eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Porąbka › Budowa placu zabaw przy LKS Czaniec w ramach projektu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa placu zabaw przy LKS Czaniec w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Porąbka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Porąbka

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-353

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.omasta@ug.porabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw przy LKS Czaniec w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b08d3c25-d0e8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050317/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Budowa placu zabaw przy LKS Czaniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b08d3c25-d0e8-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego anna.omasta@ug.porabka.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, (nie dotyczy składania ofert i wniosków),pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień, dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https:// ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail:ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10. 3)Dane
osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych,dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; b) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; c) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; d) art. 6 pkt.1 lit.c RODO –przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie
art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 6) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 7)
Wykonawca posiada prawo: a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b)
żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 9) Dane osobowe wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10)Dane osobowe wykonawcy nie będą
przekazywane do państw trzecich. 11)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy LKS Czaniec zlokalizowanym na terenie gminy Porąbka w miejscowości Czaniec przy ul. Zagłębocze 9, na działkach nr 1276/3 i 1277/1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z fundamentami i towarzyszącymi robotami ziemnymi, w skład którego wchodzą następujące urządzenia:
• huśtawka wagowa ważka poczwórna,
• bujak podwójny z motywem śliwek,
• bujak podwójny z motywem kosmosu,
• zestaw zabawowy typu warzywniak,
• skrzynia na zabawki,
• tablica do malowania,
• zestaw zabawowy typu sklepik,
• zjeżdżalnia z motywem jabłuszka,
• zestaw zabawowy główny,
• ławka- równoważnia,
• karuzela tarczowa z siedziskami,
• huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, siedziska mieszane(koszyk +deska +bocianie gniazdo),
• bujak sprężynowiec z motywem kwiatka,
• ławka bez oparcia,
• kosz na śmieci,
• tablica regulaminowa – wraz z robotami ziemnymi i fundamentami;
2) wykonanie robót ziemnych, w tym usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej bez spoinowej (parametry wg PN-EN 1177 + atest PZH) minimalny zakres bezpieczeństwa HIC 1,36 m wraz z podbudową,4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej,
5) wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a)zdolność techniczna: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (dwa zamówienia zrealizowane na podstawie dwóch umów), których przedmiotem były dostawy wraz z montażem urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw lub innych terenów rekreacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda z tych dostaw. Potwierdzeniem spełnienia warunku
zdolności technicznej w zakresie doświadczenia wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie wykonawcy zawarte w treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA: Zamawiający uzna warunek za spełniony, także wówczas, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji dostawy/dostaw wraz z montażem urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw lub innych terenów rekreacyjnych, które były wykonane przez wykonawcę w ramach realizowanej przez niego roboty budowlanej obejmującej również dostawę i montaż przedmiotowych urządzeń, jeżeli wartość dostaw i montażu urządzeń w ramach zrealizowanej roboty budowlanej wynosiła nie mniej niż 50.000 zł brutto. Jeżeli wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawi informację/dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski według kursu walut NBP obowiązującego w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (czyli umieszczenia ogłoszenia w BZP). W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu wszczęcia niniejszego postępowania, zastosowany zostanie kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem zgodnie z treścią Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23
września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczenia i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tj. Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz.1).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - treść oświadczenia
zawarta została w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego również - jeżeli wymagają tego okoliczności dotyczące wykonawcy:
1) pełnomocnictwo
2) wykaz rozwiązań równoważnych
3) zastrzeżenie tajemnicy
Wykonawca może dołączyć do SWZ także kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. UWAGA! na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych za wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należ traktować także przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zatem wszelkie zapisy wskazane w SWZ
dotyczące wykonawców składających ofertę wspólną – odnoszą się także do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.c) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1
pkt 1,4, 5, 7-10 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego. Sposób potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów składających ofertę wspólną został opisany w SWZ w części dotyczącej stawianych warunków udziału.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmniejszenia zakresu dostaw/robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia (roboty zaniechane);
2) wykonania tzw. robót zamiennych;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zamówienia i tym samym rezygnacja przez zamawiającego z wykonania wybranych dostaw/robót lub ich części, zwanych dalej dostawami/robotami zaniechanymi, które były pierwotnie
przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:
1) wykonanie danych dostaw/robót lub ich części będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych dostaw/robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia;
2) zmniejszenie zakresu dostaw/robót powodowane jest ograniczeniem wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
Zamawiający może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiający powiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy kosztorys robót/dostaw zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (dostawach/robotach zaniechanych). Wykonawca sporządzi kosztorys
dostaw/robót zaniechanych, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosując składniki cenotwórcze przyjęte w tym kosztorysie.
4. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień realizacji robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Przykładowo, będą to okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zamiany, o których mowa nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej przez niego oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cdn. zmiany umowy 6. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 3 może nastąpić w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę w następujących okolicznościach:
1) jeżeli konieczność wykonania robót zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,
2) wstrzymania nadzorowanych robót (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robót przez uprawniony Organ,
3) wstrzymania robót stanowiących przedmiot umowy wskutek prowadzenia na obszarze objętym inwestycją innych robót przez uprawnionych gestorów obszaru (np. usuwanie awarii lub prowadzenie równoległych inwestycji przez właściciela sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, itp.) uniemożliwiających Wykonawcy realizację umowy - o czas na który roboty zostały wstrzymane,
4) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – o czas trwania przestoju,
5) konieczności zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich jak: niewybuchy, sieci (np. wodociągowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej stosownych badań),
6) konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp.,
7) wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowej: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał i mróz, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne – upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie).
8) przedłużenie się procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii lub materiałów wyjściowych przez upoważnione organy administracji państwowej lub samorządowej, gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją i instytucji dysponujących odpowiednimi danymi.
9) wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
7. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena brutto wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem okoliczności wskazanej w umowie. Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty
zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom robót budowlanych w stosunku do zakresu robót zadeklarowanego w ofercie.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.