eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcinica › WYSPORTOWANI I WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYSPORTOWANI I WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcinica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 47

1.5.2.) Miejscowość: Trzcinica

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzcinica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcinica.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYSPORTOWANI I WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b746f937-cf02-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017346/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wysportowani i wolni od uzależnień

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, nr wniosku o dofinansowanie Edycja6PGR/2023/2922/PolskiLad

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.trzcinica.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP pod adresem
https://pzp.trzcinica.com.pl (Platforma). Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Instrukcja Użytkownika korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: https://pzp.trzcinica.com.pl, w zakładce „Pomoc”
(Instrukcja).
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 67
ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej w najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2, z wyjątkiem
Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę, o ile Wykonawca korzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
7) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
8) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy
Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej podaje następujące informacje
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB – w szczególności: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, .pades,
2) informacje na temat kodowania: plik (oferta) załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy
Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
3. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny) przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Szczegółowe informacje dla Wykonawców dotyczące złożenia, zmiany i wycofania oferty znajdują się w Instrukcji.
5. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRS-VI.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wysportowani i wolni od uzależnień. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część I: Punkt Profilaktyczny Laski – Remont Budynku w Laskach – gmina Trzcinica
2) Część II składająca się z dwóch zadań:
a) Zadanie 1: Stadion Sportowy w Laskach – gmina Trzcinica – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej celem odwodnienia boiska przy ul. Parkowej w Laskach – gmina Trzcinica
b) Zadanie 2: Street workaut w Laskach – Rozbudowa Placu Zabaw w Laskach – gmina Trzcinica
2. Zakres rzeczowy robót dla Części I obejmuje: Remont Budynku przy ul. Kępińskiej 10 w Laskach, w gminie Trzcinica, o powierzchni zabudowy 98,15 m2, powierzchni użytkowej parteru 75,20 m2 oraz kubaturze 564 m3.
Zakres robót w szczególności obejmuje:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych,
2) elewację,
3) elementy zewnętrzne,
4) demontaż i montaż rur spustowych,
5) wykonanie instalacji odgromowej,
6) wykonanie instalacji elektrycznej i gazowej,
7) wymiana starego kotła opalonego węglem na kocioł gazowy o mocy 20 kW,
8) montaż grzejników centralnego ogrzewania,
9) wymiana instalacji grzewczej kotła,
10) konstrukcje i pokrycie dachu,
11) sufit podwieszany,
12) posadzki
13) stolarkę drzwiową,
14) tynkowanie, malowanie i wykonanie okładzin wewnętrznych ścian i sufitów,
15) montaż bramy,
16) wykonanie ogrodzenia panelowego, o powierzchni całkowitej 125m2, z podmurówką betonową
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawarty został w dokumentacji projektowej tj. przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej jako STWiOR) stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający informuje, że posiada zgłoszenia na realizacje robót w zakresie I części przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert, przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów
wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wysportowani i wolni od uzależnień. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część I: Punkt Profilaktyczny Laski – Remont Budynku w Laskach – gmina Trzcinica
2) Część II składająca się z dwóch zadań:
a) Zadanie 1: Stadion Sportowy w Laskach – gmina Trzcinica – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej celem odwodnienia boiska przy ul. Parkowej w Laskach – gmina Trzcinica
b) Zadanie 2: Street workaut w Laskach – Rozbudowa Placu Zabaw w Laskach – gmina Trzcinica
2.Zakres rzeczowy robót dla Części II obejmuje:
1) w zakresie Zadanie 1:
a) budowę pełnowymiarowego, ligowego boiska do piłki nożnej o wymiarach 100 m x 64m o nawierzchni z trawy naturalnej z nawożeniem oraz obsianiem odpowiednimi mieszankami traw dla boisk sportowych, którymi powinny zająć się specjalistyczne firmy w tym zakresie,
b) montaż ogrodzenia odgradzającego cześć dla kibiców od płyty boiska, o wysokości 1,50 m z siatki stalowej ¬– łączna długość ogrodzenia wynosi 247.00 mb,
c) budowę dwóch piłkochwytów zlokalizowanych za bramkami w odległości 5 m od końcowych linii boiska piłkarskiego o wysokości 6 m i długości 43 m każdy,
d) montaż 2 bramek do piłki nożnej o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m każda,
e) dostawę, montaż i uruchomienie systemu nawadniania boiska.
2) w zakresie Zadania 2:
a) usuniecie warstwy ziemi wraz z wywozem na odkład do 500 m, powierzchni 30 m3,
b) budowę nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym o łącznej powierzchni 194,90 m2,
c) montaż urządzeń street workout wraz z elementami małej architektury (2x ławka, 3x kosz na śmieci, tablice informacyjne),
d) montaż lampy solarnej szt.1,
e) ułożenie obrzeży na podbudowie piaskowo-cementowej 45 mb,
f) ułożenie kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej na wejściu do strefy oraz pod ławkami 12 m2,
g) wykonanie ogrodzenia wysokości 1,5 m, długości 26 mb, z siatki powlekanej na podmurówce o wysokości 30 cm, słupków, furtki wejściowej oraz akcesoriów napinających ogrodzenie,
h) ułożenie geotkaniny separacyjnej o powierzchni 190 m2,
i) wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej 57 m3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II został zawarty w dokumentacji projektowej tj. dla Zadania 1 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ oraz STWiOR stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ, a dla Zadania 2 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ. Zamawiający informuje, że posiada zgłoszenie oraz pozwolenie na realizacje robót w zakresie obu zadań w ramach Części II przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert, przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów
wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie dla żadnej z części zamówienia,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie dla żadnej z części zamówienia,
3)sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie dla żadnej z części zamówienia,
4)zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a)w zakresie Części I:
− wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto,
− dysponuje osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b) w zakresie Części II:
− wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie boiska piłkarskiego, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto,
− dysponuje osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uwaga: Kierownicy budowy winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 334).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w rozdziale VI SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda
złożenia przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według Załącznika nr 2 do
SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z
tych Wykonawców.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale VI pkt 2 SWZ tj. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg Załącznika nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 powyżej musi
być złożone przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
5. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych, o czym mowa w rozdziale III pkt.5-9
ogłoszenia, zobowiązany jest wskazać te rozwiązania i wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
W takiej sytuacji w/w dokumenty będą stanowiły przedmiotowe środki dowodowe, a Wykonawca składa je wraz z ofertą.
2. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki podmiotowe, o których mowa w sekcji 5.8 ogłoszenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy dodatkowo (poza przesłankami wynikającymi z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp) nie
mogą podlegać wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129
ze zm.).
2. Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 1 powyżej zawarte jest w treści Załącznika nr 2 do
SWZ - oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób złożenia oświadczenia został opisany w
sekcji 5.6 pkt 1-2 ogłoszenia.
3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, oraz odpowiednio jeśli dotyczy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do ich reprezentowania,
2) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych Wykonawcy,
3) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) w zakresie Części I w wysokości: 3500 złotych
2) w zakresie Części II w wysokości: 7000 złotych
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności opisana w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
5. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy przedłożyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 442
ustawy PZP, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku z następujących form: w
formie bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych
lub bankowych.
4. Zabezpieczenie musi obejmować 100% wartości zaliczki, która ma być wypłacona. W przypadku, gdy zabezpieczenie
zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie musi obejmować 100% wartości zaliczki, która ma być wypłacona.
5. Zamawiający zapłaci zaliczkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na kwotę zaliczki od Wykonawcy, na konto
wskazane przez Wykonawcę.
6. Kwota zaliczki zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wszelkie nierozliczone w ramach potrąceń
lub niezwrócone kwoty zaliczki podlegają zwrotowi przez Wykonawcę, a jeżeli Wykonawca nie rozliczy otrzymanej zaliczki,
wówczas Zamawiający wystąpi o wypłatę nierozliczonej kwoty z zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
7. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy - Załączniku nr 8.1 i 8.2 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 8.1 i 8.2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w §15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system teleinformatyczny - Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.