eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410206891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 545 40 37

1.5.8.) Numer faksu: 65 545 35 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cusrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusrawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882394

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73145799-c41e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010987/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenu gminy Rawicz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00094142

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FE.613.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1680000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: codzienne świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych fizjoterapii w miejscu zamieszkania, zwanych dalej „usługami”, skierowanych dla 30 dzieci z niepełnosprawnościami od urodzenia do 18 roku życia z terenu miasta i gminy Rawicz, w dni robocze (od poniedziałku do soboty) w godzinach: 08:00 do 18:00.
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuty.
Fizjoterapia w warunkach domowych obejmować będzie m.in.:
1) wizytę fizjoterapeutyczną - zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego - ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii - badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii - końcową ocenę i
opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii - udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego,
2) zabiegi fizjoterapeutyczne - indywidualną pracę z uczestnikiem projektu: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowomięśniowej,
ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje - ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem -
ćwiczenia izometryczne - ćwiczenia koordynacji ruchowej - ćwiczenia równoważne - ćwiczenia sprawności manualnej - ćwiczenia rozluźniające i relaksujące - czynne ćwiczenia oddechowe.

Kadra zaangażowana w realizację zadania w swoje pracy zobowiązana jest do przestrzegania wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Przewidywana liczba godzin usług do wykonania w okresie objętym zamówieniem:
8 400 godzin, miesięcznie 240 godzin, dla szacunkowej liczby 30 dzieci w wieku od urodzenia do 18 rż.

Za jedną godzinę świadczenia usługi dla podopiecznego przyjmuje się czas 60 minut.
Godzina usługi obejmuje czynności wykonywane na rzecz Świadczeniobiorcy, nie zalicza się do niej dojścia lub dojazdu fizjoterapeuty do Świadczeniobiorcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1932000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1932000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.