eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Las › "Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom"Ogłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192981658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9

1.5.2.) Miejscowość: Stary Las

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@starylas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starylas.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6fde82d-c7d8-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6fde82d-c7d8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144855

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-TP.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 750000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w miejscowości Stary Las 9, gmina Starogard Gdański, woj. pomorskie.
2. Kompost wytworzony został w procesie biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych, frakcja poniżej 20 mm.
3. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że jest niebezpieczny.
4. Maksymalna ilość odpadu do odbioru i zagospodarowania to 12 000 Mg.
5. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 8 000 Mg odpadów (gwarantowana ilość).
6. Odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w procesie kompostowania odpadów musi zostać zagospodarowany w procesie odzysku, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) z wyłączeniem procesów R1, R2, R13.
7. Odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, Stary Las 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 810000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2319840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 810000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biotrans Dobrovolscy Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384402436

7.3.3) Ulica: Wysoka 53

7.3.4) Miejscowość: Wysoka

7.3.5) Kod pocztowy: 83-212

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 810000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.