eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › CP-24-160/2024; Dostawa i montaż mebli biurowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
CP-24-160/2024; Dostawa i montaż mebli biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marymoncka 99/103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225693700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@cmkp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CP-24-160/2024; Dostawa i montaż mebli biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12915f4c-d097-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040994/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Meble biurowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427084

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427084

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl, zwanej dalej „Platformą zakupową” lub „Systemem”, pod nazwą i numerem sprawy wskazanym na stronie tytułowej niniejszej SWZ. Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations.
4.3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce „Załączniki organizatora”. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania na Platformie zakupowej, natomiast przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji w ramach postępowania wymaga uprzedniego dokonania rejestracji na Platformie zakupowej (posiadania konta użytkownika) oraz zalogowania się do Systemu i zgłoszenia się do udziału w danym postępowaniu.
4.4. Pobranie załączników udostępnionych przez Zamawiającego następuje poprzez kliknięcie w wybrany plik, a następnie wybranie polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie (w formacie poddającym dane kompresji) należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. W przypadku gdy Zamawiający udostępnił załącznik w formacie poddającym dane kompresji, a następnie wykonawca pobierze ten załącznik z wykorzystaniem polecenia „Pobierz paczkę”, załącznik zostanie powtórnie skompresowany.
4.5. Rejestracja i założenie konta użytkownika na Platformie zakupowej, a także korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne dla wykonawców. Założenie konta użytkownika wymaga uprzedniej akceptacji warunków korzystania z Platformy zakupowej określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://cmkp.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions. Rejestracja na Platformie zakupowej wymaga podania danych identyfikacyjnych wykonawcy oraz adresu e-mail, na który będą wysyłane komunikaty systemowe.
4.9. Wykonawca, który chce przystąpić do wybranego postępowania, po kliknięciu w nazwę danego postępowania na liście postępowań otwartych albo po wejściu w ustawienia danego postępowania (dwukrotne kliknięcie w nazwę postępowania), winien wybrać polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”, które znajduje się w górnym pasku okna postępowania. Aby zgłosić się do postępowania wymagane jest zalogowanie się do Systemu.
4.10. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej przy użyciu zakładki:
1) „Załączniki organizatora” – z wykorzystaniem której Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o unieważnieniu postępowania;
2) „Złóż ofertę” – z wykorzystaniem której wykonawca przekazuje ofertę wraz z załącznikami;
3) „Pytania/Informacje” – z wykorzystaniem której:
a) Zamawiający przekazuje korespondencję skierowaną bezpośrednio do jednego lub większej liczby wykonawców, w szczególności wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania,
b) wykonawca przekazuje pytania o wyjaśnienie treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień na etapie badania i oceny ofert, a także odwołanie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącymi Załącznik nr 5A i Załącznik nr 5B do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącymi Załącznik nr 5A i Załącznik nr 5B do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CP-24-160/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 409222,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie.
5.2. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowane meble na okres co najmniej 12 miesięcy.
5.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.
5.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39132100-7 - Szafy na akta

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia na etapie jego realizacji, w odniesieniu do każdej pozycji przedmiotu zamówienia o max. 30% jego pierwotnej ilości, z zastrzeżeniem że nie spowoduje to przekroczenia wartości umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wykorzystania więcej niż 70% wartości przedmiotu umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w odniesieniu do posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże że: posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie: co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie i montażu mebli biurowych, z których każde spełnia wszystkie poniższe wymagania:
1) każde zadanie odejmowało co najmniej dostawę i montaż biurek z elektryczną regulacją wysokości oraz dostawę krzeseł obrotowych;
2) każde zadania miało wartość wynoszącą co najmniej 300 000,00 zł brutto (w odniesieniu do dostawy i montażu mebli biurowych).
UWAGA: Doświadczenie opisane w pkt 9.1 SWZ nie podlega sumowaniu w ramach doświadczenia różnych podmiotów, co oznacza że:
 wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się realizacją zamówień opisanych w pkt 9.1 SWZ lub
 jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się realizacją zamówień opisanych w pkt 9.1 SWZ, lub
 jeden podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (podwykonawca) musi wykazać się realizacją zamówień opisanych w pkt 9.1 SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości/zakresu różnych zamówień celem wykazania spełniania wymaganego warunku w zakresie zamówień opisanych w pkt 9.1 SWZ. Jeżeli dane zamówienie, którego zrealizowaniem wykazuje się wykonawca lub inny podmiot, obejmuje szerszy zakres niż wymagany w opisie warunku, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w wykazie dostaw wartość odpowiadającą zakresowi zamówienia określonemu w warunku.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, na potwierdzenie spełniania warunku może wykazać zamówienia, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykaże zamówienia, których wartość wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien dokonać przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udostępnienia SWZ na Platformie zakupowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 15.3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 SWZ
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) dowody, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.2. Oferta:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o:
a) oferowanym przedmiocie zamówienia;
b) terminie realizacji zamówienia i warunkach płatności,
c) akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń,
d) terminie związania ofertą;
e) częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw tych podwykonawców (o ile są już znani);
2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o:
a) oferowanym przedmiocie zamówienia oraz cenie jednostkowej i łącznej cenie ofertowej za realizację zamówienia;
b) producencie oraz wersji/modelu/numerze katalogowym oferowanego produktu.
14.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ i dotyczące odpowiednio:
1) wykonawcy – potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym w SWZ) oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca samodzielnie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym w SWZ) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby – chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
14.5. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP.
14.6. W przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolności technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP – potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (w zakresie wskazanym w SWZ w odniesieniu do wykonawcy) oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
12.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462, z późn. zm.).
12.3. Wadium wnosi się w następujący sposób w zależności od formy:
1) wadium wnoszone w pieniądzu – należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 26 1240 6247 1111 0000 4974 0932, ze wskazaniem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu nr CP-24-160/2024”;
2) wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia – wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
12.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
12.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
12.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego złożone w terminie związania ofertą.
12.7. Zwrot wadium następuje w okolicznościach i na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
10.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
10.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9 SWZ
10.5. W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.6. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać co najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, czas obowiązywania umowy (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, oraz okres gwarancji i rękojmi – jeżeli ma zastosowanie), wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę wykonawców przez którąkolwiek ze stron przed upływem okresu jej obowiązywania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy PZP lub w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy, która nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy, poprzez:
1) zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku niewyczerpania wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy;
2) zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy;
3) zmianę modeli lub producenta Mebli objętych przedmiotem Umowy i zastąpienie ich innymi modelami lub produktami, pod warunkiem, że charakteryzują się one co najmniej takimi parametrami jak Meble pierwotnie oferowane, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Dopuszcza się zmianę Umowy, która nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, tj. nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy w stosunku do pierwotnej Umowy, a w szczególności:
1) wiedza o jej wprowadzeniu do Umowy na etapie Postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik Postępowania;
2) jest wywołana przyczynami zewnętrznymi (nieprzewidywalnymi na etapie Postępowania i niezależnymi od Stron) i odnosiłaby się w taki sam sposób do każdego innego wykonawcy biorącego udział w Postępowaniu w takim samym zakresie i na takich samych zasadach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427084

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia wskazany w sekcji 4.2.10 danego ogłoszenia powinien brzmieć:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Poszczególne dostawy będą realizowane na podstawie jednostronnych dyspozycji składanych przez Zamawiającego, w terminie określonym w ofercie wykonawcy, nie dłuższym niż 28 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 503 344,04 złotych brutto.

Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania dokumentów i przeprowadzenie prezentacji próbek wybranych mebli. Szczegółowy opis prezentacji i przedmiot prezentacji znajduje się w części IV opisu przedmiotu zamówienia „zasady i warunki przeprowadzenia prezentacji mebli”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.