eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Las › "Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192981658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9

1.5.2.) Miejscowość: Stary Las

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@starylas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starylas.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6fde82d-c7d8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6fde82d-c7d8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Ewa Gorecka, tel. 58 775 09 90 wew. 108.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@starylas.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Pozostałe informacje zawarte w Rozdziale XVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-TP.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w miejscowości Stary Las 9, gmina Starogard Gdański, woj. pomorskie.
2. Kompost wytworzony został w procesie biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych, frakcja poniżej 20 mm.
3. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że jest niebezpieczny.
4. Maksymalna ilość odpadu do odbioru i zagospodarowania to 12 000 Mg.
5. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 8 000 Mg odpadów (gwarantowana ilość).
6. Odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w procesie kompostowania odpadów musi zostać zagospodarowany w procesie odzysku, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) z wyłączeniem procesów R1, R2, R13.
7. Odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, Stary Las 9.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Maksymalna ilość odpadu do odbioru i zagospodarowania to 12 000 Mg.
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 8 000 Mg odpadów (gwarantowana ilość).
Ilość 4 000 Mg odpadu do odbioru i zagospodarowania o kodzie 19 05 03 stanowi prawo opcji.
Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) posiada ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03;
- zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi związane odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19 05 03, który został zagospodarowany w procesie odzysku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.) z wyłączeniem procesów R1, R2, R13, w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg odpadów przyjętych do zagospodarowania każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03
lub
ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03
i
spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 10 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.);
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawca, do oferty, dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składają oni oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy o zamówienie publiczne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne:
a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli ta zmiana powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w takim wypadku dopuszcza się odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę w kwocie podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje niezmienne,
b) zmiany wynagrodzenia – w przypadku i na warunkach opisanych w § 9 umowy (waloryzacja wynagrodzenia),
c) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron - w takim wypadku dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wynikającym z tych przepisów,
d) w razie zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonaniu Umowy z powodu siły wyższej,
e) w razie, gdy po zawarciu Umowy zaistnieje przyczyna niezależna od Zamawiającego lub Wykonawcy wpływająca na uzasadnioną konieczność zmiany pierwotnego terminu wykonania Umowy – w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania Umowy z tego powodu,
f) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych, mających wpływ na terminy umowne (planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi), opóźnienie zamawiającego w podpisaniu umowy,
g) termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania zakresu przedmiotu zamówienia, tj. dokonania odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów w ilości 12 000 Mg.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-zamówienia dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.