eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › "Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola" w ramach: "Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni".Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola” w ramach: „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://umopole.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola” w ramach: „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eae1d6ff-cecd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004579/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Opola Rejon I- IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160070

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.260.22.2023.P

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 1 - Rejon I – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów, Zaodrze


Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.5.5.) Wartość części: 256454,1 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 2 - Rejon II – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Chabry, Stare Miasto

Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.5.5.) Wartość części: 292781,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 3 - Rejon III – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Sródmieście

Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.5.5.) Wartość części: 388559,7 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270815,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270815,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270815,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Opole Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754-033-34-24

7.3.3) Ulica: Al. Przyjaźni 9

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-573

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270815,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 312690,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312690,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 312690,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Opole Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754-033-34-24

7.3.3) Ulica: Al. Przyjaźni 9

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-573

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 312690,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 410319,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 410319,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 410319,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Opole Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754-033-34-24

7.3.3) Ulica: Al. Przyjaźni 9

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-573

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 410319,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.