eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 83041400600000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sandomierska 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158448556

1.5.8.) Numer faksu: 158448557

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oferty@muzeum.stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.stalowawola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3bbed41-d0a4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00576730/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3bbed41-d0a4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Marcin Młynarski (w sprawach proceduralnych), Pan Paweł Szegda (w sprawach przedmiotu zamówienia).
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a3bbed41-d0a4-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-a3bbed41-d0a4-11ee-a3b5-e25d731b0da9
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest P. Krystian Koterbicki, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@carit.com
2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-1/24.
3) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MR – AG – 3121 – 1/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgnacji zieleni na posesjach obiektów administrowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w następujących lokalizacjach:
A. posesja Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
B. posesja Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12
C. posesja Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17
Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych lokalizacji jest następujący:
Ad. A) posesja siedziby głównej Muzeum, ul. Sandomierska 1
1) Pielęgnacja trawników dywanowych o pow. 3.800,00 m²:
2) Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych (ilości w załączniku A):
3) Ochrona roślin przed grzybami, szkodnikami przy użyciu środków grzybobójczych, owadobójczych.
4) Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i roślinami cebulowymi, różami, krzewinkami na pow. ok. 160 m². (przed i za budynkiem Muzeum),
5) Odchwaszczanie ciągów pieszo – jezdnych (wg rysunku z Załącznik A)
6) Odchwaszczanie parkingów (wg rysunku z Załącznik A).
7) Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

Ad. B) posesja Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12
1) Pielęgnacja trawników dywanowych o pow. 350,00 m²:
2) Pielęgnacja kwietników obsadzanych bylinami (wg rysunku z Załącznik A).
3) Pielęgnacja krzewów liściastych, iglastych oraz żywopłotów. (wg rysunku z Załącznik A).
4) Skuteczne odchwaszczanie ciągów pieszo – jezdnych oraz parkingu na posesji (wg rysunku z Załącznik A).
5) Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

Ad. C) posesja Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17, dojazd oraz parking od ul. Kwiatkowskiego
1) Pielęgnacja trawników dywanowych 1 270,00 m²
2) Pielęgnacja kwietników, przygotowanie do zimy, zabezpieczenie na okres zimowy.
3) Ochrona roślin przed grzybami, szkodnikami przy użyciu środków grzybobójczych, owadobójczych (w razie potrzeb) (wg rysunku z Załącznik A).
4) Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SWZ wraz z Załącznkami A (rysunki posesji, rysunek nasadzeń).

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Oferentów wizji lokalnej posesji budynków: Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wykonawcy powinni zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres poczty e-mail, podając datę i godzinę planowanej wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższą liczbę punktów otrzyma Wykonawca spełniający warunki udziału w postępowaniu, który zaoferuje najniższą cenę. Ocena wg wzoru matematycznego opisanego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 kontrakty na usługi pielęgnacji zieleni o powierzchni trawników nie mniejszej niż 3 000,00 m2 świadczone przez minimum 5 następujących po sobie miesięcy w skali roku. Na dowód tego, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, należy dołączyć dokumenty: np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia oraz potencjałem technicznym niezbędnym do jego realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
• 2 pracowników posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w branży ogrodniczej,
• profesjonalne kosiarki spalinowe - min. 2 szt.
• profesjonalną kosiarkę samojezdną do koszenia dużych powierzchni - min. 1 szt.
• profesjonalne wykaszarki, kosiarki żyłkowe spalinowe do koszenia w miejscach trudno dostępnych.

Przez pojęcie „profesjonalne” Zamawiający rozumie urządzenia, które nie są przez producenta sprzętu przeznaczone do użytku domowego, amatorskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) Oświadczenie Wykonawcy – dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt 5.1 SWZ należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie (wg Załącznika nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych usług).

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy (systemowy, interaktywny e-zamowienia)
2) Wypełniony i podpisany elektronicznie SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY – Załącznik nr 1 do SWZ
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SWZ
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy)
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy)
7) Parafowany Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ
8) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z warunków określonych w pkt 5.1 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
2) Warunki określone w pkt 6.1 SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. poz. 835 „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w okolicznościach szczegółowo opisanych we wzorze umowy - Załączniku nr 7 do SWZ, Paragraf nr 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia. Szczegółowy opis sposobu złożenia oraz przygotowania ofert zawiera Rozdział 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Usługa będzie świadczona na posesjach obiektów administrowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w terminie 8 miesięcy (240 dni: 8 x 30 dni) od dnia podpisania umowy. Rozliczenie prac pielęgnacji zieleni następowało będzie transzami za każde 30 dni na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie usługi w danym okresie. (8 transz). Wykonawca po podpisaniu protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie usługi w danym okresie wystawi FV.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.