eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542323243

1.5.8.) Numer faksu: 542323625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfd1ddb5-c687-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfd1ddb5-c687-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054450/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPKP Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143141

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.1/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1348851,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap II. Celem jest odtworzenie młyna wodnego, jako działającego urządzenia technicznego, dlatego głównym elementem zamówienia jest rekonstrukcja systemu doprowadzenia wody na koło wodne wraz z konstrukcją układu napędowego oraz wyposażeniem kompletnej linii przemiałowej. Przedmiot zamówienia obejmuje także rekonstrukcję drewnianego budynku młyna na istniejących fundamentach, których renowację przeprowadzono w ramach I etapu zadania. Rezultatem realizacji przedmiotu zamówienia ma być uruchomienie mechanizmu młyna – wprawienie w ruch jego koła wodnego z wykorzystaniem istniejącego cieku wodnego z jednoczesnym uruchomieniem prawidłowo działającej linii przemiałowej. Warunkiem odbioru końcowego robót jest demonstracja działania mechanizmów napędowych, transmisyjnych i pracujących młyna z prezentacją przemiału zboża.
NAPĘD I LINIA PRTZEMIAŁOWA MŁYNA - Celem projektu jest odtworzenie możliwie pierwotnej (najstarszej) formy młyna wodnego w Kłóbce. Rekonstrukcja zakłada odtworzenie najstarszego systemu napędowego, transmisyjnego i sortującego mlewo. W obiekcie odtworzony zostanie najstarszy typ napędu na kamienie młyńskie – nasiębierne koło wodne, którego ruch obrotowy przekazywany jest za pomocą koła palecznego, cewia i wrzeciona na górny kamień młyński – biegun. Ponadto do sortowania mlewa służyć będzie skrzynia pytlowa.
a) System doprowadzania wody na koło wodne
Woda wypływać będzie ze stawu i pod drogą przemieszczać się specjalnym drewnianym korytem wprost na koło wodne. Koryto powinno zostać umieszczone na drewnianych słupach, osadzanych na zewnątrz betonowych ścian jazu oraz na belkach podwieszanych pod mostem. Od strony stawu koryto będzie zakończone mechanizmem zwalniającym i odcinającym dopływ wody – główny przy śluzie stawu i awaryjny przed kołem młyńskim. koryto wraz z całą konstrukcją wykonane z sezonowanego drewna sosnowego.
b) Koło młyńskie nasiębierne
Koło „krzyżowe” o średnicy 200 cm i szerokości 140 cm, posiadające na obwodzie 29 skrzynek na wodę. Wszystkie elementy koła młyńskiego wraz z wałem wykonane z sezonowanego drewna dębowego. Koło składać się będzie z czterech fragmentów zewnętrznych i czterech wewnętrznych (na każdą ze stron, czyli w sumie ośmiu kawałków drewna), połączonych naprzemiennie za pomocą ściętych drewnianych kołków. Dodatkowo rant koła powinien zostać zabezpieczony metalową obejmą. Pomiędzy dwiema częściami koła będą znajdować się wsunięte łopaty, stanowiące „skrzynki” koła. Łożyska wału w drewnianych obudowach, zabezpieczających przed wodą.
c) Transmisja pod kątem prostym
Wewnątrz młyna na wale zostanie umieszczone koło „paleczne” drewniane z zębami („palcami”), zabezpieczonymi klinami, napędzające „cewie”. „Cewie” zazębia się z kołem „palecznym”, zamieniając ruch pionowy na poziomy. „Cewie” osadzone na „wrzecionie”. Koniec wrzeciona, z jednej strony osadzony jest w metalowej panewce, zwanej „kachelkiem”, umożliwiającej jego obracanie. Górny koniec umieszczony jest w tzw. „paprzycy”, na której znajduje się kamień młyński „biegun”. Koło paleczne powinno zostać wykonane z drewna dębowego, a jego palce z drewna grabowego. Z drewna grabowego powinno zostać wykonane również „cewie”.
d) Złożenie kamieni młynskich
Wewnątrz tzw. „łubia”, czyli okrągłej drewnianej skrzyni zatrzymującej wewnątrz mlewo i warunkującej jego zejście do skrzyni pytlowej, znajdują się dwa kamienie młyńskie. Górny, poruszający się „biegun” i dolny, nieruchomy „leżak”. Oba kamienie tzw. „francuzy” z kwarcu o równej powierzchni z nakutymi bruzdami. Zlecenie wykonania tej czynności należy powierzyć osobie, która miała już wcześniej styczność z ostrzeniem kamieni młyńskich. Kamienie powinny być zabezpieczone metalowymi obejmami, które zapobiegną rozpadnięciu się kamieni w wyniku tarcia czy dużej prędkości przemiału.
e) Urządzenie regulujące rozstaw kamieni młyńskich
W przypadku rekonstrukcji młyna w Kłóbce zostanie zastosowany klinowy system regulacji. „Podelga” umieszczona miedzy dwoma słupami, w których będą wydrążone prowadnice, pozwalające na jej przemieszczanie się w górę i w dół. Pod „podelgę” wbijane kliny – dzięki temu „biegun” znajdujący się na „paprzycy” będzie zmieniał swoje położenie
f) System zasypowy zboża
Składa się z kosza zasypowego, umieszczonego wewnątrz stelaża (rusztowania), usadowionego na „łubiu”, czyli okrągłej skrzyni w której znajduje się złożenie kamieni. Pod lejem zasypowym umieszczone korytko rozdzielające, czyli tacka ze zbożem potrząsana przez „sochę”, czyli metalową żerdź widełkową zaczepioną z góry o „paprzycę”, podczas pracy młyna. Potrząsanie wywołane przez uderzenia cylindra umieszczonego na „sosze” o wystająca listwę u wylotu leja. Cylinder osadzony asymetrycznie, tak aby z każdym obrotem kamienia uderzał raz w listwę i wymuszał przesuwanie się zboża. Dzięki temu, kiedy „biegun” się obraca, obraca się również „socha”, wprawiając tackę pod lejem zasypowym w ruch. Z przodu stelaża poprzeczny drewniany drążek z kołem zębatym i zapadką, połączony rzemieniem z korytkiem zasypowym. Poprzez podniesienie zapadki drążek ten można swobodnie obracać, regulując ilość spuszczanego zboża.
g) Winda do podnoszenia kamieni (żuraw)
Stojący wał drewniany, zakończonymi czopami z żelaza lub twardego drewna, umieszczony w panewkach. Jedna panewka umieszczona w podłodze, druga w suficie. Ramię drewniane umieszczone pod kątem 90 stopni w stosunku do słupa i podtrzymywane przez dodatkowy drewniany wspornik. Na końcu ramienia śruba, zakończona dwoma żelaznymi ramionami, które mogą być swobodnie rozwierane i wprowadzane do specjalnych tulei umieszczonych w kamieniu. Sposób zaprojektowania żurawia pozwala na jego poruszanie się w panewkach po okręgu i położenie kamienia w innym miejscu
h) Skrzynia mączna wraz z pytlem
Skrzynia mączna z zamocowanym w niej pytlem rękawowym z tkaniny wełnianej o szerokim splocie. Rękaw umieszczony na drewnianych widełkach, pod kątem pozwalającym na przesuwanie się mlewa. Końcówka widełek wychodzi ze skrzyni mącznej i jest umieszczona w pionowym wałku. Od wałka wystaje poziomo żerdź, doprowadzona do małego, czwór ramiennego kawałka drewna osadzonego bezpośrednio na wrzecionie. Podczas obracania się wrzeciona żerdź jest poruszana przez ramiona i powoduje ruch wstrząsający rękawem w skrzyni mącznej. Pytel w skrzyni mącznej musi zostać odpowiednio naciągnięty i pod kątem około 45 stopni skierowany pochylnie w kierunku skrzyni otrębnej.
i) Skrzynia otrębna
Skrzynia na otręby będzie się ona znajdować u wylotu pytla, tak aby otręby mogły w niej się swobodnie znaleźć. Nad skrzynią będą znajdowały się uchylne na zawiasach drzwi zapobiegające pyleniu.

BUDYNEK MŁYNA (ARCHITEKTURA) Budynek drewniany, jednokondygnacyjny nakryty wysokim dwuspadowym dachem.
a) Konstrukcja ścian
b) Konstrukcja okien
c) Konstrukcja drzwi
d) Konstrukcja podłogi parteru
e) Konstrukcja dachu

Charakterystyka obiektu.
Inwestycja polega na odtworzeniu (rekonstrukcji) zabytkowego młyna wodnego przy spiętrzeniu rzeki Lubieńki w Kłóbce. Drewniany budynek zostanie zrekonstruowany na istniejących, wzmocnionych żelbetowych fundamentach i ścianach przyziemia (piwnic) dawnego młyna, którego drewniana bryła została rozebrana w 1985 r. Niewielki budynek młyna będzie miał zwartą bryłę na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem i zostanie zrekonstruowany w całości w tradycyjnej technice drewnianej.
Budynek umiejscowiony jest przy stopniu wodnym, w zagłębieniu terenu (przy skarpie), dlatego ściany jego przyziemia są częściowo ścianami fundamentowymi.
Istniejące żelbetowe fundamenty i ściany przyziemia (piwnic), po konstrukcyjnym wzmocnieniu zostaną ponownie wykorzystane. Wymiary zewnętrzne zachowanej konstrukcji żelbetowej:
– szerokość: 648 cm – długość: 832 cm – głębokość: 250 cm.
Parametry budynku
• Powierzchnia zabudowy - 52,83 m2,
• Powierzchnia użytkowa - 48,1 m2,
• Kubatura - 377 m3,
• Liczba kondygnacji nadziemnych - 1,
• Liczba kondygnacji podziemnych (przyziemie) - 1,
• Szerokość elewacji frontowej - 8,32m,
• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu - 2,4m,
• Geometria dachu – dach dwuspadowy o wysokości kalenicy 6,3m w układzie głównej kalenicy równoległym do drogi publicznej i nachyleniu połaci 45 stopni.

Szczegółowy zakres zadania:
Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap II:
• rekonstrukcję budynku,
• rekonstrukcja mechanizmu linii przemiałowej młyna,
• prace instalacyjne,
• zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących:
1) projekty budowlane (załącznik nr 9);
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 10);
3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 11).
UWAGA!
Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu.
Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SWZ).

Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający określił w rozdziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

03419000-0 - Drewno cięte

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45262690-4 - Remont starych budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

39290000-1 - Wyposażenie różne

45000000-7 - Roboty budowlane

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1963932,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1963932,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1963932,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stolarstwo i Konserwacja Zabytków Kazimierz Dąbrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8881145003

7.3.3) Ulica: ul. Lipcowa 56

7.3.4) Miejscowość: Lubień Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 87-840

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1963932,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.