eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄGOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280594407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Sulimy 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 239 34 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ept.umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ept.elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146341

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SWZ/OM/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155749,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona fizyczna osób i mienia, w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego przy ul. Sulimy 1 w Elblągu oraz terenu przyległego z istniejącą na nim infrastrukturą techniczną - codziennie w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. tj. 4704 godzin w roku 2023. Wykonywanie usługi będzie wykonywanie w formie dyżurów jednoosobowych pracownika ochrony:
1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) od godz. 15.00 do godz. 8.00,
2) w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123587,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156335,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123587,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Ochrony Osób i Mienia Dogmat sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Biuro Ochrony Dogmat sp. z o.o., D&S Dogmat sp. z o.o., Grupa Ochrony Dogmat sp, z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010302597

7.3.3) Ulica: Brzozowa 5

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123587,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.