eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e3553bf-c7e6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e3553bf-c7e6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053754/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150320

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AN.272.14.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa serwerów z oprogramowaniem – Serwer z oprogramowaniem nr 1 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, serwer z oprogramowaniem nr 2 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ostródzie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4a do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5a do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).
1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 1 - 4):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
2) dowóz sprzętu wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
3) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5;
4) zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt zgodnie z postanowieniami § 12 – 13 projektu umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.5.5.) Wartość części: 45475,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa macierzy dyskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4b do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5b do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ);

1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 1 - 4):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
2) dowóz sprzętu wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
3) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5;
4) zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt zgodnie z postanowieniami § 12 – 13 projektu umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 74446,31 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawa urządzenia klasy UTM oraz dysku do serwera backupu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4c do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5c do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).
1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 1 - 4):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
2) dowóz sprzętu wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
3) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5;
4) zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt zgodnie z postanowieniami § 12 – 13 projektu umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 32422000-7 - Elementy składowe sieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.5.5.) Wartość części: 13150,79 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Dostawa skanera, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4d do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5d do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).

1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 1 - 4):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
2) dowóz sprzętu wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a – 4d do SWZ);
3) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5;
4) zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt zgodnie z postanowieniami § 12 – 13 projektu umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 5185,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51475,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102423,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60639,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa E Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462926077

7.3.3) Ulica: ul. Piwna 32

7.3.4) Miejscowość: 43-100 Tychy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60639,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67171,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107994,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67171,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: System Data Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8172031249

7.3.3) Ulica: ul. Sienkiewicza 42

7.3.4) Miejscowość: 39-300 Mielec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67171,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15867,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15867,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15867,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WSZELAKI Software Daniel Wszelaki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721283115

7.3.3) Ulica: ul. Ryżowa 33A/12

7.3.4) Miejscowość: 02-495 Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15867,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6703,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6703,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6703,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezar Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5291656095

7.3.3) Ulica: ul. Aspekt 42

7.3.4) Miejscowość: 01-904 Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6703,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.