eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "Opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów przyrody Łuniewo i Markowe Błota w województwie zachodniopomorskim"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów przyrody Łuniewo i Markowe Błota w województwie zachodniopomorskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320590577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teofila Firlika 20

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-637

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szczecin.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów przyrody Łuniewo i Markowe Błota w województwie zachodniopomorskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e1ee08d-d170-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00209851/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla 5 wybranych rezerwatów przyordy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e1ee08d-d170-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym
o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu bezpłatnej Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@szczecin.rdos.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub
dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych”).
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do
komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
9) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające
jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce
„Komunikacja”.
11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza).
12) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania
z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Szczecinie, Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin;
2) wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ul.
Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin na adres: iod.szczecin@rdos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 upzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) osobie fizycznej, jktórej dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ar. 6 ust. 1 lit c RODO.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.2024.PR.12

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 r. pełnej dokumentacji planu ochrony rezerwatu Łuniewo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

90720000-0 - Ochrona środowiska

73110000-6 - Usługi badawcze

90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
 (C) cena – waga 50 %
 (D) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - osoby koordynującej prace, botanika/fitosocjologa, zoologa, hydrobiologa/ekohydrologa, mykologa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia koordynatora”

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta botanika/fitosocjologa”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta zoologa"

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta hydrobiologaq/ekohydrologa"

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta mykologa"

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2023 r. pełnej dokumentacji planu ochrony dla rezerwatu Markowe Błota

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

90720000-0 - Ochrona środowiska

73110000-6 - Usługi badawcze

90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
 (C) cena – waga 50 %
 (D) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia koordynacji prac zespołu"

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta botanika/fitosocjologa"

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta zoologa"

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia eksperta mykologa"

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia
dla każdej z części postępowania poniżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:
- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
o odpowiednich kwalifikacjach tj.
a) dla Części I :
 Koordynatorem z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska przyrodniczego lub pokrewnym (np. kierunek biologia, leśnictwo) oraz doświadczeniem w kierowaniu zespołem autorskim przy wykonywaniu przynajmniej jednego planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub parku narodowego lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub publikacji przynajmniej jednej pracy naukowej dotyczącej przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami botanika/fitosocjologa
(z doświadczeniem briologicznym) z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym w dziedzinie botaniki/fitosocjologii/siedliskoznawstwa oraz z doświadczeniem w wykonywaniu lub współpracy w wykonywaniu – przynajmniej jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej w szczególności na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych (w tym rozpoznanie mszaków) będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 lub jednego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jednego planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub jednej publikacji naukowej dotyczącej siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000. Badaniom poddana zostanie cała szata roślinna, w tym siedliska przyrodnicze oraz mszaki występujące na danym obszarze,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami zoologa z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym oraz
z doświadczeniem w wykonywaniu przynajmniej jednego projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego lub projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w zakresie badań nad zwierzętami występującymi na terenie rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000 lub parku krajobrazowego lub parku narodowego oraz planowania działań ochrony czynnej w tym zakresie. Badaniom poddane zostaną wszystkie gromady zwierząt kręgowych i bezkręgowych występujących na danym obszarze,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami hydrobiologa/ekohydrologa
z wykształceniem wyższym kierunkowym lub pokrewnym z doświadczeniem w wykonywaniu lub współpracy w wykonywaniu – przynajmniej jednej usługi ekspertyzy hydrobiologicznej, polegającej w szczególności na ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych lub monitoringu wodnych siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 lub rezerwatach przyrody lub parkach narodowych lub parkach krajobrazowych.
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami mykologa z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym oraz
z doświadczeniem w wykonywaniu przynajmniej jednego projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego w zakresie badań nad grzybami występującymi na terenie rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub parku narodowego oraz planowania działań ochrony czynnej w tym zakresie. Badaniom poddane zostaną grzyby makroskopowe oraz porosty.
 Ekspert specjalizujący się w zakresie GIS – zamawiający uzna osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych, która w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę związaną z przygotowaniem zbiorów danych, zgodnie ze standardami GIS w ochronie przyrody.
b) dla Części II:
 Koordynatorem z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska przyrodniczego lub pokrewnym (np. kierunek biologia, leśnictwo) oraz doświadczeniem w kierowaniu zespołem autorskim przy wykonywaniu przynajmniej jednego planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub parku narodowego lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub publikacji przynajmniej jednej pracy naukowej dotyczącej przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami botanika/fitosocjologa (z doświadczeniem briologicznym) z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym w dziedzinie botaniki/fitosocjologii/siedliskoznawstwa oraz z doświadczeniem w wykonywaniu lub współpracy w wykonywaniu – przynajmniej jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej w szczególności na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych (w tym rozpoznanie mszaków) będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 lub jednego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jednego planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub jednej publikacji naukowej dotyczącej siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000. Badaniom poddana zostanie cała szata roślinna, w tym siedliska przyrodnicze oraz mszaki występujące na danym obszarze,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami zoologa z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym oraz z doświadczeniem w wykonywaniu przynajmniej jednego projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego lub projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w zakresie badań nad zwierzętami występującymi na terenie rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000 lub parku krajobrazowego lub parku narodowego oraz planowania działań ochrony czynnej w tym zakresie. Badaniom poddane zostaną wszystkie gromady zwierząt kręgowych i bezkręgowych występujących na danym obszarze,
 Ekspertem przyrodnikiem z kompetencjami mykologa z wykształceniem wyższym kierunkowym związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym oraz z doświadczeniem w wykonywaniu przynajmniej jednego projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego w zakresie badań nad grzybami występującymi na terenie rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub parku narodowego oraz planowania działań ochrony czynnej w tym zakresie. Badaniom poddane zostaną grzyby makroskopowe oraz porosty.
 Ekspert specjalizujący się w zakresie GIS – zamawiający uzna osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych, która w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę związaną z przygotowaniem zbiorów danych, zgodnie ze standardami GIS w ochronie przyrody.

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż zmiana osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia,
na doświadczenie których Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, będzie możliwa jedynie w przypadku zastąpienia tych osób osobami legitymującymi się nie gorszymi uprawnieniami/kwalifikacjami określonymi w SWZ oraz posiadającymi co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe co osoby zastępowane. Zastąpienie potencjału kadrowego nowymi osobami jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie,
o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osoby, o której mowa w rozdziale V pkt 2).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Wraz z formularzem oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG lub innego właściwego rejestru);
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument;
6) podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osoby, o której mowa w rozdziale V pkt 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy muszą
ustanowić pełnomocnika, który będzie ich reprezentował
w postępowaniu. W takiej sytuacji do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku do oferty wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zakresu opracowywanej dokumentacji, w tym także rezygnację z części zamówienia, terminów realizacji Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
Wszystkie zmiany zostały opisane w zał. nr 4 w paragrafie 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.