę zbiorczą
ceny ryczałtowej –zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ; b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik; c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy); e)
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnik pozostaje w
kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 3. Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące
własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu; -dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i
przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Przed
podpisaniem umowy
(w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania
poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 20.2.4 ppkt 1) i 2) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2.4
SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni
Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, dźwig,
podnośnik koszowy, samochód ciężarowy z 1 lub 2-osiową rozsuwaną przyczepą z obrotnicą do przewozu dłużnic.
b) czynności związane z wykonaniem oświetlenia;
c) czynności związane z pracami wykończeniowymi.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1497 z późn. zm.). Do Wykonawców
podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.