eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup subskrypcji oprogramowania skanera podatności

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup subskrypcji oprogramowania skanera podatności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 11/21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-919

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DKRZ-WPI2@nbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

polityka pieniężna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup subskrypcji oprogramowania skanera podatności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abc8777e-cb14-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zamowienia.nbp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a w szczególności:
1) składanie ofert,
2) wymiana informacji,
3) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
- odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, na Platformie Zakupowej NBP.
2. Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać
pytanie do Zamawiającego.
3. Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx,.zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się
skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
„niejawny”.
5. W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie należy kierować do
operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do
17:00): Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223, Czat pod adresem:https://oneplace.marketplanet.pl, E-mail:
oneplace@marketplanet.pl.
6. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje www. zakresie w
załączniku nr 1 do SWZ i załącznik nr 2 do SWZ.
7. Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet;
Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę
https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
8. Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.
9. Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 95 MB.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. W postępowaniu: Ofertę, Ofertę dodatkową (jeżeli Zamawiający będzie
prowadził negocjacje) oraz Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, składane są pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej,
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
12. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku
zawierającego podpis.
13. Pierwsza czynność opatrzenia Oferty kwalifikowanym podpisem może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do
aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez
administratorów informatycznych Wykonawcy, przy czym wskazane wyżej wymaganie dotyczy tylko tych przypadków, gdy brak jest
dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI2-MA-241-0035/DIT/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 252066,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego oprogramowania skanera podatności InsightVM dla 2600 assets (adres IP, nazwa urządzenia, fizyczny adres urządzenia, UUID - uniwersalny identyfikator urządzenia) dalej "Oprogramowanie SP"* w postaci udzielenia subskrypcji licencji na korzystanie z Oprogramowania SP przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 27.03.2024 r. do dnia 26.03.2025 r. wraz z Usługą wsparcia dla Oprogramowania SP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego w postaci udzielenia subskrypcji licencji na korzystanie z oprogramowania równoważnego przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 27.03.2024 r. do dnia 26.03.2025 r. wraz z Usługą wsparcia dla oprogramowania równoważnego. Minimalne parametry wymagane dla oprogramowania równoważnego, tj. kryteria stosowane przez Zamawiającego w celu oceny równoważności, zostały opisane w pkt 3 Załącznika nr 1 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę), którego przedmiot obejmował dostawę oprogramowania skanera podatności* wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta tego oprogramowania o wartości zamówienia (umowy) we wskazanym zakresie (tj. dostawa i 12 miesięczne wsparcie producenta) co najmniej 150 000,00** PLN brutto.
* Oprogramowanie skanera podatności, które posiada co najmniej funkcję rozwiązania agentowego instalowanego na docelowych zasobach.
** W przypadku, gdy wartość jest określona w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona jej przeliczenia na złote - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.nbp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Terminy wykonania zamówienia:
1.1. Dostawa Oprogramowania SP w postaci udzielenia subskrypcji licencji na korzystanie z Oprogramowania SP w okresie 27.03.2024 r. do dnia 26.03.2025 r.* w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy.
1.2 Usługa wsparcia dla Oprogramowania SP przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 27.03.2024 r. do dnia 26.03.2025 r. *
1.3. Warsztaty szkoleniowe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do 6 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Oprogramowania SP.
* W przypadku, gdy z uwagi na przedłużającą się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie możliwe zawarcie Umowy przed dniem 27.03.2024 r., Umowa zostanie zawarta w pierwszym możliwym terminie z okresem udzielenia subskrypcji licencji Oprogramowania SP wraz z Usługą wsparcia wynoszącym 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 8 – 10 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.