eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel - Ratoszyn - Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 kmOgłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów
na odcinku od km 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 818272260

1.5.8.) Numer faksu: +48 818272236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów
na odcinku od km 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d169642d-c7bb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049779/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel - Ratoszyn - Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 km

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGM.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3418903,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu następujących prac:
a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie – 3,618 km
b. Frezowanie nawierzchni wraz z włączeniami – 16 393,00 m2
c. Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej na przepustach, przejściach, zjazdach – 46,18 m2
d. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniach – 3 562,00m2
e. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach – 3 562,00 m2
f. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na poszerzeniach – 3 562,00 m2
g. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejąca nawierzchnią – 3 562,00 m2
h. Rozebranie istniejącej nawierzchni zatok autobusowych – 570,00 m2
i. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zatokach – 784,00 m2
j. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zatokach – 784,00 m2
k. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na zatokach – 784,00 m2
l. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na peronach przystankowych – 36,00 m2
m. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na peronach przystankowych – 36,00 m2
n. Wykonanie warstwy wiążącej na drodze i zatokach autobusowych – 22 265,85 m2
o. Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze i zatokach autobusowych – 21 904,05 m2
p. Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej – 98,00 m
q. Oczyszczenie przepustów rurowych
r. Oczyszczenie ścieków podchodnikowych
s. Odtworzenie rowu wraz oczyszczeniem oraz profilowaniem dna i skarp – 2 896,00 m
t. Wykonanie pobocza z destruktu i kruszywa łamanego – 2 713,50 m2
u. Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi – 50,00 m2
v. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
w. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
b) Dokumentacja projektowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi.
c) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu kosztorysu w oparciu o który zostało wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy, kosztorys powinien być opracowany metodą kalkulacji szczegółowej (w szczególności z zestawieniem cen jednostkowych, podsumowaniem pozycji i działów tj. podsumowanie poszczególnych pozycji i działów łącznie z narzutami) oraz przedstawiony zarówno w wersji elektronicznej edytowalnej (*.xls lub *.txt lub innej uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) jak i nieedytowalnej (*.pdf).
d) Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (*.xls lub *.txt lub innej uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) i nieedytowalnej (*.pdf) Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.
e) Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zostać tak opracowany aby roboty objęte fakturą częściową obejmujące zaangażowanie co najmniej 50% wartości umowy brutto były wykonane do dnia przedłożenia jej Zamawiającemu.
f) Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt szkody zaistniałe w bezpośredniej infrastrukturze drogowej, dojściach i dojazdach do działek na których będą prowadzone roboty powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych.
g) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.
h) Roboty należy realizować w sposób zapewniający przejazd i dojścia do nieruchomości przyległych do przebudowywanych dróg.
i) W przypadku przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej warunkami atmosferycznymi, należy zapewnić możliwość korzystania z drogi w pełnym zakresie
j) Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt szkody zaistniałe w bezpośredniej infrastrukturze drogowej nieobjętej zakresem zamówienia, powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych
k) Wykonawca jest zobowiązany zorganizować wywóz i utylizację wszelkich odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
l) Zamawiający nie udostępni Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody.
m) Wykonawca jest obowiązany do przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosków materiałowych, które winny zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych danego wyrobu / urządzenia zgodnie z projektem budowlanym/przepisami. Wnioski materiałowe musza być podpisane przez kierownika budowy / kierownika robót. Bez podpisu kierownika budowy / robót wnioski nie będą rozpatrywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wnioski materiałowe musza być przedkładane na co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowaniem / montażem. Po wbudowaniu materiału, wyrobu, urządzenia, załączone do wniosku materiałowego: atesty, deklaracje zgodności, karty techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych powinny zawierać zapis „Materiał wbudowano na inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 km”
n) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu po zakończeniu robót wspomnianych w pkt m) atestów, deklaracji zgodności, kart technicznych, krajowych deklaracji właściwości użytkowych
o) W przypadku rozbieżności parametrów technicznych w dokumentacji technicznej, do wyceny należy przyjąć produkt/urządzenie o parametrach lepszych
p) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzonych robót i jego za-bezpieczenie.
q) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzonych prac
5) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy.
b) Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z zaproponowanym w ofercie okresem gwarancji, przy czym minimalny okres wynosi 60 miesięcy.
c) Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
d) Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienie z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3841026,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4143426,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3841026,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOD-BUD Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008020605

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 12/1

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne,. podbudowa, roboty brukarskie, poszerzenia, zatoki autobusowe, odwodnienie, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3841026,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.