eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄGOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280594407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Sulimy 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 239 34 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ept.umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ept.elblag.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO, UL. STANISŁAWA SULIMY 1, 82-300 ELBLĄG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. 4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) jest – Jerzy Budzyński telefon 55 237 47 63, email: budzynski@ept.umelblag.pl. Kontakt telefoniczny lub mailowy dozwolony jest wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Nie udziela się żadnych telefonicznych czy mailowych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających procedowania zgodnie z przepisami PZP.
Szczegóły w Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przekazując informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Wykonawców poprzez informacje zawarte w załączniku nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SWZ/OM/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona fizyczna osób i mienia, w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego przy ul. Sulimy 1 w Elblągu oraz terenu przyległego z istniejącą na nim infrastrukturą techniczną - codziennie w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. tj. 4704 godzin w roku 2023. Wykonywanie usługi będzie wykonywanie w formie dyżurów jednoosobowych pracownika ochrony:
1) w dni robocze (poniedziałek – piątek) od godz. 15.00 do godz. 8.00,
2) w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta najkorzystniejsza cenowo
_____________________________ X 100 pkt.
Cena oferty analizowanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie: posiadanie koncesji wydanej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

1.2. znajdują się w sytuacji ekonomiczne i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co Zamawiający rozumie: posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia związanej z przedmiotem zamówienia (OC), spełniającą wymagania: suma gwarancyjna – minimum 1 000 000,00 (jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia z powyższej polisy OC powinien być rozszerzony przynajmniej o następujące klauzule:
• szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie,
• szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
• szkody w mieniu powierzonym.
• szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
• utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;

1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zamawiający rozumie:
a. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali lub w przypadku świadczeń trwających również realizują min. dwa zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób na obiektach o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 110.000 zł netto polegające na całodobowej ochronie obiektu.
Zamówienia, o których mowa powyżej powinny być świadczone w sposób stały w okresie nie krótszym niż jeden rok (okres na jaki została zawarta umowa).
b. dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej dwoma (2) osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczeniem w pełnieniu ochrony fizycznej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń zgodnie z art. 125 ust. 1 PZP

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział VIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie dopuszczonym zgodnie z art. 455 PZP oraz uregulowanym szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia zakresu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem portalu e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/, link bezpośredni do strony postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e9b2fe5-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.