eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbudujOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5be57cef-c8b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5be57cef-c8b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049205/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

3.2 Zamówienie finansowane w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147017

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wentylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj, przy czym
5.2 UWAGA!!!!! Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zgody Wojewody Małopolskiego na relizację prac z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z montażem filtrów HEPA w budynku nr 4 – Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Anestjolzogii z pominięciem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowalne (Dz.U.2021.2351 ze zmianami ) oraz innych przepisów wymienionych w art. 46c ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5.3 Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu umowy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i postanowieniami SWZ.
5.4 Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami właściwych organów.
5.5 Roboty budowlane winny zostać zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz dokumentacją w SWZ.
5.6 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięcy (lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
5.7 UWAGA!!! Ze względu na wykonywanie prac budowlanych na terenie działającego Szpitala, organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala.
5.8 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) oraz w dniu 30.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) . Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.
5.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia (Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową/robotami czy kierowców), wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę.
5.10 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
5.11 W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te,
które wskazano w dokumentacji. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia skazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.12 Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ oraz będą zgodne pod względem: Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
5.13 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty
wykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonych w dokumentacji. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia maja takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub równoważne".
5.14 W dokumnetacji do przywołanych norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym".
5.15 Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
5.16 Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia.
5.17 Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia, być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy.
5.18 Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości.
5.19 Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty).
5.20 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.
5.21 Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
5.22 Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5.23 Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w dokumentacji.
5.24 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5.25 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.26 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
5.27 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.28 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.29 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.30 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.
5.31 Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp natomiast nie przewdiuje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5.32 Zamawiający przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
5.33 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5.34 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.