eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384288259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Targ Drzewny 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-886

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ids1980.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ids1980.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66eb82c3-cfd8-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00008047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66eb82c3-cfd8-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a. Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
b. oraz poczty elektronicznej: adres e-mail sekretariat@ids1980.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego pocztą elektroniczną wynosi 20 MB.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych 1.1 Administratorem jest Instytut Dziedzictwa Solidarności z siedzibą w Gdańsku.
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: Targ Drzewny 8, Gdańsk [80-886]
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@ids1980.pl
1.2.3 telefonicznie: [+48] 888 804 327.

2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Kontakt pod adresem e-mail: rodo@ids1980.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane w związku z:
3.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą danych wykraczających poza zakres wskazany;
3.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] realizacją czynności zmierzających do zawarcia umowy;
3.3 [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] realizacją obowiązku prawnego wynikającego z następujących przepisów prawa :
3.3.1 Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
3.3.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiających od wykonawcy;
3.3.3 Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3.3.4 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego [dokumenty dołączone do wniosku, oświadczenia, protokoły oraz decyzje] przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Odbiorcy danych osobowych
5.1 Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
5.2 Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa powyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z:
5.2.1 art. 18 ust 5 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5.2.2 art. 18 ust 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5.2.3 art. 74 ust 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5.2.4 art. 37c Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5.3 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne mogą być podmioty z którymi Instytut Dziedzictwa Solidarności zawarł umowy o współpracy.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane mogą być przekazywane do Państw poza EOG. Transfer danych niezbędnych do świadczenia usług odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, potwierdzających poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:
7.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
7.2 prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne
7.3 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w interesie publicznym
7.4 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym zapisy ustawy mogą w zastrzeżonych przypadkach wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
7.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa].

8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest obowiązkowe. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz wydane do niej przepisy wykonawcze, wskazują dokumenty oraz zakres danych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WM.271.61.2023.DA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.7.) Wartość umowy ramowej (bez VAT): 312000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia bazowego jest usługa składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.
Udzielanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, poprzez przekazanie Wykonawcy wybranemu w postępowaniu zleceń jednostkowych.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (dalej OPZ)
Faktyczna liczba zleceń, nakład oraz rodzaj publikacji zależeć będzie od wysokości budżetu przeznaczonego na usługi drukarskie i pokrewne, terminów realizacji usług graficznych i składu oraz aktualnych potrzeb Zamawiającego.
W przypadku zmiany planu finansowego jednostki, budżet zadania może ulec zmianie, w przypadku zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację usług w trakcie trwania umowy ramowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o zawarcie stosownego aneksu do umowy ramowej, zwiększającego całkowitą wartość umowy, jednak nie więcej niż o 10 % pierwotnej wartości umowy.

Zamawiający określa szacunkową ilość planowanych zleceń jednostkowych:
– od 1 do 6 zleceń, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2024 r.
- od 1 do 5 zleceń, które będą realizowane od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.

Minimalna gwarantowana wartość planowanych zleceń w trakcie całej umowy ramowej: min. 2 zlecenia o łącznej wartości min.: 80 000,00 zł brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji umowy ramowej Zamawiający może zlecić Wykonawcy następujące usługi dodatkowe opisane szczegółowo w pkt. II 2. i II. 3 OPZ ( załącznik nr 1 do SWZ)

Decyzja o zastosowaniu usług dodatkowych zostanie przekazana Wykonawcy wraz z zleceniem jednostkowym dotyczącym druku publikacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przekaże decyzje o zastosowaniu usługi dodatkowej – transport dodatkowy nie później niż w dniu akceptacji makiety cyfrowej publikacji.

Rozliczenie usług dodatkowych będzie rozliczane wraz z zleceniem jednostkowym, według stawek zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SWZ):
- Usługa dodatkowa - Skład publikacji - usługa podstawowa 1 wg stawek wskazanych w kolumnie 5 w Arkuszu_5
- Usługa dodatkowa - skład publikacji - usługa częściowa wg stawek wskazanych w kolumnie 5 w Arkuszu_6
- Usługa dodatkowa - skład publikacji - usługa kompleksowa wg stawek
- wg stawek wskazanych w kolumnie 5 w Arkuszu_7
- Usługa dodatkowa - transport dodatkowy wg stawek wskazanych w kolumnie 5 w Arkuszu_8

Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na usługi dodatkowe wynosi 46 000 PLN brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawartym w rozdziale XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena usług dodatkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin druku publikacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi, polegające na druku publikacji w nakładzie min. 2 000 egz. każda, o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wykonania usługi, jeżeli data rozpoczęcia tej usługi będzie wcześniejsza niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, natomiast data zakończenia tej usługi nie będzie wcześniejsza niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi zał. nr 4 do SWZ.

b. dysponowanie min. 1 osobą, odpowiedzialną za świadczenie usług składu, łamania oraz usług graficznych opisanych w rozdziale II pkt. 2 OPZ ( zał. nr 1 do SWZ), która spełnia łącznie min. warunki:
- posiada znajomość aplikacji graficznych, min., Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
- posiada min. 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu składu i łamania publikacji książkowych w tym składu DTP;
- w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert nabyła doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym przygotowaniu co najmniej 2 publikacji o łącznej objętości co najmniej 100 stron;
- posiada doświadczenie w wykonywaniu elektronicznych publikacji, tj. co najmniej 2 publikacji w formacie .pdf lub EPUB.

Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za świadczenie usług stanowi zał. nr 5 do SWZ.

2. Udostępnianie zasobów
a) Zgodnie z art. 118 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
b) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, tj. w przypadku niniejszego postępowania - usługi drukowania lub usługi łamania, składu, projektowania graficznego;
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Treść zobowiązania musi określać, w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów (doświadczenia) podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi polegające na druku publikacji lub składzie, łamaniu lub projektowaniu graficznym.

d) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Zobowiązanie w oryginale (opatrzone podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym), podpisane przez dany podmiot, musi zostać złożone wraz z ofertą. Wraz z zobowiązaniem należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt. 1 złożone przez podmiot udostępniający zasoby, podpisane przez osoby reprezentujące dany podmiot. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zdolności technicznej i zawodowej mogą spełniać łącznie,
z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale X pkt 5 i 6 SWZ

4. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów, jakich zażądał Zamawiający, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. Zamawiający dokonywać będzie oceny spełniania wymaganych warunków wg formuły „spełnia” albo „nie spełnia”.

5. Podmiot udostępniający zasoby nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, w tym nie mogą zachodzić w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale VIII (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .
e) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia dokumenty, dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale IX Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:
a) wykaz wykonanych usług , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokładne informacje dotyczące wymaganych dokumentów zostały zawarte w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum): Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa pełnomocnika powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. Złożenie oferty wspólnej, bez ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wszystkich występujących wspólnie Wykonawców, skutkuje jej odrzuceniem. Ofertę składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe wymagania zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy ramowej zawartej z wybranym Wykonawcą stanowią załącznik nr 9 do SWZ.
2. Przyjmuje się, że zapisy projektowanych postanowień umownych nie zakwestionowane, bądź niewyjaśnione przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektowanych postanowień umownych, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 284 i następne ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej,
w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

8.23.) Uzasadnienie zawarcia umowy ramowej na okres wykraczający poza wskazany w art. 311 ust. 3 ustawy:

nie dotyczy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Pozostałe Informacje dodatkowe zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.