eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › "Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola" w ramach: "Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni".Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola” w ramach: „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, woje., powiat., gminnych i wew. na terenie miasta Opola” w ramach: „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eae1d6ff-cecd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004579/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw, chwastów i samosiejów w pasach drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Opola Rejon I- IV

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umopole.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://umopole.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
d) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,application/msword, application/drafting,
image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png,
application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff,
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel,
application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip,
application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet,
application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,image/vnd.dwg, drawing/dwg.
e) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM
DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez
Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po
złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu.
W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu,
oferty przez Platformę.
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zawarte zostały w rozdziale 16 i 18 SWZ dostępnej na
www.umopole.logintrade.net

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.umopole.logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Tak

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole informuje, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i może Pani/Pan skontaktować się z nim pisząc na adres iod@mzd.opole.pl. 3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj w celu wykonania umowy ;o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129, z późn. zm.), „ustawa Pzp”
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu nr. ref. NP.260.22.2023.P prowadzonym w trybie podstawowym oraz innych przepisów w szczególności ustaw podatkowych i ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości. o art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w szczególności
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Kategoria danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe niezbędne do zamówienia.
5) Źródło pochodzenia danych
Miejski Zarząd dróg w Opolu gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.
6) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych i funkcji, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych
osobowych.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
przetwarzanie obejmuje okres wynikający z art. 78 Ustawy Pzp tj przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, z art. 70 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (tj Dz.U z 2021 r poz. 1540) regulujący 5 letni okres
przedawnienia zobowiązań podatkowych, okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii
danych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przez czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do
dochodzenia lub obrony roszczeń,
c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora,
przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. Pozostałe zapisy zawarto
w SWZ rozdz. 39.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące RODO zawarte zostały w SWZ dostępnej na www.umopole.logintrade.net

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.260.22.2023.P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 1 - Rejon I – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów, Zaodrze


Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Kolejny okres realizacji.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność pracy - ilość wykoszonej powierzchni.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 2 - Rejon II – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Chabry, Stare Miasto

Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Kolejny okres realizacji.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność pracy - ilość wykoszonej powierzchni.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa mechanicznego i ręcznego koszenia trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola odrębnie dla niżej wymienionych części zamówienia:

Część 3 - Rejon III – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice, Nowa Wieś Królewska, Sródmieście

Wykazy powierzchni do koszenia oraz przewidywane krotności ujęte są w części III SWZ

Dane i definicje dot. każdej z trzech części zamówienia:

Samosiew – młoda roślina samosiewna, dzikorosnąca (np. krzew lub drzewo).
Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres email.
Zlecenia interwencyjne obejmują niewielkie obszary pasa drogowego stanowiące zazwyczaj np. obręby skrzyżowań, wyjazdów, terenów zieleni przy przejazdach kolejowych podyktowane ograniczeniem widoczności w celu wyeliminowania powstania niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zakres prac obejmował będzie maksymalnie 5000 m2 w jednym rejonie.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące prace:
1) prace przygotowawcze – usunięcie zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki,
2) koszenie traw, chwastów i samosiejów,
3) grabienie i wywóz skoszonej trawy (wyjątek stanowią odcinki Obwodnicy Miasta Opola, gdzie po skoszeniu kosiarką bijakową nie ma konieczności zgrabiania i wywożenia trawy. Na odcinkach Obwodnicy trawę należy wygrabić jedynie na skrzyżowaniach w pasach rozdziału, rowach oraz z miejsc, które były koszone kosiarkami żyłkowymi),
4) zbieranie i wywóz gałęzi,
5) zbieranie wszystkich śmieci tzn. odpadów komunalnych znajdujących się na terenie skoszonym,
6) uprzątnięcie pasa drogowego (chodnik, jezdnia itp.) z wszelkich nieczystości powstałych podczas koszenia,

Skoszoną trawę oraz odpady komunalne należy wywieźć w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 lub do innej instalacji przetwarzania bioodpadów.

W ramach niniejszego zadania na każdą z trzech części zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z jednym Wykonawcą. Na podstawie umowy przewiduje się udzielanie zamówień cząstkowych Wykonawcy na wykonanie określonego przez Zamawiającego zakresu robót. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania.

Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich trzech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części.

Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie koszenia na powierzchni 600 000 m2 w ciągu trwania umowy dla danej części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia w pasie drogowym na terenie miasta Opola, nie ujęte w załączniku „Wykaz powierzchni przeznaczonej do koszenia” do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.
Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku w w/w będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.
Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Kolejny okres realizacji.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność pracy - ilość wykoszonej powierzchni.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Dla części zamówienia: Część 1 - Rejon I:
Dla części zamówienia: Część 2 - Rejon II:
Dla części zamówienia: Część 3 - Rejon III:
Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie:
a) Wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadów z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 797 ze. Zm.)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, określonych w lit a.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania


Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) dysponowanie osobą/osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
Dla części zamówienia: Część 1 - Rejon I:
Koordynator całości prac (jedna osoba) z minimum średnim wykształceniem, posiadający co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych.
Dla części zamówienia: Część 2 - Rejon II:
Koordynator całości prac (jedna osoba) z minimum średnim wykształceniem, posiadający co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych
Dla części zamówienia: Część 3 - Rejon III:
Koordynator całości prac (jedna osoba) z minimum średnim wykształceniem, posiadający co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie.


b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

Dla części zamówienia: Część 1 - Rejon I:
1 usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych, tj. koszenia traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) w ilości nie mniejszej niż 300 000 m2 powierzchni w ramach jednej umowy;

Dla części zamówienia: Część 2 - Rejon II:
1 usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych, tj. usługi koszenia traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) w ilości nie mniejszej niż 300 000 m2 powierzchni w ramach jednej umowy.
Dla części zamówienia: Część 3 - Rejon III:
1 usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych, tj. usługi koszenia traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) w ilości nie mniejszej niż 300 000 m2 powierzchni w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wykazu wykonanych usług (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.


Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do SWZ) winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.


c) dysponowanie sprzętem koniecznym do wykonania niniejszego zadania, w szczególności:
Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym pozwalającym mu na realizację przedmiotu zamówienia tj. poszczególnych zlecanych robót w terminie określonym w zleceniach bez zbędnej zwłoki. Wykonawca powinien dysponować lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy odpowiednim potencjałem technicznym tj.:

Część 1 - Rejon I
• kosiarka bijakowa doczepna do ciągników konstrukcyjne dostosowana do wykaszania skarp, rowów i poboczy ewentualnie kosiarka na Unimogu - 3 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy
• kosiarka żyłkowa – 5 szt.
• ciągnik z przyczepą lub inny środek transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 2 szt.
• kosiarka trawnikowa spalinowa – 1 szt.
Część 2 - Rejon II
• kosiarka bijakowa doczepna do ciągników konstrukcyjne dostosowana do wykaszania skarp, rowów i poboczy ewentualnie kosiarka na Unimogu - 3 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy
• kosiarka żyłkowa – 5 szt.
• ciągnik z przyczepą lub inny środek transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 1 szt.
• kosiarka trawnikowa spalinowa – 1 szt.
Część 3 - Rejon III
• kosiarka bijakowa doczepna do ciągników konstrukcyjne dostosowana do wykaszania skarp, rowów i poboczy ewentualnie kosiarka na Unimogu - 3 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy
• kosiarka żyłkowa – 5 szt.
• ciągnik z przyczepą lub inny środek transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 1 szt.
• kosiarka trawnikowa spalinowa – 1 szt.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1, 4.2 lub 4.3 do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 108 ust. 1 i 2 u.p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 u.p.z.p, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który:
a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 - Zamawiający zgodnie z zapisami wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:
1) załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą,
2) załącznik nr 3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p.,
3) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – składany na wezwanie zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p.,
4) załącznik nr 4.1, 4.2 lub 4.3 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego – składany na wezwanie zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p.,
5) załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 118 u. p.z.p.) – składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).
6) Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziałach 9 i 10 SWZ.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie oraz dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków mogą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników
i) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum
j) Umowa konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w Części nr II SWZ - Wzór Umowy wraz z
załącznikami

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z instrukcją pn. „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” zmieszczoną na Platformie zakupowej w zakładce INSTRUKCJE https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zawartość oferty.
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,
b) Formularz cenowy - Wykaz cen dla części zamówienia: Część 1 - Rejon I, Część 2 - Rejon II, Część 3 - Rejon III sporządzane na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1, 1.2 lub 1.3 do niniejszej SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej SWZ,
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
e) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 u.p.z.p. – załącznik 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
f) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z jednym Wykonawcą w danej części postępowania.
Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia dla których Wykonawcy mogą składać oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.