eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH W 2024 ROKU.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH W 2024 ROKU.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH W 2024 ROKU.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f40403a-cf09-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP I DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH W 2024 ROKU”,
nr postępowania 3/SZP/2024;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2812.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów medycznych, indywidualny pakiet medyczny, doposażenie toreb medycznych i plecaków w medyczne środki materiałowe w 2024 roku, z transportem i rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.
Część zamówienia nr 1 – Materiały medyczne, indywidualny pakiet medyczny, doposażenie toreb medycznych i plecaków w medyczne środki materiałowe, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz ze szczegółowym zestawieniem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia) - 46 pozycji asortymentowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”.
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia”.

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia” oferta uzyska:
• 40 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
• 30 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 6 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 20 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 8 do 9 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 10 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 10 do 11 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 0 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UWAGA:
 Maksymalny termin realizacji dostawy nie może przekroczyć 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostarczenia do magazynu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy dłuższego niż 12 dni roboczych spowoduje to odrzucenie oferty.
 Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku.
 Dostawy do magazynów Zamawiającego:
− od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 –13:00;
− w piątki w godz. 8:00-11:00.
 W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas ostatnim dniem dostawy będzie pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów medycznych, indywidualny pakiet medyczny, doposażenie toreb medycznych i plecaków w medyczne środki materiałowe w 2024 roku, z transportem i rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.
Część zamówienia nr 2 – Zakup produktów leczniczych, medyczne środki materiałowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz ze szczegółowym zestawieniem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia) - 123 pozycji asortymentowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”.
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia”.

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia” oferta uzyska:
• 40 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
• 30 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 6 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 20 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 8 do 9 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 10 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił od 10 do 11 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• 0 pkt – termin realizacji dostawy będzie wynosił 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UWAGA:
 Maksymalny termin realizacji dostawy nie może przekroczyć 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia dostarczenia do magazynu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy dłuższego niż 12 dni roboczych spowoduje to odrzucenie oferty.
 Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku.
 Dostawy do magazynów Zamawiającego:
− od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 –13:00;
− w piątki w godz. 8:00-11:00.
 W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas ostatnim dniem dostawy będzie pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
DOTYCZY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (prowadzenia obrotu hurtowego lub handlowego produktami leczniczymi) zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.), która nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2).
4) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dotyczy części zamówienia nr 2 - Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - kopię ważnego zezwolenia wydanego przez głównego inspektora farmaceutycznego lub wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego lub handlowego produktami leczniczymi - lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonego zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3 do SWZ (Rozdział IV oświadczenia), dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 2 850,00 PLN.
b) dla części zamówienia nr 2 - 1050,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem – ZAŁĄCZNIK NR 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem przez mocodawcę).
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust.4 - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
2) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) niemożności dostarczenia przez Wykonawcę asortymentów objętych przedmiotem umowy z powodu braku ich dostępności na rynku spowodowanym zaprzestaniem produkcji, wstrzymania sprzedaży/dystrybucji lub wycofaniem ze sprzedaży Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę asortymentów o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż określone w ofercie stanowiącej podstawę zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że:
• powyższe jest możliwe jedynie na wniosek Wykonawcy (dopuszcza
się złożenie wniosku faksem bądź drogą elektroniczną),
4) W przypadku zamiany asortymentu, o której mowa w pkt 3 na inny równoważny, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wraz z ww. wnioskiem środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w załącznikach do umowy. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych.
5) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• dla części zamówienia nr 1 – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość umowy.
• dla części zamówienia nr 2 – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.