eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 798144097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jwilk@poczta.onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączenie Nauki z Przedsiębiorczością

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d92308d2-d14e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (EFRR) 2021 – 2027. Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Budowa potencjału ośrodków innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings; e-mail: j.baracz@pcinn.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip,
.jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz innych formatach dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW, jak również pełnomocnictwa, podmiotowe środki
dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jak również wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą (w
tym przedmiotowe środki dowodowe) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus, która dostępna
jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn oraz poczty elektronicznej j.baracz@pcinn.org. Platforma posiada
formularze do komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, których funkcjonalność i zasady korzystania zostały opisane w
Instrukcji użytkownika dostępnej na w/w Platformie, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje..
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu powinien posiadać konto na Platformie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
Instrukcja użytkownika zawiera wytyczne dotyczące utworzenia konta Wykonawcy na Platformie.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika, które są dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanej Platformy Zamówień Publicznych nie może przekraczać
150 MB.
8. Wykonawca może załączyć maksymalnie 10 plików.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na wskazaną Platformę Zakupową.
Wyczerpujące informacje w powyższym zakresie zawiera Rozdział XIII i XIV IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, to jest od momentu
ogłoszenia do momentu podpisania umowy, jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON:
368953574.
2. PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania
swoich danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org.
Pod wyżej wskazanymi danymi można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych
przez PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom
świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego,
2) osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
3) podmiotom nadzorującym działania PCI.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
1) w przypadkach związanych z prowadzeniem postępowania zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych – dalej zwana ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u
Administratora Instrukcję Kancelaryjną,
2) w przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi, okres przechowywania dokumentacji
postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania
koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze
względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną,
3) w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia.
5. Przysługuje Państwu prawo do:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Pozostałe informacje zostały zawarte w treści Rozdziału I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Administrator informuje, że w związku z udziałem w postępowaniu nie przysługują
Państwu uprawnienia do:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
4. Administratorem danych osobowych, od momentu podpisania umowy, w ramach zbioru regionalnego Funduszu
Europejskiego dla Podkarpacia (EFRR) 2021 – 2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka”, jest Zarząd
Województwa Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”), a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a
Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie Projektu.
Pozostałe informacje zostały zawarte w treści Rozdziału I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.4.2024.JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Sukcesywny dostawa pizzy na potrzeby PCI Sp. z o.o.”.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie kompleksowej, sukcesywnej usługi dostawy pizzy podczas wydarzeń organizowanych w ramach działań projektu Podkarpackiego Centrum Innowacji w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. polegać będzie, na dostarczeniu pizzy na wydarzenia organizowane w jego siedzibie przy ul. Lenartowicza 4 oraz 6, bądź w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Rzeszowa. Dostawa odbywać się będzie w dni wskazane przez Zamawiającego, w tym również w weekendy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału III oraz załącznik nr 1 do Rozdziału II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100
RAZEM 100

2. Kryterium „Cena”
W powyższym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

C = [Cmin / Co] x 100 pkt

gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w podkryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł);
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł).


3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczoną na podstawie poniższego wzoru (w niniejszym przypadku wyłącznie w kryterium „cena”):

P = C

gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”.

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do IDW;
UWAGA: w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał
złożenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia w niniejszym postępowaniu warunków udziału

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy, zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesięcy, z tym że umowa będzie obowiązywać nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku.
2. Zamawiający wskazał konkretną ilość miesięcy w zakresie terminu wykonania zamówienia wraz z zastrzeżeniem daty końcowej, dlatego tez jest zobligowany do przedstawienia uzasadnienia w stosunku do przyjęcia daty jako terminu realizacji. Zamawiający jest zobligowany do powyższego ze względu na fakt, iż zadanie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi
lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:
1) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego / Wykonawcy;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w następujących okolicznościach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, przy czym ceny netto pozostają bez zmian, a stosownej zmianie ulegają ceny brutto,.
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
e) stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z umowy na następujących zasadach:
 poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 5 % wskaźnika zmian cen usług konsumpcyjnych w kwartale/kwartałach poprzedzającym/ych w stosunku do wskaźnika zmian cen usług konsumpcyjnych w danym kwartale publikowanych w informacji sygnalnej GUS;
 początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert; - zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika, o którym mowa w lit. e tiret 1;
 wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 90 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 90 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia;
 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20%;
 zmiana umowy na podstawie lit. e wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, o którym mowa powyżej,
 w przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie lit e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
 zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena - do negocjacji zostaną zaproszeni wyłącznie Wykonawcy, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu oraz zaoferują
najniższą cenę.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
a) umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.