eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu operacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu operacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR KTO

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytucja Kultury Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356901227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamoyskiego 50

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-523

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 62 37 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@teatrkto.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkto.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4785bf22-c880-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu operacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4785bf22-c880-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045704/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa nowego samochodu dostawczego z dodatkową zabudową pasażerską w formie leasingu z opcją wykupu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147105

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKO.271.40.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 435000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, będącego przed pierwszą rejestracją, samochodu dostawczego z zabudową pasażerską w formie leasingu operacyjnego.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne i warunki zamówienia:
1) Rok produkcji samochodu: nie wcześniejszy niż 2022.
2) Minimalne parametry samochodu są zamieszczone w swz.
3) Finansowanie jest określone w pkt. 7 swz, przy czym okres leasingu operacyjnego: 60 miesięcy, liczba rat: 59.
3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i znajdują się w pkt. 7 swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 527578,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 527578,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 527578,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48 bud. C-D

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 527578,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Cena oferty = 527 578,25 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.