eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Las › "Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192981658

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 9

1.4.2.) Miejscowość: Stary Las

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@starylas.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starylas.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151572

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00144855

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) posiada ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03;
- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi związane odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19 05 03, który został zagospodarowany w procesie odzysku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.) z wyłączeniem procesów R1, R2, R13, w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg odpadów przyjętych do zagospodarowania każda.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) posiada ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03;
- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19 05 03, który został zagospodarowany w procesie odzysku, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.), z wyłączeniem procesów R1, R2, R13, w ilości nie mniejszej niż 8 000 Mg odpadów przyjętych do zagospodarowania.
Zamawiający dopuszcza sumowanie mniejszych, cząstkowych usług - nie mniej niż 4 000 Mg każda, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19 05 03, który został zagospodarowany w procesie odzysku z wyłączeniem procesów R1, R2, R13, objętych odrębnymi umowami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.