eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbudujOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5be57cef-c8b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049205/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wnetylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

3.2 Zamówienie finansowane w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5be57cef-c8b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2.1 Strona internetowa prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5be57cef-c8b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.2 Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/ oraz https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne (z nowej strony internetowej Szpitala https://5wszk.com.pl/
->https://5wszk.com.pl/zamowienia  archiwalna wersja strony https://pre.5wszk.com.pl/  https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Treść oferty musi być zgodna z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
19.15. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ)
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.16. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19.17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-
Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
19.18. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
19.19. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
19.20. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
19.21. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA:
Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.
19.22. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.
19.23. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
19.24. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.25. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1.Administratoremdanychosobowychudostępnionych
wramachpostępowaniajestZamawiający.2.Kontakt do inspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail
:rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego:5Wojskowy SzpitalKliniczny z
Polikliniką SP ZOZ wKrakowie, ul.Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków3.Daneosoboweprzetwarzane będąwzwiązkuzkoniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na
zamawiającym, wceluzwiązanymzniniejszympostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego tj. zgodnie z art. 6
ust.1lit.c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia
2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane
osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1 itb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole
wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane
temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym
wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą
przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10.
prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lubwykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu
takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia
2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane
osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1
litb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole
wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane
temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym
wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą
przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania
wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10.
prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lubwykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala pn. ,, wykonanie instlacji klimatyzacji i wentylacji w Klinice Anestezjologii i Itensywnej Terapii w budynku nr 4 w formule zaprojektuj i zbuduj, przy czym
5.2 UWAGA!!!!! Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zgody Wojewody Małopolskiego na relizację prac z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z montażem filtrów HEPA w budynku nr 4 – Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Anestjolzogii z pominięciem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowalne (Dz.U.2021.2351 ze zmianami ) oraz innych przepisów wymienionych w art. 46c ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5.3 Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu umowy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i postanowieniami SWZ.
5.4 Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami właściwych organów.
5.5 Roboty budowlane winny zostać zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz dokumentacją w SWZ.
5.6 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięcy (lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
5.7 UWAGA!!! Ze względu na wykonywanie prac budowlanych na terenie działającego Szpitala, organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala.
5.8 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) oraz w dniu 30.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) . Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.
5.9 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia (Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową/robotami czy kierowców), wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę.
5.10 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
5.11 W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te,
które wskazano w dokumentacji. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia skazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.12 Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ oraz będą zgodne pod względem: Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
5.13 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty
wykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonych w dokumentacji. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia maja takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub równoważne".
5.14 W dokumnetacji do przywołanych norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym".
5.15 Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
5.16 Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia.
5.17 Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia, być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy.
5.18 Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości.
5.19 Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty).
5.20 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.
5.21 Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
5.22 Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5.23 Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w dokumentacji.
5.24 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5.25 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.26 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
5.27 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.28 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.29 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.30 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.
5.31 Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp natomiast nie przewdiuje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5.32 Zamawiający przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
5.33 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5.34 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 26.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

KRYTERIUM: WAGA:
CENA - 60 %
TERMIN GWARANCJI - 40 %


26.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każ-dego ww. kryterium.
1) Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wc = [( Cn : Cb ) x 60
Wc – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
2) Kryterium termin gwarancji – 40 % znaczenia (Wd)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40
Wd – wartość punktowa kryterium gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
Wdn – zaoferowany termin gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
Wdb – najwżyszy termin zaoferowanej gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty. UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SWZ minimalny termin gwarancji nie jest mniejszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy (patrz pkt 5.5 SWZ). Zaoferowanie niższego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzu” - Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie nie wcześniej niż w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –

• wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na wykonaniu robót budowlanych wraz z instalacją urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,
lub
• wykonali instalację urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,
oraz
• wykonali co najmniej jedną usługę polegającej na serwisowaniu urządzeń wentylacji wraz z filtrami HEPA,

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują, lub będą dysponować :

1) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie i autorstwo dokumentacji projektowej,

• posiadającą uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który w dniu podpisania umowy będzie będzie członkiem Okręgowej Izby Architektów,

• doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB),
• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

2) Kierownikiem budowy w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym:
• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo bu-dowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowla-nej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz przy realizacji co najmniej 1 (słownie : jednej) inwestycji budowlanej polegającej na budowie, nadbudowie, przebudowie obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB),
• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

3) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym:
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-wych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278), który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samo-rządu zawodowego,
• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

4) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym:
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-nych wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-tury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278), który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa 9.2.4 – załącznik nr 7
11.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa 9.2.4 SWZ. Przedstawiony wykaz musi zawierać co najmniej następujące informacje: nazwiska i imiona osób; funkcje (role) w realizacji zamówienia i / lub zakres czynności; numery i rodzaj posiadanych uprawnień; informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia robót, lokalizacja, nazwa zadania oraz Inwestora / zamawiającego, wielkość i rodzaj robót budowlanych z zaznaczeniem objęcia ich ochroną konserwatorską(ewentualnie) - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa 9.2.4. – załącznik nr 6

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10.1.4 Potwierdzony protokół z odbycia wizji lokalnej (zgodnie z załącznikiem nr 5).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.2 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.3 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
10.1.4 Potwierdzony protokół z odbycia wizji lokalnej (zgodnie z załącznikiem nr 5).
10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonej w § 15 ust. 2 niniejszej umowy, czyli: ……………… zł w ………….. w formie: .................
2 Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu zagwarantowanie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
3 Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
4 Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane
5 Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6 Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady we właściwym terminie to Zamawiający jest uprawniony usunąć wady robót w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zatrzymać kwotę zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) oraz w dniu 30.03.2023 roku godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem Infrastuktury) . Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.