eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Dostawa 3 (trzech) samochodów osobowych dla celów służbowych Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku"Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa 3 (trzech) samochodów osobowych dla celów służbowych Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy

1.3.) Oddział zamawiającego: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 520-18-22, 58 520-18-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83bc36dd-c88c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kontrola przestrzegania Prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa 3 (trzech) samochodów osobowych dla celów służbowych Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83bc36dd-c88c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053904/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa 3 (trzech) samochodów osobowych dla celów służbowych Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GD-POR-A.213.6.2023.1.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255703,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym jest dostawa 3 (trzech) fabrycznie nowych samochodów osobowych na użytek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający wymaga dostawy 3 (trzech) fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów osobowych z silnikami benzynowymi wyprodukowanych 2022 lub 2023 roku (z zastrzeżeniem braku przebiegu świadczącym o używaniu pojazdów) oraz świadczenia usług gwarancyjnych samochodów zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 4 do SWZ.
Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum dla Europejskiego standardu Emisji Spalin Euro 6d-ISC-FCM. Dostarczone samochody muszą być kompletne oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych, a także praw osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotów umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 3. Samochody muszą spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.). 4. Samochody osobowe muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a Działu III Pojazdy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Zamawiający nie wymaga, aby samochody były objęte ubezpieczeniem komunikacyjnym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 6. Dostarczony samochód nie będzie wcześniej zarejestrowany. 7. Samochody osobowe oprócz homologacji muszą posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów. 8. Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie całego kraju w tym w szczególności na terenie województwa pomorskiego. 9. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone samochody na zasadach i na okresy, które zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmioty zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 11. Jeżeli w niniejszej SWZ zostaną użyte jakiekolwiek znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować, że każdorazowo takiemu określeniu towarzyszy sformułowanie „lub równoważny”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244305,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244305,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto Club Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7822380601

7.3.3) Ulica: Opłotki 15

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-012

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244305,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.