eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji (DD) w obiektach i pojazdach należących do MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. .

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji (DD) w obiektach i pojazdach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260991

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Władysława Sikorskiego 428

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-304

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178613001

1.5.8.) Numer faksu: 178613003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji (DD) w obiektach i pojazdach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7b9e3ba-cfbf-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7b9e3ba-cfbf-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7b9e3ba-cfbf-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Szczegółowe informację dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji zawarte zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO-223/II/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji (DD) w obiektach i pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o., w ilości i częstotliwości zgodnej z potrzebami Zamawiającego.
2. Szczegółowy wykaz obiektów wraz z powierzchniami oraz ilość pojazdów do wykonania usług został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90923000-3 - Usługi odszczurzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru; Cena = cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1.2.1 Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności, jeżeli wykaże, że posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1 (np. padłych gryzoni i innych zwierząt), a tym samym nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 t.j.).
1.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
1.3.1 Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł.
1.4.Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1 Określenie warunków:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na świadczeniu usług z zakresu deratyzacji lub/i dezynsekcji lub/i dezynfekcji lub/i dezodoryzacji trwającej co najmniej 12 m-cy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
W przypadku umów trwających dłużej niż 12 miesięcy wskazana wyżej wartość 100 000,00 zł brutto ma dotyczyć okresu 12 miesięcy świadczenia usługi.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie/uprawnienia tj. co najmniej 4 osoby do bezpośredniej realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca minimum trzyletnie doświadczenie w koordynowaniu, nadzorowaniu prac w terenie, polegających na świadczeniu usług deratyzacji lub/i dezynsekcji lub/i dezynfekcji.
Osoby te muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie dezynsekcji i deratyzacji wydane przez PSPDDD.
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- Zamgławiacz – min. 2 szt.,
- Samochód z zamontowanym urządzeniem do oprysków przestrzennych ULV – min. 1 szt.,
- Aparaty ręczne – min. 2 szt.,
- Samochody – min. 2 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.2.:
3.2.1. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
3.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.3.:
3.3.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3.4.Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.4.:
3.4.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, określonych w Rozdziale VI pkt. 1.4.1. a) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3.4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego określonych w Rozdziale VI pkt 1.4.1. b), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust 1 – załącznik nr 2;
3) formularz cenowy – załącznik nr 3;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4;
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (wymagane gdy Wykonawca składa dok.
z ppkt 4);
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4);
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z rozdziałem VIII;
8) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
- umocowanie nie wynika z ppkt.8 lit. a) i b).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt 2.1.. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4.Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7.Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany wynagrodzenia w razie zmiany prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto przy niezmienionym wynagrodzeniu netto,
b) zmiany wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną waloryzacją, o której mowa w § 6 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.